DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anna Záborská

Kresťanská únia (klub OĽaNO)

Taký jasný dôkaz je ľudská dôstojnosť. Ľudská dôstojnosť je citovaná práve aj vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv aj v Európskej konvencii, aj dokonca ľudská dôstojnosť je citovaná v Charte práv EÚ, ktoré sú súčasťou Lisabonskej zmluvy. Ale tá ľudská dôstojnosť sa vysvetľuje aj tak, že sa v Belgicku príjme zákon o eutanázii, kde sa môžu usmrtiť deti bez ohraničenia veku. A je to v mene dodržovania ľudskej dôstojnosti. Tu citujem správu pána Louisa Michela, ktorá bola prijatá na predchádzajúcej schôdzi, kde v kapitole ľudská dôstojnosť hovorí o možnosti eutanázie a možnostiach potratu.

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 09.04.2014
Pravda

Ľudská dôstojnosť je naozaj uvádzaná vo všetkých dokumentoch (viď nižšie, pozn.), ktoré spomína Anna Záborská, zároveň je pravdou, že Charta základných práv EÚ je súčasťou Lisabonskej zmluvy (str. 483).

Rovnako je pravda, že belgický parlament prijal vo februári 2014 zákon, ktorý povoľuje eutanáziu deťom bez obmedzenia veku. Informovali o tom slovenské tlačové agentúry.(TASR a prevzatá správa na SME). Belgicko sa na základe prijatia tohto legislatívneho aktu líši napríklad od Holandska v stanovení vekovej hranice,kde je ňou vek 12 rokov.

A. Záborská ďalej hovorila o Správe z januára 2014 o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii (2012), ktorej spravodajcom bol belgický poslanec Louis Michel, a ktorá bola prijatá vo februári 2014. V kapitole "Dôstojnosť" sa v bodoch 23. a 24. vyjadruje aj o možnostiach eutanázie a potratu:

23. vyzýva na rešpektovanie dôstojnosti na konci života,a to najmä tým,že zabezpečia, aby boli rozhodnutia vyjadrené v životnej vôle uznávané a rešpektované

24. uznáva,že sexuálne a reprodukčné zdravie a práva (spolu s nimi) sú základným prvkom ľudskej dôstojnosti,ktorými je potrebné sa zaoberať v širšom kontexte štrukturálnej diskriminácie a nerovnosti pohlaví,vyzýva členské štáty,aby zabezpečili SRHR cez Francúzsko a Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) v neposlednom rade tým,že sa zabezpečia všetky programy a služby reprodukčného zdravia vrátane druhov starostlivosti a liekov nevyhnutných pre dobrovoľné plánované rodiny a zdravého materstva vďaka udržovaniu bdelej politiky a tvoreniu predpisov zabraňujúcich zasahovaniu do sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.


Nižšie uvádzame časti týkajúce sa ľudskej dôstojnosti v spomínaných dokumentoch:

Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948)

PREAMBULA

Pretože uznanie vrodenej dôstojnosti a rovnakých a nescudziteľných práv všetkých členov ľudskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti a mieru na svete,

pretože ľud spojených národov potvrdil v Charte svoju vieru v základné ľudské práva, v dôstojnosť a hodnotu ľudskej osobnosti, rovnaké práva mužov a žien a rozhodol sa podporovať sociálny pokrok a lepšie životné podmienky vo väčšej slobode,

ČLÁNOK 1
Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti i právach.

ČLÁNOK 22
Každý človek ako člen spoločnosti má právo na sociálne zabezpečenie a nárok na to, aby mu boli národným úsilím a medzinárodnou súčinnosťou v súlade s organizáciou a prostriedkami príslušného štátu zabezpečené hospodárske, sociálne a kultúrne práva, nevyhnutné na jeho dôstojnosť a na slobodný rozvoj jeho osobnosti.

ČLÁNOK 23
Každý, kto pracuje, má nárok na spravodlivú a uspokojivú odmenu, ktorá by zabezpečovala jemu samému a jeho rodine živobytie zodpovedajúce ľudskej dôstojnosti a ktorá by bola doplnená, keby to bolo potrebné, inými prostriedkami sociálnej ochrany.


Preambula

Pamätajúc na svoje duchovné a morálne dedičstvo, je Únia založená na nedeliteľných a univerzálnych hodnotách ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti a solidarity; je založená na zásadách demokracie a právneho štátu. Do stredobodu svojej činnosti stavia človeka, a to zavedením občianstva Únie a vytvorením priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Článok 1
Ľudská dôstojnosť
1.Ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná. Musí sa rešpektovať a ochraňovať.

Článok 31
Spravodlivé a primerané pracovné podmienky
1. Každý pracovník má právo na pracovné podmienky, ktoré zohľadňujú jeho zdravie, bezpečnosť a dôstojnosť.


Protokol č. 13
k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Členské štáty Rady Európy, ktoré podpísali tento protokol,
súc presvedčené, že právo každého na život je základnou hodnotou
v demokratickej spoločnosti a že zrušenie trestu smrti má zásadný
význam pre ochranu tohto práva a plné uznanie vrodenej
dôstojnosti všetkých ľudských bytostí;


Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2014
success
error