DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

To čo zavádza je naozaj výraznejšie sankcie, aj za delikty alebo priestupky (tzv. malá novela stavebného zákona, ktorá je v súčasnosti pripravovaná pozn.)

Ján Figel - 05.04.2011
Pravda

Znenie tzv. Malej novely je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Plným názvom návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) si môžete prečítať tu (.pdf).

Navrhovaný § 106, ktorý hovorí o správnych deliktoch stanovuje aj výšku pokuty:

"§ 106

2) Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu od 17.000 eur do 170.000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá ako stavebník alebo vlastník stavby

a) vykonáva činnosti bez územného rozhodnutia alebo v rozpore s ním,

b) neodstráni zistené nedostatky stavby nariadené rozhodnutím stavebného úradu alebo inšpekcie (§ 102 ods. 3),

c) zhoršuje životné prostredie tým, že predlžuje lehotu výstavby v rozpore so stavebným povolením,

d) uskutočňuje stavbu alebo jej zmenu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, ak nejde o trestný čin9e),

e) užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním,

f) umožní inej osobe užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním,

g) odstraňuje stavbu bez povolenia príslušného orgánu, ak sa takéto povolenie vyžaduje.

(3) Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu od 100.000 eur do 350.000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá ako stavebník alebo vlastník stavby

a) bez stavebného povolenia uskutočňuje stavbu v chránenom území alebo v ochrannom pásme, ak nejde o trestný čin9e),

b) nezastaví stavebné práce na nepovolenej stavbe napriek právoplatnému rozhodnutiu stavebného úradu o zastavení stavebných prác (§ 102a ods. 2), ak nejde o trestný čin9f),

c) odstraňuje stavbu, ktorá je kultúrnou pamiatkou bez povolenia odstránenia stavby."


Súčasný zákon z 27. apríla 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) aj s príslušnými novelami si viete pozrieť tu.

Horná a dolná hranica peňažných sankcií bola na úrovni 400 000 až 5 000 000 korún (približne 13 277 eur až 165 970 eur). Pri novele ide o 1700 až 350 000 eur. Horná hranica je tak zvýšená viac než o polovicu.

Čo sa týka dynamickejších pravidiel posudzovania stavebného konania, nie je v našich kapacitách navrhované zmeny overiť.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2011
success
error