DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Katarína Neveďalová

SMER-SD

Ale dnes už naozaj máme (myslí Európsky parlament, pozn.) reálne možnosť napríklad aj o rozpočte a o ďalších veciach povedať svoje slovo a zablokovať. ... Prvá vec kde bolo využité toto právo, to bolo práve v decembri 2009, keď bola debata o dohode SWIFT ... a debatovali sme o predĺžení tejto spolupráce so Spojenými štátmi na výmene údajov. A keď EP zistil, že Komisia vyjednala veľmi zle podmienky s USA, kde napríklad dĺžka pokial si oni mohli nechávať údaje bola nepomerne vyššia oproti tomu, čo EÚ mohla, tým že my sme museli všetky údaje povinne dávať USA a od nich sme ich získavali iba na špeciálne požiadanie s odôvodnením, čo boli naozaj nevýhodné podmienky, ktoré nevyjadrovali partnerstvo. EP naozaj prvý krát naozaj využil túto možnosť zablokovať ... hlasoval proti tejto dohode SWIFT, a tým pádom to bolo celé zablokované.

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 10.04.2014
Pravda

Európsky parlament (ďalej len EP) má významné právomoci vo veciach schvaľovania rozpočtu, spolupracuje s Radou a Komisiou. Tieto právomoci sú ustanovené v článkoch 310-315 Zmluvy o fungovaní EÚ (hovorovo známej ako Lisabonská zmluva, ďalej ZFEÚ). Podľa článku 314 nemôže návrh rozpočtu priamo „zablokovať“, avšak môže ho zásadne meniť a prejednávať s Radou a Komisiou. V prípade legislatívnych aktov je postup veľmi podobný (čl. 288-294).

Lisabonská zmluva nadobudla platnosť 1. decembra 2009. Na prelome rokov 2009 a 2010 EP skutočne odmietol pôvodný návrh dohody SWIFT, ktorou malo byť legislatívne ustanovené zhromažďovanie telekomunikačných dát a výmena týchto dát s USA ako prostriedok ochrany voči teroristickým hrozbám. Pôvodný návrh dohody predložený Komisiou v novembri 2009 však podľa názoru EP obsahoval ustanovenia, ktoré neboli v súlade s pravidlami pre zber dát v EÚ, a takisto zvýhodňovali USA. Na základe týchto skutočností, EP inicioval voči pôvodnému návrhu zmeny – zmeny, ktoré spomína Katarína Neveďalová boli ustanovené v článku 6. Získané dáta mohli byť po novom uchované iba na dobu špecifických procedúr alebo vyšetrovania, pre ktoré boli využívané. Americká strana sa zaviazala každoročne všetky ostatné dáta, ktoré neboli individualizované pre protiteroristické účely, vymazať. Tento návrh následne EP v júli 2010 schválil a revidovaná dohoda SWIFT vstúpila do platnosti 1. augusta 2010.

Na základe vyššie uvedeného hodnotíme výrok K. Neveďalovej ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2014
success
error