DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová
Poslankyne Európskeho parlamentu Anna Záborská a Katarína Nevedalová diskutovali na pôde Café Európa o tom, ci môže EÚ zasahovat do morálnych hodnôt spolocnosti, resp., ci by si nemali legislatívu v tejto oblasti upravovat výlucne clenské štáty. Napriek tomu, že sa diskutovalo o otázkach hodnôt a morálky, europoslankyne používali aj faktické tvrdenia. Hovorili napríklad o zmluvných základoch, o právomociach EP, o hlasovaniach v EP, ci o správach Estrela, Lunacek a Zuber, o ktorých sa v posledných mesiacoch verejne diskutovalo a boli medializované.

Pozitívne možno hodnotit snahu vecne diskutovat, o com svedcí množstvo faktických výrokov. Avšak ani Záborská ani Nevedalová sa nevyhli faktickým nepresnostiam a nesprávnej interpretácii. Nevedalová v dvoch prípadoch zavádzala a v jednom prípade uvádzala nepravdivý údaj. Tvrdila, že národné parlamenty majú možnost zablokovat legislatívny návrh Európskej komisie, tie však sami o sebe nedokážu zabránit, aby sa o danom návrhu dalej nerokovalo. Zavádzania sa tiež dopustila pri interpretácií správy Lunacek, ktorá podla nej nežiadala prijatie registrovaného partnerstva v clenských štátoch, v skutocnosti však Správa vyzývala, aby všetky formy manželstva, partnerstva a rodicovstva, ktoré boli uzavreté v inom štáte, boli uznané aj v ostatných clenských štátoch. To by v praxi znamenalo právne akceptovanie registrovaného partnerstva aj v štáte, ktorý právne takýto zväzok neumožnuje. Nepravdivo uvádzala aj údaj o rozvodovosti na Slovensku, ktorú navýšila o 7 percentuálnych bodov.

Záborská nesprávne tvrdila, že v case, ked predsedala Výboru pre práva žien a rodovú rovnost, bolo prijatých najviac správ v tomto výbore, pretože v súcasnom volebnom období už bolo prijatých viac správ v tomto Výbore. Nepresne tiež uvádzala ciele stratégie Európa 2020, ked síce správne uviedla plánovanú 75% mieru zamestnanosti, avšak nesprávne uviedla vekové rozmedzie obyvatelov, ktorých sa to týka.

Anna Záborská


9 2 0 0

Katarína Neveďalová

SMER-SD
8 1 2 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Anna Záborská
 • Katarína Neveďalová
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Anna Záborská

A môžem vám povedať, že väčšina tých správ, ktoré tam boli prijaté ... to najnižšie číslo bolo možno 75% alebo 80% všetkých členov, pretože som sa snažila hľadať témy, ktoré tie ženy spájajú ... (hovorí o správach prijatých vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť v čase jej predsedníctva, teda v rokoch 2004-2009, pozn.)

Iné - 15.04.2014
Pravda

Anna Záborská hovorí o období, keď bola predsedníčkou Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, teda v rokoch 2004 - 2009. Je pravda, že väčšina správ, ktoré Výbor prijal, bola schválená väčšinou rovnej 75% alebo viac.Z celkovo 33 prijatých správ bolo 27 schválených v pomere 75% hlasov ...

Katarína Neveďalová

SMER-SD

Ale dnes už naozaj máme (myslí Európsky parlament, pozn.) reálne možnosť napríklad aj o rozpočte a o ďalších veciach povedať svoje slovo a zablokovať. ... Prvá vec kde bolo využité toto právo, to bolo práve v decembri 2009, keď bola debata o dohode SWIFT ... a debatovali sme o predĺžení tejto spolupráce so Spojenými štátmi na výmene údajov. A keď EP zistil, že Komisia vyjednala veľmi zle podmienky s USA, kde napríklad dĺžka pokial si oni mohli nechávať údaje bola nepomerne vyššia oproti tomu, čo EÚ mohla, tým že my sme museli všetky údaje povinne dávať USA a od nich sme ich získavali iba na špeciálne požiadanie s odôvodnením, čo boli naozaj nevýhodné podmienky, ktoré nevyjadrovali partnerstvo. EP naozaj prvý krát naozaj využil túto možnosť zablokovať ... hlasoval proti tejto dohode SWIFT, a tým pádom to bolo celé zablokované.

Iné - 10.04.2014
Pravda

Európsky parlament (ďalej len EP) má významné právomoci vo veciach schvaľovania rozpočtu, spolupracuje s Radou a Komisiou. Tieto právomoci sú ustanovené v článkoch 310-315 Zmluvy o fungovaní EÚ (hovorovo známej ako Lisabonská zmluva, ďalej ZFEÚ). Podľa článku 314 nemôže návrh roz...

Katarína Neveďalová

SMER-SD

Dnes už majú členské krajiny a národné parlamenty, ktoré môžu takisto ovplyvňovať legislatívu Európskeho parlamentu, ktoré môžu zablokovať dokonca prijatie nejakej legislatívy, tým že sa dohodnú, ale nie jeden parlament a nie jeden človek, musia sa dohodnúť ako výbor, musia podať námietku a keď sa ich nájde dostatočný počet na to, aby zablokovali, tak jednoducho môžu zablokovať aj národné parlamenty legislatívu EÚ to je práve vďaka Lisabonskej zmluve, ktorá platí od 1. decembra 2009

Iné - 10.04.2014
Zavádzajúce

Je síce pravda, že právomoci národných parlamentov voči EÚ sa vďaka Lisabonskej zmluve posilnili, avšak tvrdenie, že môžu "zablokovať" prijatie nejakej legislatívy, považujeme za zavádzajúce, pretože samotné národné parlamenty môžu len "vrátiť" návrh naspäť Komisii, pričom tento návrh môže byť ...

Katarína Neveďalová

SMER-SD

Čiže my (myslí tým EP, pozn.) môžeme veľmi významným spôsobom ovplyvniť to ako ten finálny text vyzerá. Ja vám môžem povedať príklad: Program pre mládež a vzdelávanie a šport Erasmus+, ktorého som bola jedným zo spravodajcov, keď prišiel text z Komisie bol úplne katastrofálny z nášho pohľadu, my sme navrhli úplne iný text ... z nášho návrhu sa nakoniec prijalo približne 90% bolo zakomponované do finálneho textu. Napríklad Európska komisia navrhovala zrušiť špeciálnu kapitolu a financie pre mládežnícku politiku. My ako parlament sme boli zásadne proti tomu, presvedčili sme Európsku radu a dvaja proti jednému (Parlament a Rada proti Komisii, pozn.) sme to istým spôsobom zmenili a je tam špeciálna kapitola pre mládež.

Iné - 10.04.2014
Pravda

Napriek istým diskutabilným častiam, hodnotíme výrok Kataríny Neveďalovej ako pravdivý, pretože Európsky parlament (ďalej len EP) môže významne ovplyvniť ako finálny text vyzerá a EP spolu s Radou sa skutočne významne zasadili o finálnu podobu nariadenia, ktorým sa zriadil p...

Anna Záborská

Máme stratégiu do roku 2020, ktorá hovorí o tom, že 75% žien a mužov vo veku od 24 do 65 rokov by mali byť v pracovnom pomere.

Iné - 09.04.2014
Nepravda

Jeden zo základných cieľov stratégie Európa 2020 je zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov na 75%. Anna Záborská teda správne uvádza percento, na ktoré by sa mala zvýšiť zamestnanosť, avšak nepresne uvádza vekové rozmedzie, a to na spodnej aj hornej hranici. Výrok preto ho...

Katarína Neveďalová

SMER-SD

Nový program Erasmus+, kde sme zvýhodnili práve odborné vzdelávanie, kde sme dali viacej financií na tieto podporné programy. Takisto sme tam zakomponovali väčšiu spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a rôznymi firmami, ktoré ponúkajú odborné stáže.

Iné - 09.04.2014
Pravda

Program Erasmus+ je naozaj zameraný aj na odbornú prípravu, podporuje partnerstvá medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikmi (firmami, pozn.) a v porovnaní so súčasným programom bol jeho rozpočet výrazne zvýšený. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Erasmus+ je najnovší program pre podporu v...

Katarína Neveďalová

SMER-SD

Na Slovensku máme 50% rozvodovosť.

Iné - 09.04.2014
Nepravda

Rozvodovosť na Slovensku bola v roku 2013 na úrovni 42,94%, pričom bola na podobnej úrovni posledné tri roky. Výrok hodnotíme ako nepravdivý, pretože rozdiel sedem percentuálnych bodov nepovažujeme za zanedbateľný.Index rozvodovosti v SR 2001-2013 (počet rozvodov na 100 sobášov)Zdroj: údaje z Databá...

Katarína Neveďalová

SMER-SD

60% absolventov vysokých škôl v EÚ sú ženy, tie sa nám nedostanú práve z tohto dôvodu, že sú istým spôsobom podceňované, kvôli tomu, že môžu sa stať potenciálne matkami, nedostanú tie lepšie pracovné miesta ...

Iné - 09.04.2014
Pravda

Podiel žien absolvujúcich vysoké školy sa v posledných rokoch skutočne blíži k hranici 60%. Podľa údajov Eurostatu tvorili ženy približne 59% absolventov vysokých škôl v roku 2011 aj v roku 2012....

Anna Záborská

Taký jasný dôkaz je ľudská dôstojnosť. Ľudská dôstojnosť je citovaná práve aj vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv aj v Európskej konvencii, aj dokonca ľudská dôstojnosť je citovaná v Charte práv EÚ, ktoré sú súčasťou Lisabonskej zmluvy. Ale tá ľudská dôstojnosť sa vysvetľuje aj tak, že sa v Belgicku príjme zákon o eutanázii, kde sa môžu usmrtiť deti bez ohraničenia veku. A je to v mene dodržovania ľudskej dôstojnosti. Tu citujem správu pána Louisa Michela, ktorá bola prijatá na predchádzajúcej schôdzi, kde v kapitole ľudská dôstojnosť hovorí o možnosti eutanázie a možnostiach potratu.

Iné - 09.04.2014
Pravda

Ľudská dôstojnosť je naozaj uvádzaná vo všetkých dokumentoch (viď nižšie, pozn.), ktoré spomína Anna Záborská, zároveň je pravdou, že Charta základných práv EÚ je súčasťou Lisabonskej zmluvy (str. 483).Rovnako je pravda, že belgický parlament prijal vo februári 2014 zákon, ktorý povoľuje eutanáziu d...

Anna Záborská

Táto správa (Zuber, pozn.) zašla príliš ďaleko. ... ale táto správa hovorila o tom, že materstvo je hendikepom ženy, že ženy, ktoré sa rozhodnú pre materstvo, tak je to niečo čo im bráni v ich profesionálnom rozvoji. A toto nemohli proste prijať ani kolegovia, ktorí za normálnych okolností nie sú nejakí ani dokonca z kresťansko-demokratickej frakcie aj z frakcie Európskej ľudovej strany, proti tomu hlasovali česká ODS alebo britskí konzervatívci ...

Iné - 09.04.2014
Pravda

Anna Záborská síce doslovne necituje Správu o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2012, avšak jej parafrázovanie je v súlade s obsahom Správy. Navyše za najpodstatnejší fakt pre argument A. Záborskej považujeme to, že proti Správe naozaj hlasovali poslanci ODS a br...

Anna Záborská

A ja sama som v tom období robila dve správy, ako predsedníčka Výboru (Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, pozn.) o rovnosti žien a mužov. A obidve tieto správy boli v parlamente prijaté.

Iné - 09.04.2014
Pravda

Anna Záborská bola predsedníčkou Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (predtým Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví) od 27.7.2004 do 13.7.2009. Vo svojom profile má pre funkčné obdobie rokov 2004-2009 zaevidované štyri správy:SPRÁVA o ženách a chudobe v Európskej úniiSPRÁVA o integrovanom príst...

Anna Záborská

Ja som 5 rokov bola predsedníčkou Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a ešte v žiadnom volebnom období nebolo prijatých toľko správ v tomto výbore ako práve keď som predsedala Výboru.

Iné - 09.04.2014
Nepravda

V aktuálnom volebnom období prijal Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť už 39 správ, čo je o šesť viac ako tomu bolo v čase keď bola Anna Záborská jeho predsedníčkou. Jej výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. Anna Záborská bola skutočne predsedníčkou Výboru pre práva žien a rod...

Anna Záborská

A to, že to nebolo len ad hoc rozhodnutie parlamentu (hovorí o rezolúcií PPE, ktorá mala byť alternatívou k Správe Estrela, pozn.), svedčí o tom novela zákona a potratového zákona v Španielsku z februárového zasadnutia Európskeho parlamentu, kde Európska komisia znovu potvrdila, že otázky zdravia, organizácie zdravotnej starostlivosti a vzdelávania sú podľa zmlúv EÚ v právomoci členských štátov.

Iné - 09.04.2014
Pravda

Je pravdou, že obidva uvádzané prípady sa dotýkajú podobnej problematiky a v obidvoch prípadoch je konštatované, že otázky sexuálneho a reprodukčného zdravia patria do právomoci členských štátov. Anna Záborská v prvej vete hovorí o alternatívnej rezolúcii skupiny PPE, ktorou bola prakticky...

Anna Záborská

A preto sa väčšina parlamentu dohodla, že podporí alternatívnu rezolúciu, ktorú pripravila Európska ľudová strana a podporila ju politická skupina EFD. Kde cituje konferenciu z Pekingu, čiže priznáva sa k záverom Pekinskej konferencie, hovorí o rešpektovaní sexuálneho a reprodukčného zdravia žien alebo ochrany, ale hovorí, že táto politika je politikou, ktorú majú robiť členské štáty. A to bola veľmi krátka päť bodová alternatívna rezolúcia, kde zahlasovala väčšina. (hovorí, že to bola alternatíva k neprijatiu Správy Estrela, pozn.)

Iné - 09.04.2014
Pravda

Anna Záborská správne uvádza všetky údaje, istý nesúlad sme zistili len v súvislosti s tvrdením, že to bola "pať bodová alternatívna rezolúcia". Z pohľadu celkového kontextu výroku, je však táto otázka najmenej podstatná, a preto výrok hodnotíme ako pravdivý.Na základe hlasovania v EP z 10. decembra...

Anna Záborská

Treba povedať, že o tejto správe sa nehlasovalo (Estrela, pozn.)

Iné - 09.04.2014
Pravda

Celý proces prijímania správy Estrela trval niekoľko mesiacov, a síce sa o ňom viackrát rokovalo a hlasovalo vo výbore pre Práva žien a rodovú rovnosť alebo v pléne parlamentu, napokon ku konečnému hlasovaniu kde by bola správa prijatá alebo odmietnutá nedošlo. Keďže bola prijatá tzv. alte...

Katarína Neveďalová

SMER-SD

Správa Lunacek, ktorá hovorí o stave o situácií ľudí, ktorí majú inú sexuálnu orientáciu, nehovorí, že všetky členské krajiny teraz musia prijať registrované partnerstvo alebo niečo podobné ...

Iné - 09.04.2014
Zavádzajúce

Je síce pravda, že Správa Lunacek nežiada od členských štátov, aby prijali zákon o registrovanom partnerstve, Katarína Neveďalová sa však snaží navodiť dojem, že Správa nemala za cieľ nijakým spôsobom zasahovať do otázky registrovaného partnerstva na úrovni členských štátov. To považujeme za zavádza...

Katarína Neveďalová

SMER-SD

Nebola prijatá (správa Zuber, pozn.) napriek tomu, že správa o rovnosti mužov a žien sa vypracováva vlastne každé dva roky ak sa nemýlim, čiže ja som bola tiež jeden zo spravodajcov tejto správy v roku 2011. Čiže naozaj je to správa, ktorá je taká tradičná, klasická ...

Iné - 09.04.2014
Pravda

Výrok Kataríny Neveďalovej je pravdivý vo všetkých troch ohľadoch:Správu o rovnosti mužov a žien v Európskej únii v minulosti pravidelne vypracovávala Európska komisia. Vyplýva to z predslovu správy z roku 2009 (.pdf) alebo z roku 2008 (.pdf)Správu o rovnosti mužov a žien v Európskej ...

Katarína Neveďalová

SMER-SD

... keď napríklad princíp rovnosti ako hodnota v EÚ, že muži a ženy sú si rovní, sa vlastne v EÚ datuje začiatok roku 1957, pretože bola založená už v Rímskych zmluvách ...

Iné - 09.04.2014
Pravda

Princíp rovnosti medzi mužmi a ženami sa skutočne objavil už v Rímskych zmluvách v roku 1957. V Rímskych zmluvách sa v článku 119 píše:"V priebehu prvej etapy každý členský štát zabezpečí uplatňovanie a ďalšie dodržiavanie zásady rovnakej odmeny mužov a žien za rovnakú prácu. V zmysle toh...

Katarína Neveďalová

SMER-SD

... poslednú správu o rovnosti mužov a žien, ja celkom dodnes nechápem, prečo veľká časť politického spektra v Európskom parlamente nepodporila správu o rovnosti mužov a žien ... (správa Zuber, pozn.)

Iné - 09.04.2014
Pravda

Je síce otázne, čo presne znamená "veľká časť politického spektra", avšak faktom je, že proti danému návrhu hlasovala aspoň časť poslancov zo šiestich rôznych skupín a zároveň sa v každej skupine našla časť poslancov, ktorí sa zdržali (teda prakticky návrh nepodporili, pozn.). Z tohto dôvodu hodnotí...

Anna Záborská

Sú to iniciatívne správy. Čiže sú to správy, ktoré podobne ako iné rezolúcie a deklarácie nemajú legislatívny dopad. ... Ale tieto správy skôr slúžia ako námety do ďalšej diskusie ako určité rešerše existujúcich dokumentov alebo výskumov. (hovorí o správach ako napr. Estrela a Lunacek, pozn.)

Iné - 09.04.2014
Pravda

Správa Estrela sa považuje za nelegislatívne uznesenie, ktoré rozoberá sexuálne a reprodukčné zdravie. Správy podobného typu majú za úlohu upozorniť na daný problém, varovať pred prípadnými dôsledkami a odporúčať riešenia. Keďže tieto správy len podporujú diskusiu o určitej problematickej oblasti, n...

Katarína Neveďalová

SMER-SD

Dnes Európsky parlament prijíma 80% legislatívy EÚ.

Iné - 10.04.2014
Pravda

V r. 2009 potvrdil vtedajší predseda Európskeho parlamentu Hans-Gert Pöttering, že EP prijíma 75% legislatívy EÚ. Myslel tým však pôsobenie EP medzi inými inštitúciami EÚ. Účinnosť právneho aktu totižto môžu nadobudnúť aj tzv. rozhodnutia či nariadenia Komisie a Rady. OFF RECORD: Nič via...

Anna Záborská

Sú to správy, ktoré vzniknú buď z iniciatívy poslanca osobne, samozrejme musí to byť potom schválené výborom a konferenciou predsedov výborov alebo vzniknú z podnetu Európskej komisie, ktorá vydá určitý dokument a Európsky parlament na základe toho dokumentu vypracuje iniciatívnu správu. (hovorí o správach ako napr. Estrela a Lunacek, pozn.)

Iné - 09.04.2014
Neoveriteľné

Anna Záborská

Nie je jasná definícia, že čo je morálne alebo čo nie. To kde to bolo ako tak definované, to bola z roku 1948 Všeobecná deklarácia ľudských práv a potom Európska konvencia z roku 1951 alebo 1952.

Iné - 09.04.2014
Pravda

Nepoznáme právny dokument, ktorý by jasne definoval čo je alebo nie je morálne. Napokon je otázne, či je takáto definícia vôbec reálna. Overovali sme však, či sú v dokumentoch, ktoré uvádza Anna Záborksá, aspoň v istej miere upravované a konkretizované otázky týkajúce sa morálky. Na základe nižšie c...

success
error