DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Katarína Neveďalová

SMER-SD

Čiže my (myslí tým EP, pozn.) môžeme veľmi významným spôsobom ovplyvniť to ako ten finálny text vyzerá. Ja vám môžem povedať príklad: Program pre mládež a vzdelávanie a šport Erasmus+, ktorého som bola jedným zo spravodajcov, keď prišiel text z Komisie bol úplne katastrofálny z nášho pohľadu, my sme navrhli úplne iný text ... z nášho návrhu sa nakoniec prijalo približne 90% bolo zakomponované do finálneho textu. Napríklad Európska komisia navrhovala zrušiť špeciálnu kapitolu a financie pre mládežnícku politiku. My ako parlament sme boli zásadne proti tomu, presvedčili sme Európsku radu a dvaja proti jednému (Parlament a Rada proti Komisii, pozn.) sme to istým spôsobom zmenili a je tam špeciálna kapitola pre mládež.

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 10.04.2014
Pravda

Napriek istým diskutabilným častiam, hodnotíme výrok Kataríny Neveďalovej ako pravdivý, pretože Európsky parlament (ďalej len EP) môže významne ovplyvniť ako finálny text vyzerá a EP spolu s Radou sa skutočne významne zasadili o finálnu podobu nariadenia, ktorým sa zriadil program Erasmus+.

Európsky parlament môže významne ovplyvniť ako finálny text vyzerá, keďže na základe čl. 289 - 294 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie (hovorovo označovanej ako Lisabonská zmluva) môže navrhovať v troch čítaniach zmeny v návrhoch právnych aktov, ktoré mu boli predložené komisiou, a tieto následne spätne predloží na schválenie Rade a Komisii.

Nový program Erasmus+ (Plný názov programu je „Erasmus+“: Program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport) bol prijatý na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013. Prijatiu skutočne predchádzala výrazná korektúra a veľké množstvo doplnení zo strany EP, najmä v návrhu Výboru pre kultúru a vzdelanie a ďalších. 

K. Neveďalová pravdepodobne hovorila o kapitole č. 3 vo finálnom návrhu, ktorá sa zameriava na mládež, mládežnícku politiku a aj jej financovanie. Nepodarilo sa nám dohľadať informáciu, že by Komisia chcela vyslovene zrušiť túto samostatnú kapitolu. Pravdou však zostáva, že v pôvodnom návrhu komisie táto kapitola nie je (odkaz vyššie). O zaradenie tejto kapitoly, ktorá obsahuje aj nariadenia pre financovanie, sa však skutočne postaral dodatok Výboru pre kultúru a vzdelanie v návrhu EP z leta 2012. Všetky návrhy Výboru pre kultúru a vzdelanie sú prístupné na tomto odkaze.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2014
success
error