DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Doteraz bol trestaný dominantne stavebník, investor. Ten kto stavia. Novela zavádza priamu zodpovednosť aj tých ďalších osôob alebo firiem, PO, FO, ktoré v procese výstavby sú aktívne. Stavebný dozor a stavbyvedúci.

Ján Figel - 04.04.2011
Nepravda

Ku stavbyvedúcim a stavebnému dozoru sme našli v zákone len formulácie v §102. Hoci sa v novele jedná o zmenu formulácie, nejedná sa o zásadnú zmenu v porovnaní so súčasne platným zákonom. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Znenie tzv. Malej novely je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Plným názvom návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) si môžete prečítať tu (.pdf).

"§ 102b

(1) Ak stavbyvedúci alebo osoba vykonávajúca stavebný dozor nevykonáva na stavenisku a na stavbe činnosť v súlade so svojím oprávnením, orgán štátneho stavebného dohľadu podá príslušnej profesijnej komore návrh na jeho preskúšanie.
"

Súčasný zákon z 27. apríla 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) aj s príslušnými novelami si viete pozrieť tu. Sankciami sa zaoberá časť tretia, paragrafy 105 až 107. Sankcie sú naozaj namierené na stavebníka. Tresty pre stavebný dozor uvedené nie sú.

"§ 102
5) Orgán štátneho stavebného dohľadu,

b) upozorní podľa potreby príslušný orgán, že niektorý zo zodpovedných pracovníkov na stavbe nevykonáva svoju činnosť v súlade s verejnými záujmami, a vyzve ich, aby mu oznámil, aké opatrenie na nápravu prijali,

c) oznámi stavebnému úradu, že oprávnené osoby nevykonávajú na stavenisku činnosť v súlade so svojím oprávnením; stavebný úrad môže dať návrh na ich preskúšanie."

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2011
success
error