DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Katarína Neveďalová

SMER-SD

... keď napríklad princíp rovnosti ako hodnota v EÚ, že muži a ženy sú si rovní, sa vlastne v EÚ datuje začiatok roku 1957, pretože bola založená už v Rímskych zmluvách ...

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 09.04.2014
Pravda

Princíp rovnosti medzi mužmi a ženami sa skutočne objavil už v Rímskych zmluvách v roku 1957. 

V Rímskych zmluvách sa v článku 119 píše:

"V priebehu prvej etapy každý členský štát zabezpečí uplatňovanie a ďalšie dodržiavanie zásady rovnakej odmeny mužov a žien za rovnakú prácu.

V zmysle tohto článku „odmena“ znamená obvyklú základnú alebo minimálnu mzdu alebo plat a všetky ďalšie plnenia, či už v peňažnej forme alebo v naturáliách, ktoré zamestnávateľ vypláca priamo alebo nepriamo, pracovníkovi v pracovnom pomere.

Rovnosť odmeňovania bez rozdielu pohlavia znamená:

a) že odmena za rovnakú prácu pri úkolovej mzde sa vypočíta podľa rovnakej sadzby,
b) že odmena za prácu je pri časovej mzde za rovnakú prácu rovnaká."

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2014
success
error