DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vláda zabezpečí vypracovanie sektorovej stratégie rozvoja dopravnej infraštruktúry s výhľadom do roku 2030. V súvislosti s realizáciou politiky súdržnosti po roku 2013 zabezpečí vypracovanie sektorového operačného programu na roky 2014 – 2020, ktorý bude reflektovať národné priority stanovené v stratégii rozvoja dopravnej infraštruktúry.

Sluby 2. vlády R. Fica - 05.10.2015
Pravda

Vláda SR vypracovala stratégiu rozvoja dopravnej infraštruktúry s výhľadom do budúcnosti a to až do roku 2030. Plán tvoria dve fázy, ktoré zahŕňajú rôzne opatrenia. Tento výrok hodnotíme ako pravdivý.

Vláda vypracovala Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR (pdf.), ktorý je rozdelený na dve fázy. Prvú fázu tvorí Projektový plán pre programové obdobie 2014-2020 (resp.2023), ktorý je zameraný na vykonávanie opatrení súvisiacich s bezpečnosťou či životným prostredím. Táto fáza zahŕňa projekty cestnej dopravy, projekty železničnej a intermodálnej dopravy, projekty leteckej dopravy, projekty vodnej dopravy, projekty verejnej osobnej dopravy. 
Druhú fázu tvorí Projektový plán na obdobie 2020-2030. Rozvoj v rámci sektora dopravy je nutné plánovať do budúcna. Z toho dôvodu sú potrebné plány do roku 2030. Tento časový horizont sa stáva dôležitým pre dokončenie a efektívne plánovanie transeurópskej dopravnej siete TEN-T (Core Network) na území Slovenskej republiky. 

Dňa 28. októbra 2014 Európska komisia schválila operačný program Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014-2020. Tento operačný program sa zameriava na vytvorenie prostredia pre inovácie a podporu zvýšenia efektívnosti systému výskumu, vývoja a inovácii. Nadväzuje na operačný program Výskum a vývoj a na operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007-2013.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.02.2016
success
error