DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Ján Figel
Ján Figel sa v tejto casti vydania "Medzi 4 ocami" venoval dvom zásadným témam, ktoré môžu jednak zahýbat rozpoctom SR alebo sú podstatné pre velkú cast obyvatelov Slovenska. Prvou témou je snaha o nápravu súcasného právneho stavu regulovaných nájmov. Dotkne sa síce len malej casti obyvatelstva, jej neriešenie by však pri súcasnom trende rozhodnutí Európskeho súdu pre ludské práva mohlo výrazne zasiahnut pokladnicu SR. Druhou zásadnou témou je pripravovaná novela stavebného zákona, ktorá upravuje predovšetkým sankcie pri výstavbe, ale nezanedbatelné sú aj dalšie zmeny. Ján Figel sa ciastocne dotkol aj iných tém, napríklad najnovšej iniciatívy okolo vyhlásenia NR SR na podporu krestanov a s nou spojenej kontroverzie na podporu homosexuálov. Faktické výroky prinášame v nasledujúcom prehlade.

Ján Figeľ

KDH
12 1 1 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Ján Figeľ
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ján Figeľ

KDH

To čo zavádza je naozaj výraznejšie sankcie, aj za delikty alebo priestupky (tzv. malá novela stavebného zákona, ktorá je v súčasnosti pripravovaná pozn.)

O 5 minút 12 - 05.04.2011
Pravda

Znenie tzv. Malej novely je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Plným názvom návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) si môžete prečítať tu (.pdf).Navrhovaný § 106, ktorý hovorí o správnych deliktoch stan...

Ján Figeľ

KDH

Štát je v Telecome menšinový.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Pravda

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vlastní 34% akcií Slovak Telekomu a Fond národného majetku Slovenskej republiky vlastní 15% akcií. Majoritným akcionárom je spoločnosť Deutsche Telekom AG s podielom 51% akcií....

Ján Figeľ

KDH

Komunity kresťanov napr. na Blízkom východe sú natoľko utláčané, že hrozí definitívne ich zánik. V mnohých krajinách Irak, Irán, Pakistan, Sudán, Nigéria, sú krvavo likvidovaní nie len kresťania.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Pravda

Existenciu hrozby zániku kresťanských a iných náboženských komunít na Blízkom východe podporuje uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o závažných udalostiach, ktoré ohrozujú existenciu kresťanských a iných náboženských komunít. Uznesenie sa odvoláva na zozbierané informácie o útok...

Ján Figeľ

KDH

My sme iniciovali, podporovali vyjadrenia, deklarácie, postoje parlamentu napr. v témach odsunu Karpatských Nemcov alebo krívd, ktoré boli spáchané na židovskom obyvateľstve. Napr. pri téme genocídy Arménov v roku 2009, pri téme umiestňovania krížov vo verejných budovách alebo priestranstvách.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Pravda

František Mikloško za KDH inicioval počas rozpravy o návrhu stanoviska Slovenskej republiky k začatiu prístupových rokovaní Európskej únie s Tureckou republikou prijať uznesenie, v ktorom by NR SR uznala genocídu Arménov v roku 1915, pri ktorej zahynuli státisíce Arménov žijúcich v Osmanskej ríši. O...

Ján Figeľ

KDH

Bude sankcionovaný (zmena navrhovaná v novele stavebného zákona, pozn.) napr. aj tak, že osoby dotknuté, môžu byť vlastne znovu testované, resp. musia prejsť skúšobným konaním, ak sa dopustili niektorých priestupkov. Resp. v druhom kroku, ak je to opakované porušenie zákona, môže byť odobraná licencia, resp. živnostenské opatrenie pre výstavbu firme, alebo podnikateľovi, ktorý porušuje stavebný zákon.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Pravda

Znenie tzv. Malej novely je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Plným názvom návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) si môžete prečítať tu (.pdf)."§ 102b(1) Ak stavbyvedúci alebo osoba vykonávajúca stav...

Ján Figeľ

KDH

Doteraz bol trestaný dominantne stavebník, investor. Ten kto stavia. Novela zavádza priamu zodpovednosť aj tých ďalších osôob alebo firiem, PO, FO, ktoré v procese výstavby sú aktívne. Stavebný dozor a stavbyvedúci.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Nepravda

Ku stavbyvedúcim a stavebnému dozoru sme našli v zákone len formulácie v §102. Hoci sa v novele jedná o zmenu formulácie, nejedná sa o zásadnú zmenu v porovnaní so súčasne platným zákonom. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.Znenie tzv. Malej novely je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní...

Ján Figeľ

KDH

Malá novela chce od 1.9. tohto roku spolu s novelou trestného zákona sprísniť postih hlavne v oblasti nelegálnych, alebo ilegálnych stavieb.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Pravda

Znenie tzv. Malej novely je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Plným názvom návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) si môžete prečítať tu (.pdf)."§ 102aZastavenie prác na nepovolenej stavbe(1) Ak orgán št...

Ján Figeľ

KDH

Stavebný zákon na Slovensku má prvý dátum roku 1976. Teda je 35 rokov starý.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Pravda

Stavebný zákon alebo zákon č. 50/1976 platí od  7. mája 1976....

Ján Figeľ

KDH

Pri Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu je deväť žiadostí, alebo deväť podaní, ktoré majú veľkú šancu uspieť preto, lebo už precedentný prípad bol rozhodnutý v Poľsku a tá pokuta už či za morálnu alebo hmotnú ujmu bola veľmi vysoká. Ide o milióny korún, alebo desiatky tisíc eur.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Pravda

Podľa denníka Sme k februáru 2010 evidoval Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu 60 sťažovateľov z celého Slovenska. Celkovo bolo podaných deväť sťažností týkajúcich sa regulovaného nájomného.Podľa denníka Pravda ESĽP Poľsku odporúčal, aby reguláciu nájomného zrušilo a dostupné bývanie rieši...

Ján Figeľ

KDH

Nájomníkom (ktorí žijú v bytoch s regulovaným nájomným a nezvládnu platiť vyššiu cenu deregulovaného nájomného pozn.) do roku 2017 musí byť poskytnuté zo strany obce, tam je povinnosť, nie možnosť ale povinnosť, náhradné bývanie.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Pravda

Podľa návrhu zákona (.docx) o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, je obec do roku 2017 povinná v prípadoch preukázanej materiálnej bytovej núdze, poskytnúť náhradné bývanie:  "§12 ods.1O...

Ján Figeľ

KDH

Moderátor: "Ak by sme mali hovoriť konkrétne, je teda nejaký nájomník, ktorý býva dnes vo veľkometrážnom byte v Starom meste bratislavskom, platí okolo 250 eur nájomného, hoci tá trhová cena je okolo 1300 eur v Bratislave. Aký byt dostane?" J. Figeľ: "Dostane byt primeranej kategórie podľa dnešných obecných bytov ako sa stavajú, a teda podľa počtu osôb, ktoré v tomto byte žijú. So žiadateľom sú posudzované osoby, ktoré zákon vymedzuje ako osoby žijúce v spoločnej domácnosti a podľa toho koľko ich je, takú kategóriu bytov môžu od obce dostať."

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Zavádzajúce

Návrh zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom o doplnení zákona č. 18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov  hovorí:"§12 ods. 1: Obec je povinná poskytnúť bytovú náhradu žiadateľovi, ktorý je zapísaný v zozname podľa § 9 ods. 8 , do 31. decembra 20...

Ján Figeľ

KDH

My sme ponúkli riešenie, ktoré aj finančne znamená investíciu v nasledujúcich rokoch na úrovni vyše 72 mil. eur. To je vyše 2 mld. Sk, ktorú štát poskytne vo forme až 100% dotácií dotknutým obciam (na kompenzáciu výdajov na regulované nájomné pozn.).

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Pravda

Zmienka o 72 miliónoch vychádza z výpočtov MDVaRR SR (dokument Doložka vplyvov) v Návrhu zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov. Tieto čísla boli prebrané aj tlačou a spravodajskými servermi.Etrend.sk píše:"Slovenské úrady už skôr spočítali, že nárok na náhradný nájom...

Ján Figeľ

KDH

Aj minulé vlády sa usilovali ho pomenovať, tento problém, vo viacerých uzneseniach sa to dá čítať. Ale ani posledná napríklad nemala odvahu prijať riešenie.

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Pravda

Otázka deregulácie nájomného sa objavila v Programovom vyhlásení vlády 2002 (kapitola Bytová politika). "Vláda prijme opatrenia na dereguláciu nájomného do času predpokladaného vstupu SR do EÚ. Regulačné opatrenia v oblasti nájomného sa po tomto termíne budú sústreďovať iba na nevyhnutné zmeny súvis...

Ján Figeľ

KDH

Na jednej strane sa vlastníci nemôžu domôcť svojho práva a často, a v posledných rokoch už veľmi konkrétne, apelujú aj na medzinárodné inštitúcie (v oblasti regulovaného nájomného, pozn.).

O 5 minút 12 - 04.04.2011
Pravda

Podľa denníka Sme k februáru 2010 evidoval Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu 60 sťažovateľov z celého Slovenska. Celkovo bolo podaných deväť sťažností týkajúcich sa regulovaného nájomného....

success
error