DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Bude sankcionovaný (zmena navrhovaná v novele stavebného zákona, pozn.) napr. aj tak, že osoby dotknuté, môžu byť vlastne znovu testované, resp. musia prejsť skúšobným konaním, ak sa dopustili niektorých priestupkov. Resp. v druhom kroku, ak je to opakované porušenie zákona, môže byť odobraná licencia, resp. živnostenské opatrenie pre výstavbu firme, alebo podnikateľovi, ktorý porušuje stavebný zákon.

Ján Figel - 04.04.2011
Pravda

Znenie tzv. Malej novely je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Plným názvom návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) si môžete prečítať tu (.pdf).

"§ 102b

(1) Ak stavbyvedúci alebo osoba vykonávajúca stavebný dozor nevykonáva na stavenisku a na stavbe činnosť v súlade so svojím oprávnením, orgán štátneho stavebného dohľadu podá príslušnej profesijnej komore návrh na jeho preskúšanie.


(2)Nerešpektovanie rozhodnutia stavebného úradu o zastavení prác na nepovolenej stavbe zhotoviteľom stavby sa považuje za osobitne závažné porušenie tohto zákona; stavebný úrad podá po opakovanom zistení porušenia tohto zákona podnet na zrušenie jeho živnostenského oprávnenia 9d)."

Súčasný zákon z 27. apríla 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) aj s príslušnými novelami si viete pozrieť tu.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2011
success
error