DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pravidlá ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (Inštitút SGI, ďalej aj ako „SGI“) so sídlom Štúrova 3, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 070 629 je ako prevádzkovateľ zodpovedný za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016, ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.

1. OSOBNÉ ÚDAJE

Predmetom spracúvania sú osobné údaje nevyhnutné na zobrazovanie výsledkov overení Demagog.SK. Konkrétne sú predmetom spracúvania najmä nasledujúce všeobecné osobné údaje: meno, priezvisko.

Ak nám zasielate svoje 2 % z dane a v príslušnom tlačive (Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby) ste vyjadrili súhlas so zaslaním údajov prijímateľovi podielu zaplatenej dane, spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel v rozsahu: meno, priezvisko a trvalý pobyt.

Následne spracúvame osobné údaje upresnené nižšie v bodoch 2., 3. a 4…

2. ZBER OSOBNÝCH ÚDAJOV NÁVŠTEVNÍKOV WEBOVEJ STRÁNKY DEMAGOG.SK

SGI chráni súkromie všetkých návštevníkov webovej stránky https://www.demagog.sk (ďalej ako „webstránka Demagog.SK“). Správcom webstránky Demagog.SK je Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (Inštitút SGI) so sídlom Štúrova 3, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 070 629.

SGI môžete kontaktovať vo veci ochrany osobných údajov pomocou e-mailu alebo telefonicky:

e-mail: gdpr@institutsgi.sk
tel.č.: 0910 444 636 (viď aj bod 8.)

Týmito pravidlami spracúvania osobných údajov (ďalej ako „Pravidlá“) sa riadi spracúvanie osobných údajov na všetkých podstránkach webstránky Demagog.SK prevádzkovateľa SGI v zmysle vyššie spomínaného Nariadenia.

Webstránku Demagog.SK je možné používať bez toho, aby užívateľ musel poskytnúť svoje osobné údaje.

2.1. Serverové údaje

Návšteva našej webstránky Demagog.SK z technických dôvodov z Vášho prehliadača na náš server prenáša dáta, ktoré nám umožňujú optimalizovať našu činnosť a zlepšiť Vašu skúsenosť s webstránkou Demagog.SK, jej internetovými podstránkami a konkrétnymi funkcionalitami, ktoré poskytuje. Tieto dáta sa automaticky zbierajú a ukladajú u nás. Tieto dáta nespracúvame tak, aby boli priraditeľné ku konkrétnej osobe.

Tieto údaje potrebné z technického hľadiska, nakoľko zabezpečujú stabilitu a bezpečnosť našej webstánky Demagog.SK (právnym základom je čl. 6 ods.1 písm. f Nariadenia), môžu zahŕňať najmä:

 • Vašu IP adresa
 • dátum a čas Vašej návštevy
 • krajinu pôvodu požiadavky
 • URL webstránky, ktorá Vás odkázala na webstránku Demagog.SK
 • podstránky navštívené na našej webovej stránke
 • informácie o použitom prehliadači (typ prehliadača a jeho verziu, operačný systém, atď.)

Tieto anonymné údaje nie je možné spojiť so žiadnou konkrétnou osobou. Tieto údaje sú používané na štatistické účely s cieľom zlepšovania webstránky Demagog.SK a našich služieb.

2.2 Cookies

Za účelom zlepšenia funkcionalít webstránky Demagog.SK používame tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré obsahujú informácie umožňujúce identifikáciu častých návštevníkov výlučne po dobu ich návštevy. Cookies sú uložené na pevnom disku počítača alebo vo Vašom mobilnom zariadení a nespôsobia tam žiadne škody, pričom väčšina týchto súborov je z Vášho počítača alebo mobilu zmazaná, keď webstránku Demagog.SK opustíte. Cookies na webstránke Demagog.SK neobsahujú žiadne osobné údaje.

Zaznamenávame tiež celkový počet návštevníkov našich webových stránok v agregovanej forme bez osobných údajov, čo nám umožňuje aktualizovať a zlepšovať našu webstránku Demagog.SK. Ak si používanie cookies neželáte, môžete svoj počítač nastaviť tak, aby vás upozornil alebo aby odmietol všetky cookies prostredníctvom prehliadača. To však môže mať vplyv na správne fungovanie niektorých funkcií webstránky Demagog.SK. Z toho dôvodu, Vám v prípade zlyhaniam niektorých funkcionalít webstránky Demagog.SK odporúčame skontrolovať nastavenie cookies vo Vašom webovom prehliadači.

2.3. Google analytics

Webstránka Demagog.SK používa nástroj Google Analytics slúžiaci na analýzu webstránok, poskytovaný spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Google Analytics používa súbory cookies za účelom umožnenia analýzy používania webstránky Demagog.SK.

Informácie vytvorené pomocou cookie o Vašom používaní webstránky Demagog.SK (napr. IP adresa či čas, miesto a frekvencia návštev webstránky Demagog.SK) sa spravidla odosielajú na Server spoločnosti Google Inc. v USA a tam sa ukladajú.

SGI používa nástroj Google Analytics s anonymizáciou IP adries. Každá IP adresa je tak skrátená za účelom anonymizácie pred tým ako dôjde k jej prenosu von z územia EÚ. Zvýrazňujeme, že tieto údaje sú použité výlučne na analýzu využívania webstránky Demagog.SK. Google Inc. nikdy nekombinuje tieto údaje s inými údajmi, ktoré ste Google Inc. poskytli.

Ako už bolo uvedené, sťahovanie cookies do Vášho počítača môžete znemožniť upravením nastavenia Vášho internetového prehliadača. Okrem toho môžete získavanie údajov vytvorených prostredníctvom súboru cookie, ktoré sa vzťahujú na Vaše používanie webstránky Demagog.SK (vrátane Vašej IP adresy) a spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google Inc., zakázať tak, že si stiahnete a nainštalujte plug-in.

Google Analytics používame na to, aby sme mohli analyzovať používanie našej webstránky Demagog.SK a pravidelne zlepšovať jej funkcionality. Získanými štatistikami môžeme zlepšovať spôsoby, resp. formy, akými informujeme o našich výskumných výstupoch a prispôsobiť ich pre Vás ako návštevníka. Vo výnimočných prípadoch, kedy dochádza k odovzdaniu osobných údajov do USA, sa spoločnosť Google Inc. podriadila EU-US Privacy Shield (pozri privacyshield.gov/EU-US-Framework)

2.4. Priame kontaktovanie

Na webstránke Demagog.SK vám ponúkame možnosť nás priamo kontaktovať prostredníctvom e-mailu. V takom prípade sú odosielateľom poskytnuté informácie uložené len na účel umožnenia komunikácie medzi odosielateľom a SGI. Žiadne takéto údaje neposkytujeme tretím stranám.

Ak si na spracovanie Vašich osobných údajov vyžiadame Váš súhlas, uskutoční sa to na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. a Nariadenia.

Údaje nie sú nijakým spôsobom kombinované s ďalšími údajmi, ktoré mohli byť získané inými súčasťami webstránky Demagog.SK.

2.5. Registrovaní návštevníci – stážisti a experti Demagog.SK
2.5.1. Spracovanie osobných údajov v rámci internetovej registrácie

Ak prejavíte záujem registrovať sa ako stážista Demagog.SK (neskôr expert Demagog.SK) a chcete spracovávať overenia výrokov v internom systéme webstránky, poskytnete nám svoju e-mailovú adresu. Na túto e-mailovú adresu Vám bude zaslaný registračný e-mail. Na registráciu používame postup tzv. „dvojitého explicitného súhlasu“ (double-opt-in). Vaša registrácia teda bude dokončená len v prípade, ak ju potvrdíte kliknutím na link, ktorý bude súčasťou Vám zaslaného potvrdzujúceho e-mailu pre tento účel. Ak k príslušnému potvrdeniu z Vašej strany nedôjde bezodkladne, Vaše prihlásenie sa automaticky vymaže z našej databázy.

Účelom spracovania údajov je umožnenie spracovania overení výrokov na základe Vášho explicitného záujmu.

Pre účely prihlásenia a evidencie v zozname stážistov pre prípadné vydanie osvedčení o vykonaní stáže sú potrebné nasledujúce údaje:

meno, priezvisko, e-mailová adresa.

Použitie osobných údajov stážistov a expertov:

komunikácia a koordinácia v priebehu stáže/práce

2.5.2. Spracovanie osobných údajov na profilované vyhodnotenie údajov

Pri politicky činných osobách, kandidátoch do volených orgánov a verejných funkcionároch používame pri vyhodnocovaní — tvorbe štatistík pravdivosti a pri tvorbe overenia výrokov, nižšie uvedené údaje. Výsledky pravdivosti ich výrokov budú priradené k ich osobe. Tieto informácie zbierame z verejne dostupných zdrojov a spracovávame pre lepšiu informovanosť verejnosti.

Na to vyhodnocujeme nasledujúce údaje:

Meno, priezvisko, politická príslušnosť, fotografia, znenie výrokov osoby z médií

Účelom je profilované vyhodnocovanie údajov, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

2.5.3. Doba uchovávania údajov

Vyššie uvedené údaje budú v prípade politicky aktívnych osôb, kandidátov a verejných funkcionárov uchovávané po celú dobu fungovania webstránky Demagog.SK.

Vyššie uvedené údaje stážistov/expertov budú uchovávané dovtedy, pokiaľ stážista/expert nepožiada o ich odstránenie.

2.5.4. Používanie sprostredkovateľov na spracovanie osobných údajov

Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu.

3. ZVEREJŇOVANIE

Niektoré osobné údaje zverejňujeme, ak to bolo dohodnuté zmluvne, a to:

 • na webstránke Demagog.SK alebo na sociálnej sieti Facebook (https://www.facebook.com/odkazprestarostu/),
 • v masovokomunikačných médiách.

Pomáha nám to informovať verejnosť o našich aktivitách a pre väčšiu transparentnosť aj získavať ďalšie prostriedky na našu výskumnú činnosť.

Ak je spracovanie Vašich osobných údajov potrebné na plnenie zmluvy s Vami, právnym základom nášho spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. b Nariadenia.

4. NEPLNOLETÍ

Osoba mladšia ako je odporúčaná alebo zákonná hranica v SR nesmie zasielať SGI žiadne informácie. V prípade, že ste mladší alebo neplnoletí, budete na prihlásenie sa na stáž v Demagog.SK potrebovať súhlas rodiča(ov) alebo právneho(ych) zástupcu(ov), s výnimkou prípadov, že takéto činnosti sú v SR povolené.

5. PRÁVA DOTKNUTÝCH SUBJEKTOV

Týmto Vás rovnako chceme upozorniť, že podľa článku 15 a nasl. Nariadenia, Vy — stážista, expert, návštevník webstránky Demagog.SK, ako dotknutý subjekt, ste oprávnený žiadať od Inštitútu SGI kedykoľvek prístup k Vašim osobným údajom, opravu a vymazanie Vašich osobných údajov, ako aj namietať voči ich spracovaniu. Máte aj právo požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v prípadoch uvedených v článku 18 Nariadenia, ako aj o získanie osobných údajov, ktoré ste poskytli Inštitútu SGI, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, v prípadoch stanovených v článku 20 Nariadenia. Žiadosti musia byť podané písomne Inštitútu SGI na: gdpr@institutsgi.sk. Za všetky ďalšie kópie Vašich údajov s výnimkou prvej kópie sme oprávnení požadovať úhradu poplatku a vzniknutých nákladov a vystaviť Vám faktúru. Nevzťahuje sa to na elektronické poskytovanie informácií. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch stanovených v Nariadení nie sme povinný Vašej žiadosti vyhovieť (úplne alebo sčasti). V každom prípade po doručení vašej žiadosti vás budeme informovať o výsledku jej vybavenia.

Taktiež máte právo podľa čl. 77 Nariadenia podať sťažnosť príslušným orgánom dohľadu na ochranu osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, ak sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov vykonané prostredníctvom webovej stránky Demagog.SK, Demagog.SK alebo SGI porušuje platné právne predpisy.

Celkovo teda medzi Vaše práva ako práva dotknutej osoby (stážista/expert, návštevník webstránky Demagog.SK) patrí:

 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov, ak uplynul účel spracúvania, ak bol odvolaný súhlas (v prípade spracúvania na základe súhlasu), ak neboli údaje spracúvané zákonným spôsobom alebo ak to vyžaduje zákon,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

SGI prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov Vás ako dotknutej osoby, pričom vzal do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ako aj rozsah možných rizík.

6. ZMENY

Tieto Pravidlá môžeme zmeniť alebo môžeme zmeniť, upraviť alebo zamedziť prístup na webstránku Demagog.SK alebo jej obsah, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia. Posledná verzia Pravidiel je vždy dostupná na našej webstránke Demagog.SK.

7. KONTAKT NA OTÁZKY O OCHRANE ÚDAJOV

Vymenovali sme zodpovednú osobu na zabezpečenie toho, aby sme Vaše osobné údaje stále spracúvali otvoreným, správnym a zákonným spôsobom. S našou zodpovednou osobou sa môžete skontaktovať na adrese gdpr@institutsgi.sk.

V prípade záujmu o môžete nás kontaktovať na tel.č.: 0910/444 636 alebo na adrese:

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (Inštitút SGI)
Štúrova 3
Bratislava 811 02

success
error