DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Katarína Neveďalová

SMER-SD

Nový program Erasmus+, kde sme zvýhodnili práve odborné vzdelávanie, kde sme dali viacej financií na tieto podporné programy. Takisto sme tam zakomponovali väčšiu spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a rôznymi firmami, ktoré ponúkajú odborné stáže.

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 09.04.2014
Pravda

Program Erasmus+ je naozaj zameraný aj na odbornú prípravu, podporuje partnerstvá medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikmi (firmami, pozn.) a v porovnaní so súčasným programom bol jeho rozpočet výrazne zvýšený. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Erasmus+ je najnovší program pre podporu vzdelávania, odbornej prípravy a šport schválený EP a do platnosti vstúpil v januári 2014. Celkový rozpočet pre tento program je 14,7 mld., čo činí 40% navýšenie oproti súčasným programom. Na stránke Erazmus+ sa píše: 
"Erasmus+ má tri hlavné ciele: dve tretiny rozpočtu sú určené na štúdium v cudzine, a to v rámci EÚ i za jej hranicami, zvyšok je pridelený na podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií, ako aj na reformy zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti."


Podľa tlačovej správy Európskej komisie je program zameraný aj na odbornú prípravu: "Okrem univerzít a vzdelávacích inštitúcií budú po prvýkrát financované aj nové inovačné partnerstvá: tzv. „znalostné aliancie“ a „aliancie sektorových zručností“ budú budovať synergie medzi vzdelávaním a oblasťou práce tým, že umožnia, aby inštitúcie vyššieho vzdelávania, poskytovatelia odbornej prípravy a podniky podporovali inováciu a podnikanie a aby rozvíjali nové učebné plány a kvalifikácie s cieľom riešiť medzery v oblasti zručností."

Ďalšia tlačová správa hovorí o spolupráci vzdelávacích inštitúcií s podnikmi a neziskovými organizáciami:"125 000 škôl, inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy, inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých, mládežníckych organizácií a podnikov dostane finančné prostriedky na vytvorenie 25 000 „strategických partnerstiev“ s cieľom podporovať výmenu skúseností a kontaktov s pracovným prostredím"

"3500 vzdelávacích inštitúcií a podnikov získa podporu na vytvorenie viac než 300
„znalostných aliancií“ a „aliancií sektorových zručností“ na podporu zamestnanosti,
inovácií a podnikateľských schopností"

"Erasmus+ poskytne financovanie aj pedagógom, pracovníkom s mládežou a na partnerstvá medzi univerzitami, vyššími strednými školami, strednými školami, podnikmi a neziskovými organizáciami"

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2014
success
error