DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Sluby 2. vlády R. Fica
Pozreli sme sa na to, ako 2. vláda Roberta Fica plnila svoje sluby, ktorým sa zaviazala v Programovom vyhlásení vlády na roky 2012 - 2016. Vybrali sme len tie sluby a záväzky, ktoré boli dostatocne konkrétne a faktické.

Aj napriek tomu, že vládna strana mala v parlamente pohodlnú väcšinu, z 59 overovaných slubov splnila v plnej miere len približne polovicu a dalších 13 splnila iba ciastocne. Až 15 slubov nedodržala vôbec. V jednom prípade išlo nesplnitelný slub, kedže sa vláda zaviazala upravit zákon o prokurátoroch spôsobom, ktorý bol v zákone zakomponovaný už pred jej nástupom.

Hodnotenie miery splnenia slubov špecificky len v oblasti zdravotníctva, pripravil Health Policy Institute (HPI). Nachádzajú sa tam opatrenia, ktoré sme pre prílišnú všeobecnost a nejednoznacnost nevyberali. 


Sluby sa majú plnit. Aj tie politické! Chcete aby sme dbali na plnenie slubov budúcej vlády? 

Podporte náš projekt na www.hithit.com/slubysamajuplnit31 16 13 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Aby nedochádzalo k zadlžovaniu nemocníc, ktoré bolo historicky najväčšie v poslednom období, vláda nepripustí privatizovanie ekonomicky lukratívnych činností nemocníc, tak vytvorí podmienky pre ich finančnú stabilizáciu.

Iné - 08.02.2016
Pravda

Podľa HPI (.pdf, s.11) vláda privatizovanie ekonomicky lukratívnych činností nemocníc nepripustila. Zadlžovanie to však nespomalilo a odhadovalo sa ku koncu roku 2015 na 500 miliónov eur. V tomto ohľade sľub hodnotíme ako splnený, pretože k privatizovaniu neprišlo. Nehodnotíme tu však kauzalitu medz...

Vláda počas celého funkčného obdobia neuskutoční transformáciu univerzitných, fakultných a verejných nemocníc na akciové spoločnosti, čím zabráni ich privatizácii a znižovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ako aj ohrozeniu existencie nemocníc.

Iné - 08.02.2016
Pravda

Je pravdou, že vláda v období 2012-2016 neuskutočnila transformáciu univerzitných, fakultných a verejných nemocníc na akciové spoločnosti a takisto neumožnila ich privatizáciu. Sporným bodom by bola výstavba novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave (UNB) formou verejno-súkromného partnerstva, a...

Vláda nastaví nový systém riadenia a financovania regionálneho školstva tým, že (...) zjednotí legislatívne podmienky pre všetkých zriaďovateľov v súvislosti s personálnym zabezpečením škôl.

Iné - 29.01.2016
Nepravda

Iniciatíva slovenských učiteľov zaradila tento sľub medzi nesplnené sľuby vlády: "vláda nenastavila nový systém riadenia a financovania regionálneho školstva tým, že: nedefinovala jasne kompetencie týkajúce sa samosprávy, štátnej správy a priamo riadených inštitúcií rezortu školstva". Určitá zmena v...

Vláda nastaví nový systém riadenia a financovania regionálneho školstva tým, že (...)postupne presadí model financovania za kvalitu na triedu a nie len na žiaka, finančnými nástrojmi a kvalitatívnymi kritériami pri prijímaní zreálni počty žiakov do gymnázií.

Iné - 29.01.2016
Nepravda

Kombinácia modelu financovania na žiaka a modelu financovania na triedu nebola doposial uzákonená, prekážkou mali byt nekompletné analýzy. Takisto sa nakoniec neuskutocnila zmena pri prijímaní žiakov do gymnázií. Slub preto hodnotíme ako nesplnený.Zákon c. 597/2003 o financovaní základných škôl...

(Vláda, pozn.) vypracuje novú legislatívnu úpravu pre zriaďovanie, činnosť a financovanie športových škôl a športových tried.

Iné - 29.01.2016
Pravda

Schválením zákona o športe, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2016, vláda Roberta Fica dodržala svoj sľub z programového vyhlásenia z mája 2012, v ktorom sa zaviazala vypracovať novú legislatívu pre športové školy a triedy a celkovo upravovať postavenie športu na Slovensku. Na základe implementácie do po...

Vláda zriadi ako svoj poradný orgán Radu vlády pre kultúru...

Iné - 29.01.2016
Pravda

Vláda vytvorila ako svoj poradný orgán Radu vlády pre kultúru v septembri 2012. Štatút rady bol schválený uznesením vlády SR č. 456/2012 z 12. septembra 2012. Preto hodnotíme sľub ako dodržaný.Vláda radu zradila: ,,s cieľom posilniť význam kultúry a potrebu systematického dialógu, ako aj n...

(Vláda, pozn.) pretransformuje súčasný Grantový systém ministerstva kultúry na verejnú inštitúciu, ktorej príjmy, určené na podporu slovenskej kultúry, budú zákonom zabezpečené aj výnosmi z hazardných hier a lotérií.

Iné - 29.01.2016
Pravda

Na základe dostupných informácií hodnotíme sľub ako splnený. Od januára 2015 sa prostriedky pre Fond na podporu umenia získavajú z výnosov hazardných hier.Návrh zákona bol 12. septembra 2014 schválený Národnou radou Slovenskej republiky. Ide ozákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zm...

Vláda schváli stratégie pamäťových a fondových inštitúcií na roky 2013 - 2020 s cieľom zabezpečiť udržateľnosť procesu digitalizácie a tiež ochranu a rozširovanie ich zbierkových a informačných fondov.

Iné - 29.01.2016
Pravda

Schválenie stratégií pamäťových a fondových inštitúcií je rozdelených na niekoľko častí (stratégie, zákon, analýza), pričom každá bola splnená. Sľub teda hodnotíme ako splnený. Vláda rozdelila (s. 21, .pdf) tento sľub na 5 opatrení:1. Stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike na roky ...

Vláda zriadi Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a občiansku spoločnosť so zodpovedajúcimi koordinačnými a rozhodovacími právomocami.

Iné - 29.01.2016
Nepravda

Úrad splnomocnenca vlády SR pre občiansku spoločnosť bol založený už v roku 2011, teda za vlády Ivety Radičovej. Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny bol ustanovený v júni 2012, počas súčasnej vlády. Tieto funkcie neboli zlúčené. Taktiež treba poznamenať, že došlo k zrušeniu funkcie p...

Preto sa bude novelizovať zákon o kolektívnom vyjednávaní, aby bola odstránená prekážka pre ukladanie a rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na iných zamestnávateľov.

Iné - 29.01.2016
Pravda

Rozšírenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na iných zamestnávateľov bolo uskutočnené novelou zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorá nadobudla účinnosť v roku 2014. Sľub hodnotíme ako splnený.Zákon o kolektívnom vyjednávaní - zákon č. 2/1991 - upravuje kolektívne vyjednávanie medzi príslušnými or...

Vláda (...) spracuje novú Koncepciu štátnej rodinnej politiky Slovenskej republiky do roku 2020, ktorá vymedzí strategické ciele, princípy a opatrenia na jej realizáciu s cieľom revitalizácie rodinného života a výraznejšej obnovy jej sociálnej funkcie.

Iné - 29.01.2016
Nepravda

Koncepcia štátnej rodinnej politiky SR do roku 2020 nebola doposiaľ zverejnená a nemáme ani informácie o jej vypracovávaní. Sľub hodnotíme ako nesplnený. V zozname materiálov, zaradených na rokovania vlády od roku 2001 do roku 2016, sú štátne rodinné koncepcie uvedené iba pre roky 2004-2006 (a ...

...vláda považuje za nevyhnutné (...) upraviť legislatívne predpoklady ustanovené zákonom a vykonávacími predpismi o ďalšie skutočnosti prehlbujúce starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb...

Iné - 29.01.2016
Pravda

Predpis č. 124/2006 Z. z.Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov "ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovnýc...

(Vláda, pozn.) (...) zabezpečí legislatívnu ochranu ľudí s nízkymi príjmami a marginalizovaných skupín pred zadlžovaním najmä nebankovými subjektmi, ktoré poskytujú úvery hraničiace s úžerou.

Iné - 29.01.2016
Pravda

Problematika nebankových subjektov a ochrany marginalizovaných skupín pred zadlžovaním práve nebankovými subjektami je obsahom viacerých zákonov. Ide napríklad o Zákon o spotrebiteľských úveroch a Zákon o ochrane spotrebiteľa, ktoré boli v tomto funkčnom období vlády R. Fica novelizované. Ďalšie zme...

Významnou úlohou je dobudovanie siete urgentných príjmov a traumatologických centier, nakoľko urgentná medicína predstavuje významný prvok integrovaného záchranného systému.

Iné - 29.01.2016
Zavádzajúce

Sieť urgentných príjmov sa nepodarilo dobudovať. Ako podotýka HPI (.pdf), dobehli len programy financované z eurofondov, ktoré financovali urgentný príjem v košickej UNLP či v Skalici. Verejnosti nebola predstavená koncepcia urgentných príjmov a traumatologických centier (s.11). Po...

S prihliadnutím na ekonomické možnosti a výsledky medicínskeho, prevádzkového a technického auditu bude podporená dostavba moderného celoslovenského medicínskeho komplexu Rázsochy, ktoré prinesie zabezpečenie zdravotnej starostlivosti s dosahom pre celú SR.

Iné - 29.01.2016
Nepravda

Dostavba medicínskeho komplexu Rázsochy nebol uskutočnená a v súčasnosti nie je ani plánovaná. Ako príčina rozhodnutia nedostavať tento areál boli uvádzané ekonomické a právne dôvody, analytici však kritizujú poskytnuté vysvetlenia ako nedostatočné. V Bratislave má dôjsť k výstavbe podobného projekt...

Vláda vypracuje a začne realizovať komplexný systém starostlivosti o zdravie staršej generácie rozvojom geriatrického sektora zdravotníctva a špecifickej sociálnej starostlivosti o seniorov formou podpory vytvárania zariadení zdravotno-sociálneho charakteru, vrátane formy modelu ich financovania a vymedzenia úloh štátu, samosprávnych krajov, miest a obcí. Na vytváranie kapacít zdravotno-sociálneho charakteru využijú aj prebytočné zdravotnícke zariadenia.

Iné - 29.01.2016
Nepravda

Je možné všeobecne povedať, že sľúbený komplexný plán, ktorý by bol explicitne zameraný na zdravotnú starostlivosť o seniorov, za štyri roky nevznikol. Ďalej je možné konštatovať, že zákon o sociálnej starostlivosti, ktorý upravuje aj starostlivosť o seniorov, bol v tomto volebnom období niekoľkokrá...

Preto vláda považuje za nevyhnutné (...) vypracovať nový Národný program podpory a ochrany starších ľudí...

Iné - 29.01.2016
Pravda

Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020 (.pdf) bol predstavený v roku 2013 a nadväzuje na predchádzajúci Národný program podpory a ochrany starších ľudí, ktorý bol ukončený práve v roku 2013. Tento Národný program bol schválený vládou 4. decembra 2013. Sľub hodnotíme ako splnený.Prog...

(...) vláda vypracuje dlhodobú koncepciu dôchodkovej politiky na základe širokej odbornej diskusie (...)

Iné - 29.01.2016
Nepravda

Vláda Roberta Fica uskutočnila niekoľko zmien týkajúcich sa dôchodkového systému na Slovensku. Celkovo sú však tieto zmeny odborníkmi označované za také, ktoré nesmerujú k dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému. Taktiež minister práce Richter v januári 2016 vyjadril svoj skeptický postoj k fun...

Vláda považuje pre rozvoj bývania za kľúčové (...) využiť možnosti získavania finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ na revitalizáciu pod podmienkou spracovania komplexných zónových plánov revitalizovaných území sídiel, pričom využiť európsku iniciatívu JESSICA na zvýšenie úverových finančných zdrojov na revitalizáciu sídlisk...

Iné - 29.01.2016
Pravda

Iniciatíva JESSICA a JESSICA II bola počas vlády v rokoch 2012 - 2016 využívaná na revitalizáciu sídlisk, najmä na zateplenie bytových domov. Sľub hodnotíme ako splnený. Európska iniciatíva JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Area) - spoločná európska podpora pre udrža...

Vláda považuje úspešné a transparentné čerpanie fondov EÚ vo vzťahu k rozvoju regiónov za rozhodujúce. Pôjde najmä o dočerpanie pomoci z Regionálneho operačného programu (ROP) v období 2007 – 2013, ktorého hlavným cieľom je zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch a krajoch.

Iné - 29.01.2016
Zavádzajúce

Je pravdou, že čerpanie eurofondov v oblasti Regionálneho operačného programu sa dá považovať za úspešné (aj keď ani ROP nebol úplne dočerpaný), avšak čerpanie vo zvyšných oblastiach (s výnimkou Dopravy) rovnakú mieru nedosiahlo. Z viacerých zdrojov sa zároveň ozýva, že čerpanie eurofondov ako takýc...

Preto vláda považuje za nevyhnutné (...) vytvoriť Národný register osôb so zdravotným postihnutím z dôvodu celospoločenského záujmu.

Iné - 06.11.2015
Nepravda

Podľa odpovede (.pdf, s. 5) bývalej ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky Z. Zvolenskej na interpeláciu poslanca M. Hubu podanú 23. apríla 2014 vo veci plnenia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, je otázka vytvorenia sľubovaného Národného registra osôb so zdravotným postihnut...

Vláda nastaví nový systém riadenia a financovania regionálneho školstva tým, že (...) jasne definuje kompetencie v oblasti školstva týkajúce sa samosprávy, štátnej správy a priamo riadených inštitúcií rezortu školstva s dôrazom aj na koordináciu s neštátnym školstvom.

Iné - 19.10.2015
Nepravda

O novele zákona č. 597/2003, ktorý sa zaoberá financovaním základných a stredných škôl, sa hovorí už od roku 2013, no uvedená do platnosti zatiaľ ešte nebola a to údajne z dôvodu potreby pre dôkladnejšiu analýzu potenciálneho efektu zmien vo financovaní. Súčasná vláda teda tento prísľub doposiaľ nes...

V rámci daných možností bude zvyšovaný objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu so zameraním na posilnenie školstva, vedy a výskumu s cieľom zvýšenia ich kvality a efektivity.

Iné - 19.10.2015
Pravda

Na výdavky na školstvo je nevyhnuté pozerať nielen na kapitolu Ministerstva školstva, ale aj Ministerstva vnútra, na ktoré prešli špeciálne školy. To sa prejavilo v roku 2013, keď Ministerstvo vnútra dáva na regionálne školstvo takmer miliardu eur. Ak sa pozrieme na výdavky na školstvo celkovo (s aj...

Vláda bude pri prístupe ku vzdelaniu zohľadňovať nielen ambície žiaka alebo študenta, ale aj jeho schopnosti a vytvorí také legislatívne podmienky, aby zriaďovatelia škôl alebo školy museli pri tvorbe plánov výkonov zohľadňovať aj požiadavky trhu práce.

Iné - 19.10.2015
Pravda

V poslednom roku sme svedkami toho, že ministerstvo školstva a vláda rozbieha zmeny a projekty, ktoré majú za cieľ zlepšiť šancu uplatnenia sa absolventov stredných odborných škôl. Takýto projekt je zavedenie duálneho vzdelávania a isté zmeny vo finanovaní študijných programoch. Preto tento sľub vlá...

Posilní ochranu oznamovateľov korupčného správania, a to aj prijatím nových legislatívnych opatrení.

Iné - 19.10.2015
Pravda

Zákon NR SR  č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnnosti upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní tak...

Vzrastie počet policajtov v základných útvaroch, lebo sa ukazuje, že vyšší počet policajtov na uliciach prispieva k zníženiu kriminality a nehodovosti na cestách. V tejto súvislosti vláda posilní najmä útvary dopravnej a poriadkovej polície, ako aj rady vyšetrovateľov.

Iné - 19.10.2015
Pravda

Je pravdou, že počas Ficovej druhej vlády sa počet policajtov zvyšoval každý rok. V roku 2014 išlo o výrazné navýšenie 709 policajtov, z ktorých 75 percent bolo pridelených do ulíc. V reakcii na teroristické útoky v Paríži bolo schválené v novembri 2015 ďalšie navýšenie policajtov o približne 2500. ...

(Vláda, pozn.) navrhne, aby generálny prokurátor bol oprávnený podať na súd sťažnosť pre porušenie zákona proti právoplatnému rozhodnutiu súdu vydanému v trestnom konaní, ktorým bol porušený zákon alebo ktoré bolo urobené na podklade chybného postupu konania.

Iné - 19.10.2015
Nepravda

Ustanovenie, aby generálny prokurátor bol oprávnený podať na súd sťažnosť pre porušenie zákona bol vo vládnom návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre. Tento návrh vypustil Ústavnoprávny výbor NR SR a zákon bol schválený bez tohto ustanovenia. Sľub preto hodnotíme ako ne...

(Vláda, pozn.) bude garantovať vymenovanie do funkcie prokurátora na časovo neobmedzené obdobie a ustanoví spôsoby a dôvody zániku funkcie prokurátora.

Iné - 19.10.2015
Neoveriteľné

Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľov prokuratúry z roku 2001 už v danom roku ustanovoval vymenovávanie prokurátorov na časovo neobmedzené obdobie. Vláda počas vládneho obdobia 2012-2016 nezmenila spôsoby menovania do funkcie prokurátora a spôsoby a dôvody zániku funkcie. Sľub hodnotíme ako nes...

(Vláda, pozn.) obnoví inštitút justičných čakateľov, sprísni pravidlá čakateľskej praxe a prijme účinné opatrenia na riadnu odbornú prípravu na výkon funkcie sudcu.

Iné - 19.10.2015
Pravda

Vláda obnovila 21. októbra 2014 prijatím vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,  justičných čakateľov. Takisto boli prijaté op...

(Vláda, pozn.) prijme protikorupčné opatrenia, najmä zriadi trvalú telefónnu linku, na ktorú bude možné oznámiť korupčné správanie sudcov a zamestnancov súdov, prijme legislatívne opatrenia na vyhodnocovanie oznámení o korupčnom správaní, na podávanie trestných oznámení, podnetov na začatie disciplinárneho konania a navrhovanie ďalších potrebných opatrení.

Iné - 19.10.2015
Zavádzajúce

Vláda SR podnikla kroky na vytvorenie linky na boj proti korupcii, ktorá reálne funguje, a občania Slovenska majú možnosť prostredníctvom nej nahlasovať svoje podnety, ak sú si vedomí páchania korupcie vo svojom okolí a pod. Vláda SR ďalej vydala 25. júla 2012 praktickú príručku s názvom Prevencia k...

(Vláda, pozn.) prijme opatrenia, ktoré prispejú k zvýšeniu informovanosti verejnosti o činnosti súdov.

Iné - 19.10.2015
Nepravda

Po nástupe novej vlády bola prijatá novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Táto novela sa však nevenovala konkrétne činnosti súdov. Toto predsavzatie vlády hodnotíme ako nesplnené.Na 8. schôdze,  dňa 18. októbra 2012 bol v parlamente schválený Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ...

Vláda v snahe zabrániť zneužívaniu skrátených foriem legislatívnych konaní príjme prísnejšie legislatívne pravidlá tvorby právnych predpisov.

Iné - 19.10.2015
Nepravda

Návrh Zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol schválený Vládou Slovenskej republiky v novembri 2015. Právny predpis definuje základné princípy a pravidlá pri tvorbe právnych predpisov slúžiace pre zvýšenie ich úrovne. Zá...

Vláda navrhne legislatívne opatrenia, ktorými zvýši výpovednú hodnotu majetkových priznaní verejných funkcionárov.

Iné - 19.10.2015
Nepravda

Poslanci za Smer-SD (Pellegrini, Číž, Laššáková) navrhli legislatívne opatrenia, ktoré by upravovali majetkové priznania verejných funkcionárov. Ich návrh zákona ale neprešiel a vládna strana rovnako odmietla podporiť opozičný pozmeňujúci návrh, ktorý mal riešiť výpovednú hodnotu majetkového priznan...

Chronické protiprávne konania nesmú zostať bez primeranej reakcie štátu. Vláda navrhne opatrenia, na základe ktorých niektoré dávky a iné plnenia od štátu nebudú poskytované osobám dopúšťajúcim sa protiprávnych konaní alebo budú poskytované alternatívnymi formami.

Iné - 19.10.2015
Pravda

Je pravdou, že vláda vytvorila opatrenia, ktoré adresujú osoby dopúšťajúce sa protiprávneho konania. V súvislosti s vyplácaním dávok a správania sa štátu smerom k takýmto osobám bola prijatá tzv. "Rómska reforma", ktorá vo svojich hlavných pilieroch uvádza zohľadňovanie sociálnej pomoci štátu na zák...

Vláda považuje za nevyhnutné aj zastúpenie predstaviteľov územnej samosprávy v jej poradných orgánoch.

Iné - 19.10.2015
Pravda

Vzhľadom na to, že nedošlo k poklesu v zastúpení predstaviteľov územnej samosprávy v poradných orgánoch vlády a zároveň v novovytvorených poradných orgánoch sú zastúpení aj predstavitelia územnej samosprávy, hodnotíme tento sľub ako splnený.V štatútoch novovzniknutej Rady vlády pre ku...

Vláda navrhne legislatívne opatrenia k vytvoreniu novej štruktúry orgánov miestnej štátnej správy, ktorej dôležitým princípom bude integrácia pôsobnosti tzv. špecializovanej štátnej správy do jednotného štátneho úradu na čele s predstaviteľom vymenovaným vládou. (...) Občanovi i podnikateľovi sa tak umožní vybaviť svoje záležitosti prostredníctvom jedného obslužného miesta.

Iné - 19.10.2015
Pravda

Novela organizovanej štátnej správy s dôrazom na vytvorenie jednotného štátneho úradu prebehla v roku 2013. Išlo o jednu z najväčších reforiem štátnej správy od roku 1989. Reforma má názov ESO - Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa. Špecializované štátne správy majúce na starosť konk...

Vláda pripraví súbor nástrojov na riešenie náhrad za obmedzia, ktoré vznikajú vlastníkom pozemkov v chránených územiach rešpektovaním podmienok ochrany prírody, ako aj uplatnením programov starostlivosti o chránené územia vo vzťahu k všetkým odvetviam ľudskej činnosti.

Iné - 05.10.2015
Pravda

Vláda Roberta Fica schválila zákony, ktoré napĺňajú jej sľub, týkajúci sa ochrany chránených území a výmeny súkromných pozemkov vlastnených v chránenom území za iné. Sľub hodnotíme ako splnený.Novelu zákona o ochrane prírody bola podpísaná prezidentom v decembri 2013 a rieši okrem iného problematik...

Vláda pripraví nové pravidlá ochrany prírody a prehodnotí sieť chránených území v súlade s medzinárodnými záväzkami a zabezpečí opätovné vyhlásenie a zonáciu chránených území v záujme dotvorenia jednotnej národnej a medzinárodnej sústavy rôznych chránených území rešpektujúc súčasné podmienky a záujmy udržateľného rozvoja regiónov, vrátane národných parkov a európskej sústavy Natura 2000.

Iné - 05.10.2015
Zavádzajúce

Je pravdou, že vláda prijala nové pravidlá ochrany prírody a chránených území v súlade s medzinárodnámi záväzkami. Deje sa tak taktiež v súlade s európskou sústavou Natura 2000. Čo sa však týka zonácie chránených území, nemožno povedať, že by boli dotiahnuté do konca. Dokončenie stále priebehajúcich...

Vláda upraví pravidlá v odpadovom hospodárstve, vrátane podpory rozšírenia separácie aj o textilný odpad a rozvoj spracovateľských kapacít, najmä takých, ktoré budú využívať najlepšie dostupné technológie recyklácie odpadov do podoby finálnych výrobkov. Prijme opatrenia na podporu propagácie výrobkov vyrobených z recyklovaných materiálov.

Iné - 05.10.2015
Zavádzajúce

Vláda v súvislosti s uvedenými problémami prijala zákony, ktoré majú údajne situáciu v odpadovom hospodárstve zlepšiť. Posledný prijatý zákon sa však nevyhol určitej kritike ohľadom niekoľkých sporných bodov. Je pravdou, že boli upravené pravidlá v odpadovom hospodárstve. Taktiež bola separácia rozš...

V záujme znižovania znečisťujúcich látok v ovzduší prijme vláda podporné nástroje na znižovanie množstva emisií z priemyslu, energetiky a mobilných zdrojov a orientáciu na využívanie automobilov so zníženou emisiou.

Iné - 05.10.2015
Pravda

Je pravdou, že vláda prijala niekoľko zákonov podporujúcich reguláciu a znižovanie emisií v ovzduší. Vláda taktiež v novembri 2014 prijala Zákon o dani z motorových vozdiel, ktorý mimo iného zaviedol variabilnú sadzbu dane podľa veku a ekologickosti vozidla. Zákon č. 318/2012 Z.Z hovorí o podpo...

Do podmienok tvorby územných plánov bude zavedený princíp prevencie pred povodňami, havarijnými zosuvmi a inými nežiaducimi geodynamickými procesmi.

Iné - 05.10.2015
Nepravda

Nežiadúce geodynamické procesy neboli zavedené do zákona o štátnej správe pre územné plánovanie, ani do stavebného zákona. Napriek tomu mnoho obcí a miest územné plány aktualizuje podľa možných hrozieb a procesov. Sľub hodnotíme ako nesplnený. ...

Intenzívnym budovaním prepojení s plynárenskými sieťami, vrátane využitia plynu LNG a s elektrizačnými sústavami okolitých krajín, vláda posilní bezpečnosť dodávok, nezávislosť od jedného dodávateľa, čím sa zlepší aj konkurenčné prostredie.

Iné - 05.10.2015
Zavádzajúce

Počas súčasnej vlády došlo napríklad k prepojeniu plynovodu s Maďarskom a spusteniu plynovodu Vojany-Užhorod. Taktiež sa momentálne pracuje na prepojení s Poľskom. V elektrizačných sústavách v posledných rokoch nedošlo k prepojeniu s okolitými krajinami, plánuje sa však prepojenie s Maďarskom, ktoré...

Vláda rozšíri uplatňovanie európskych zásad rozvoja malého podnikania (SBA – Small Business Act).

Iné - 05.10.2015
Pravda

Je pravdou, že vláda rozšírila uplaťňovanie európskych zásad malého podnikania, ako napríklad testovanie dopadov legislatívnych zmien či nové schémy priamej a nepriamej podpory, v rámci novely zákona o podpore malého a stredného podnikania a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytova...

Vláda skvalitní priebeh podnikania zjednodušením odvodových a daňových povinností.

Iné - 05.10.2015
Zavádzajúce

Pocas súcasnej vlády došlo k viacerým zmenám v odvodových a danových povinnostiach. Zatial co niektoré možno oznacit za zjednodušujúce pre platitelov, iné boli vnímané viac negatívne. Vo viacerých oblastiach sa zvýšilo administratívne zataženie, došlo však aj k urcitým zjednodušeniam. Slub ako celok...

Pre skvalitnenie legislatívneho procesu bude doplnená Legislatívna rada vlády SR o zástupcov sociálnych partnerov.

Iné - 05.10.2015
Pravda

S nástupom novej vlády sa menilo zloženie Legislatívnej rady SR, počet jej členov sa rozšíril z 11 na 13. Z pôvodných členov zotrvali vo funkcii traja, ostatní boli vymenení. Viacerí z nových členov sú spolupracovníkmi alebo nominantmi združení (napr. OZ KOVO, Združenie slovenských miest a obcí aleb...

(Vláda, pozn.) Rozhodne o zrušení Fondu národného majetku...

Iné - 05.10.2015
Pravda

Síce do dnešného dňa nedošlo k zrušeniu Fondu národného majetku ale bola prijatá novela zákona, ktorá o zrušení pojednáva. Dňa 26. augusta 2015 schválila vláda návrh zákona o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bol predložený NR SR. 12. nove...

Vláda posúdi nadštandardne vysoký počet štátnych sviatkov a voľných dní a za podmienky jednotnej dohody so sociálnymi partnermi predloží návrh na ich primerané zníženie.

Iné - 05.10.2015
Pravda

Vláda Roberta Fica už v roku 2012 oznámila ambíciu znížiť počet sviatkov. Podľa dostupných informácií mal zaniknúť Deň Ústavy SR aj Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, no kvôli chýbajúcej dohode s cirkvou a odbormi mal od neho Kažimír odstúpiť.Počet sviatkov sa za 2. Ficovej vlády nemenil, no podľa ...

Vytvorí podmienky na aplikáciu Zákona o preukazovaní pôvodu majetku.

Iné - 05.10.2015
Nepravda

Zákon o preukazovaní pôvodu majetku v súčasnej podobe platí od roku 2010. Ten pochádza z dielne Roberta Fica, ktorý chcel zabrániť, aby niekto nemohol nelegálne nadobudnúť majetky za väčšiu cenu, ako v skutočnosti zarába. Časom sa však ukázal ako nefunkčný, keďže za päť rokov jeho pôsobenia sa ani j...

Prijme (vláda, pozn.) legislatívne a inštitucionálne úpravy zamerané na efektívny boj proti daňovým podvodom, a to najmä prepojením obchodného, daňového a trestného práva v rovine procesnej, ako aj hmotnej.

Iné - 05.10.2015
Zavádzajúce

V nadväznosti na toto opatrenie z programových téz Smeru-SD na roky 2012-2016 vláda prijala Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 – 2016, v ktorom navrhuje sériu legislatívnych a podzákonných zmien rozdelených podľa právneho odvetvia (daňové, obchodné, trestné, finančné právo). Mnohé z...

(Vláda, pozn.) Spracuje Akčný plán boja proti daňovým podvodom s podrobným harmonogramom zavádzania jednotlivých opatrení a stimulácie účasti verejnosti na tomto procese.

Iné - 23.09.2015
Pravda

Sľub hodnotíme ako splnený keďže vláda Slovenskej republiky naozaj začala plniť Akčný plán boja proti daňovým podvodom a skutočne dodržuje aj nastavený harmonogram, ktorý rozdeľuje plán na tri etapy. Taktiež je možná účasť verejnosti.Vláda SR na svojom zasadnutí z 31. mája 2012 uznesením schválila n...

Pre strednodobú konsolidáciu je nevyhnutné zvýšiť podiel verejných príjmov na HDP, aby nedošlo k obmedzeniu verejných služieb pre občanov.

Iné - 23.09.2015
Pravda

Vláde sa podaril zvýšiť podiel verejných príjmov na HDP oproti roku 2012. Ku konsolidáciije nevyhnutne potrebné zároveň zníženie verejných výdavkov. Proces konsolidácie a zavedené konsolidačné opatrenia z roku 2013 sú zamerané na časť príjmov a nie na zníženie podielu verejných výdavkov. Tieto opatr...

Vláda podporí projekt širokorozchodnej železničnej trate z Košíc do Bratislavy a Viedne za predpokladu jeho ekonomickej realizovateľnosti.

Iné - 23.09.2015
Zavádzajúce

V projekte širokorozchodnej železničnej trate z Košíc do Bratislavy a Viedne bola 31. augusta 2013 podpísaná zmluva o vyhotovení štúdie realizovateľnosti podnikom Breitspur Planungsgesellschaft. Podľa dostupných údajov sa ďalej v tejto veci nerozhodovalo. Navyše, ak štúdia "realizovateľnosti predĺž...

Ďalšie úspory vláda predpokladá po reforme a audite štátnej a verejnej správy s cieľom znižovania výdavkov a zvyšovania kvality a dostupnosti jej služieb, prostredníctvom centralizácie obstarávania, či zriadenia štátnej realitnej agentúry.

Iné - 23.09.2015
Zavádzajúce

Počas vlády Roberta Fica došlo zavedeniu centrálneho verejného obstarávania, s prvými zmenami zavedenými na začiatku vlády a novým zákonom prijatým v novembri 2015. Zatiaľ však nebola zriadená štátna realitná agentúra, a posledné zmienky o nej pochádzajú z roku 2013. Taktiež nebol vykonaný jednotný ...

Vláda prijme systémové a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť jednotné vedenie a riadenie práce dvojstranných medzivládnych komisií z úrovne povereného podpredsedu vlády.

Iné - 23.09.2015
Zavádzajúce

Medzivládnym komisiám pre cezhraničnú spoluprácu napríklad podľa stránky Ministerstva vnútra všetkým za slovenskú stranu predsedá tajomník ministerstva Jozef Buček, majú tak zjednotené vedenie, avšak len na úrovni ministerstva a len v konkrétnej oblasti. Kroky pre zefektívnenie chodu komisií boli ta...

Vychádzajúc z jasne proeurópskeho postoja vláda podnikne kroky vedúce k čo najskoršej ratifikácii troch nových zmluvných dokumentov: Zmluvy o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu, Zmluvy o stabilite, koordinácii a kontrole v hospodárskej a menovej únii a novelizáciu čl. 136 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Iné - 23.09.2015
Pravda

Vláda ratifikovala tieto tri zmluvy v NR SR v roku 2012: Zmluvu o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu 22. júna 2012, Zmluvu o stabilite, koordinácii a kontrole v hospodárskej a menovej únii 18.decembra 2012 a novelizáciu cl. 136 Zmluvy o fungovaní EÚ 15. mája 2012. Slub hodnotíme ako splnen...

Vláda zabezpečí vypracovanie sektorovej stratégie rozvoja dopravnej infraštruktúry s výhľadom do roku 2030. V súvislosti s realizáciou politiky súdržnosti po roku 2013 zabezpečí vypracovanie sektorového operačného programu na roky 2014 – 2020, ktorý bude reflektovať národné priority stanovené v stratégii rozvoja dopravnej infraštruktúry.

Iné - 31.08.2015
Zavádzajúce

Z verejne dostupných zdrojov sa nám nepodarilo nájsť vypracovanú sektorovú stratégiu rozvoja dopravnej infraštruktúry s výhľadom do roku 2030, ale iba na roky 2014 - 2020. Napriek vypracovaniu operačného programu aj s náležitosťami tak sľub ako celok hodnotíme ako čiastočne splnený.Vláda SR vypracov...

Vláda dokončí reformu daňovej správy prostredníctvom programu UNITAS, ktorý zjednotením výberu daní, cla a odvodov a potláčaním daňových únikov zabezpečí dodatočné rozpočtové zdroje.

Iné - 31.08.2015
Zavádzajúce

V súlade s implementačným plánom (rtf, s. 85) bola Koncepcia reformy daňovej a colnej správy vládou SR schválená v marci 2008. Podľa Dôvodovej správy (rtf, s.1) reforma daňovej správy mala byť dokončená 1.1.2013. Zatiaľ čo prvá časť programu bola naplnená, na druhej fáze sa stále prac...

Zvýši sa progresivita daňového systému pre nadštandardné príjmy fyzických osôb, ako aj pre právnické osoby.

Iné - 31.08.2015
Pravda

Od 1. januára 2013 sa do praxe uviedla novela slovenského zákona o dani z príjmov. Zrušila sa rovná daň a nahradila ju progresívna daň. Novelizovaný zákon zvyšuje daň z príjmu právnických osôb na 23 % pre všetky právnické osoby bez akejkoľvek výnimky. 2. vláda Roberta Fica taktiež zaviedla takzvanú ...

Konsolidovať verejné financie tak, aby deficit verejných financií bol v roku 2013 pod tromi percentami HDP.

Iné - 31.08.2015
Pravda

Je pravdou, že deficit verejných financií bol už v roku 2013 pod 3 % HDP (2,9 % HDP), na základe čoho bolo Slovensko vyradené z procedúry nadmerného deficitu. Následne nestúpol nad túto hranicu. Sľub preto hodnotíme ako splnený.Podľa schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 je pláno...

S prihliadnutím na ekonomické možnosti a výsledky medicínskeho, prevádzkového a technického auditu bude podporená dostavba moderného celoslovenského medicínskeho komplexu Rázsochy, ktoré prinesie zabezpečenie zdravotnej starostlivosti s dosahom pre celú SR. Týmto krokom sa zároveň vyrieši aj vzdelávacia základňa slovenského zdravotníctve.

Iné - 08.02.2016
Neoveriteľné

Vláda zavedie prísnu kontrolu hospodárenia nemocníc, čím sa zabráni neúčelnému vynakladaniu finančných prostriedkov. Aby nedochádzalo k zadlžovaniu nemocníc, ktoré bolo historicky najväčšie v poslednom období, vláda nepripustí privatizovanie ekonomicky lukratívnych činností nemocníc, tak vytvorí podmienky pre ich finančnú stabilizáciu.

Iné - 29.01.2016
Neoveriteľné

Vláda považuje úspešné a transparentné čerpanie fondov EÚ vo vzťahu k rozvoju regiónov za rozhodujúce. Pôjde najmä o dočerpanie pomoci z Regionálneho operačného programu (ROP) v období 2007 – 2013, ktorého hlavným cieľom je zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch a krajoch.

Iné - 29.01.2016
Neoveriteľné

(Vláda, pozn.) prijme opatrenia, ktoré prispejú k zvýšeniu informovanosti verejnosti o činnosti súdov kópia.

Iné - 19.10.2015
Nepravda

mám tento výrok pridelený dvakrát O.O :)...

Osobitnú pozornosť bude vláda venovať racionálnemu využívaniu domácich nerastných surovín a podpore podnikov, ktoré využívajú pri ťažbe a úprave nerastov najlepšie dostupné technológie s minimálnym dopadom na životné prostredie.

Iné - 05.10.2015
Neoveriteľné

Vláda upraví pravidlá v odpadovom hospodárstve, vrátane podpory rozšírenia separácie aj o textilný odpad a rozvoj spracovateľských kapacít, najmä takých, ktoré budú využívať najlepšie dostupné technológie recyklácie odpadov do podoby finálnych výrobkov. Prijme opatrenia na podporu propagácie výrobkov vyrobených z recyklovaných materiálov.

Iné - 05.10.2015
Neoveriteľné

Vláda upraví pravidlá v odpadovom hospodárstve, vrátane podpory rozšírenia separácie aj o textilný odpad a rozvoj spracovateľských kapacít, najmä takých, ktoré budú využívať najlepšie dostupné technológie recyklácie odpadov do podoby finálnych výrobkov. Prijme opatrenia na podporu propagácie výrobkov vyrobených z recyklovaných materiálov.

Iné - 05.10.2015
Neoveriteľné

Vláda zabezpečí vypracovanie sektorovej stratégie rozvoja dopravnej infraštruktúry s výhľadom do roku 2030. V súvislosti s realizáciou politiky súdržnosti po roku 2013 zabezpečí vypracovanie sektorového operačného programu na roky 2014 – 2020, ktorý bude reflektovať národné priority stanovené v stratégii rozvoja dopravnej infraštruktúry.

Iné - 05.10.2015
Pravda

Vláda SR vypracovala stratégiu rozvoja dopravnej infraštruktúry s výhľadom do budúcnosti a to až do roku 2030. Plán tvoria dve fázy, ktoré zahŕňajú rôzne opatrenia. Tento výrok hodnotíme ako pravdivý.Vláda vypracovala Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR (pdf.), ktorý je rozdele...

success
error