DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anna Záborská

Kresťanská únia (klub OĽaNO)

Nie je jasná definícia, že čo je morálne alebo čo nie. To kde to bolo ako tak definované, to bola z roku 1948 Všeobecná deklarácia ľudských práv a potom Európska konvencia z roku 1951 alebo 1952.

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 09.04.2014
Pravda

Nepoznáme právny dokument, ktorý by jasne definoval čo je alebo nie je morálne. Napokon je otázne, či je takáto definícia vôbec reálna. Overovali sme však, či sú v dokumentoch, ktoré uvádza Anna Záborksá, aspoň v istej miere upravované a konkretizované otázky týkajúce sa morálky. Na základe nižšie citovaných článkov, hodnotíme výrok ako pravdivý.

Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948)

ČLÁNOK 27

Každý má právo na ochranu morálnych a materiálnych záujmov, ktoré vyplývajú z jeho vedeckej, literárnej alebo umeleckej tvorby.

ČLÁNOK 29

Každý je pri výkone svojich práv a slobôd podrobený len obmedzeniam ustanoveným zákonom výhradne preto, aby sa zabezpečilo uznanie a zachovávanie práv a slobôd ostatných a vyhovelo sa spravodlivým požiadavkám morálky, verejného poriadku a všeobecného blaha v demokratickej spoločnosti.


ČLÁNOK 2
Sloboda pohybu

3. Žiadne obmedzenia sa nemôžu uvaliť na výkon týchto práv
okrem tých, ktoré ustanovuje zákon a sú nevyhnutné
v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti,
verejnej bezpečnosti, na udržanie verejného poriadku, na
predchádzanie zločinnosti, na ochranu zdravia alebo morálky alebo
na ochranu práv a slobôd iných.

ČLÁNOK 8
Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života

2. Štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať
s výnimkou prípadov, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné
v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti,
verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny,
predchádzania nepokojom alebo zločinnosti, ochrany zdravia alebo
morálky alebo na ochranu práv a slobôd iných.

ČLÁNOK 9
Sloboda myslenia, svedomia a náboženstva

2. Sloboda prejavovať náboženstvo alebo vieru môže podliehať
len takým obmedzeniam, ktoré sú stanovené zákonom, a ktoré
nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme verejnej
bezpečnosti, ochrany verejného poriadku, zdravia alebo morálky
alebo na ochranu práv a slobôd iných.

ČLÁNOK 10
Sloboda prejavu

2. Výkon týchto slobôd, pretože zahŕňa povinnosti aj
zodpovednosť, môže podliehať takým formalitám, podmienkam,
obmedzeniam alebo sankciám, ktoré stanovuje zákon, a ktoré
nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej
bezpečnosti, územnej celistvosti alebo verejnej bezpečnosti, na
predchádzanie nepokojom alebo zločinnosti, ochranu zdravia
alebo morálky, ochranu povesti alebo práv iných, zabránenia úniku
dôverných informácií alebo zachovania autority a nestrannosti
súdnej moci.

ČLÁNOK 11
Sloboda zhromažďovania a združovania

2. Výkon týchto práv môže podliehať len takým obmedzeniam,
ktoré stanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej
spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti,
na predchádzanie nepokojom alebo zločinnosti, ochranu zdravia
alebo morálky alebo ochranu práv a slobôd iných. Tento článok
nebráni zavedeniu zákonných obmedzení na výkon týchto práv
príslušníkmi ozbrojených síl, polície a úradníkmi štátnej správy.

ČLÁNOK 21
Predpoklady pre výkon funkcie

1. Sudcovia musia mať vysoký morálny charakter a spĺňať
podmienky pre výkon vysokých súdnych funkcií alebo byť
uznávanými právnikmi.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2014
success
error