DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Etický kódex

Práca projektu Demagog.SK je nestranná, nezávislá, neutrálna, dôkladná a neviaže sa na žiadnu politickú stranu alebo hnutie. Pracujeme na základe presnej a verejne dostupnej metodológie, pravidlách a etike, ktoré musia dodržiavať všetci členovia tímu.

Verejnosť:

 • snažíme sa o pozitívnu zmenu a motivovanie mladých ľudí a celej spoločnosti zaujímať sa o politiku na zároveň ju vnímať vo svetle presných faktov a informácií;
 • nepodporujeme priamo činnosť politicky aktívnych jednotlivcov a politických strán a hnutí;
 • uchovávame si vnútornú slobodu, odmietame akékoľvek zásahy a ovplyvňovanie procesu práce alebo našich výstupov treťou stranou;
 • nemáme monopol na pravdu, uvedomujeme si, že nie sme neomylní. Preto v rámci našich možností ochotne a promptne reagujeme na každé upozornenie na chybu;

Donori:

 • prejavujeme darcom úctu a plne ich informujeme o použití zverených prostriedkov;
 • darcom nesmie byť politická strana alebo hnutie, prípadne individuálny politik;
 • pracujeme efektívne, zabezpečujeme primerané využitie finančných a ľudských zdrojov, dbáme o minimalizáciu zbytočných sprievodných nákladov;
 • zabezpečujeme primeranú internú kontrolu rozhodovacích procedúr, finančných a ľudských zdrojov, v súvislosti s tým vykonávame interný monitoring, hodnotíme svoju činnosť a programy;
 • neprijímame takú podporu od vlád, firiem, organizácií či jednotlivcov, ktorá by ohrozila našu nezávislosť, možnosť otvorene a kriticky sa vyjadrovať, alebo nútila nás robiť morálne kompromisy;
 • všetkých donorov uvádzame verejne na oficiálnej stránke projektu;
 • žiadna podpora pre projekt Demagog.SK nemá žiadny vplyv na nezávislosť a nestrannosť projektu, ktorej zárukou je okrem iného aj úplne a transparentné zverejnenie všetkých zistení a zdrojov;

Spolupracovníci a dobrovoľníci:

 • nediskriminujeme žiadneho pracovníka alebo dobrovoľníka, uplatňujeme rovnosť príležitostí;
 • dodržiavame vzájomné zmluvne dohodnuté záväzky a termíny;
 • spolupracovníci a dobrovoľníci projektu Demagog.SK otvorene a systematicky neprejavujú náklonnosť či prípadne nesúhlas s politikmi, politickými stranami a hnutiami;
 • všetky stretnutia spolupracovníkov Demagog.SK s politikmi za účelom diskusie o zisteniach projektu sú zverejnené;
 • pre zachovanie neutrality a nestrannosti projektu, spolupracovníci a dobrovoľníci nie sú priamymi podporovateľmi politicky aktívnych jednotlivcov, hnutí alebo strán a vyhýbajú sa akémukoľvek správaniu, ktoré môže byť vnímané ako podpora politickej strany alebo hnutia;
 • pod konaním, ktoré by mohlo vyvolať pochybnosti o nestrannosti a profesionalite projektu, sa rozumejú aj – ale nielen – volebné odporúčania a vyjadrenie náklonnosti k politikom či politickým stranám na sociálnych sieťach;
 • spolupracovníci a dobrovoľníci neprijímajú dary, služby či zvýhodnenia, ktoré by mohli ovplyvniť ich prácu;
 • ak nastane prípad, že spolupracovník projektu nekonal v súlade s týmto etickým kódexom, bude na to upozornený a pri opakovanom porušení s ním portál ukončí spoluprácu;
 • podporujeme aktívnu účasť ľudí na verejnom živote spôsobmi, ktoré sú v súlade s našou nestraníckosťou;

Naša práca:

 • dbáme na to aby rozhodovanie o overovaní výrokov politikov bolo nestranné, vyvážené a neúčelové;
 • overujeme len také výroky, ktoré napĺňajú vlastnosť relevantnosti a faktickosti;
 • výsledky práce prezentujeme spôsobom, ktorý je zrozumiteľný, presný a účelovo nezvýhodňuje jedného politika, osobu alebo stranu voči druhej;
 • faktické výroky overujeme primárne na základe verejne dostupných údajov alebo na základe informácií získaných cez infožiadosť;
 • všetky informácie, ktoré nie sú originálnym autorstvom spolupracovníkov Demagog.SK sú riadne odkázané;
 • v prípade, že naša organizácia, niekto z členov nášho tímu alebo odborníkov a odborníčok, na ktoré sa pri analýzach obraciame, je v konflikte záujmov, tento konflikt záujmov jasne uvedieme.

Postup v prípade výhrad k výstupom Demagog.SK

Demagog.SK je otvorený výhradám a pripomienkam zo strany čitateľov, nenárokujeme si na absolútnu pravdu či správnosť. Pokiaľ viete o nejakom relevantnom zdroji, ktorý indikuje nesprávnosť nášho hodnotenia, neváhajte nám napísať na demagog@institutsgi.sk či formou správy cez Facebook. Viac informácii nájdete aj v sekcii Nahlásiť chybu.

Každou zaslanou pripomienkou sa bude zaoberať tím našich expertov. Zdroje a nové informácie preveríme a na základe novej analýzy v prípade potreby upravíme doterajšieho hodnotenie. Pokiaľ poskytnuté informácie nebudú dostatočné k zmene pravdivostnej hodnoty, budeme Vás o tom informovať. V prípade doplnenia dodatočných informácií k overeniu výroku v texte uvádzame, že došlo k doplneniu.

success
error