DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anna Záborská

Kresťanská únia (klub OĽaNO)

A to, že to nebolo len ad hoc rozhodnutie parlamentu (hovorí o rezolúcií PPE, ktorá mala byť alternatívou k Správe Estrela, pozn.), svedčí o tom novela zákona a potratového zákona v Španielsku z februárového zasadnutia Európskeho parlamentu, kde Európska komisia znovu potvrdila, že otázky zdravia, organizácie zdravotnej starostlivosti a vzdelávania sú podľa zmlúv EÚ v právomoci členských štátov.

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 09.04.2014
Pravda

Je pravdou, že obidva uvádzané prípady sa dotýkajú podobnej problematiky a v obidvoch prípadoch je konštatované, že otázky sexuálneho a reprodukčného zdravia patria do právomoci členských štátov. 

Anna Záborská v prvej vete hovorí o alternatívnej rezolúcii skupiny PPE, ktorou bola prakticky nahradená tzv. Správa Estrela, a ktorá konštatuje, že "vypracúvanie a vykonávanie politických stratégií v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv a sexuálnej výchovy na školách patrí do právomoci členských štátov." 

V druhej časti výroku mala A. Záborská na mysli plenárne zasadnutie EP zo 16. januára 2014 v Štrsburgu, kde došlo k rozprave, v rámci ktorej sa diskutovalo aj o otázke nediskriminácie v rámci sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv. V rámci tejto rozpravy bol diskutovaná situácia v Španielsku (novela zákona o potratoch).

V rozprave vystúpil okrem poslancov aj podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, ktorý vyhlásil, že "Európska komisia rešpektuje národné kompetencie členských štátov a súčasne aktívne podporuje úsilie vlád, aby zabezpečili, že zdravotné systémy sa budú vedieť efektívne vysporiadať zo zdravotnými potrebami a že sa bude pri každej príležitosti presadzovať rovnosť a spravodlivosť." Na záver rozpravy zhrňuje niekoľko poznámok týkajúcej sa danej témy a pôsobnosti Európskej komisie. "Zmluvy stanovujú že definovanie zdravotných politík a organizácia zdravotného systému a starostlivosti je zodpovednosťou jednotlivých členských štátov - zodpovednosť, ktorú EÚ rešpektuje. ... v súlade so Zmluvou o EÚ a Zmluvou o fungovaní EÚ, EÚ nemá žiadne kompetencie v politike potratov na národnej úrovni, a preto nemôže zasiahnuť do politík členských štátov v tejto oblasti. ... Sexuálna výchova je tiež v kompetencii samotných členských štátov. EÚ môže uľahčiť výmenu osvedčených postupov a tak aj koná." (vlastný preklad, pozn.) 

Počas rozpravy sa k danej téme vyjadril slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik keď uviedol, že "Zákonodarstvo v oblasti zdravotníctva totiž vrátane reprodukcie patrí podľa platných zmlúv o Európskej únii výlučne, vážení priatelia, do právomoci členských štátov." Europoslankyňa Edit Bauer vyjadrila tiež názor že sexuálne a reprodukčné zdravie a práva spadajú pod kompetencie členských štátov.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2014
success
error