DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Malá novela chce od 1.9. tohto roku spolu s novelou trestného zákona sprísniť postih hlavne v oblasti nelegálnych, alebo ilegálnych stavieb.

Ján Figel - 04.04.2011
Pravda

Znenie tzv. Malej novely je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Plným názvom návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) si môžete prečítať tu (.pdf).

"§ 102a
Zastavenie prác na nepovolenej stavbe

(1) Ak orgán štátneho stavebného dohľadu zistí nepovolenú stavbu, zabezpečí o tom dôkazný prostriedok podľa § 98a ods.3 a oznámi to bezodkladne stavebnému úradu, ktorý na základe tohto oznámenia začne konanie podľa § 88.

(2) Stavebný úrad vydá bezodkladne predbežné opatrenie9c), ktorým rozhodne o zastavení prác na stavbe a určí opatrenia na ochranu stavby a staveniska. Rozhodnutie stavebný úrad doručí stavebníkovi, zhotoviteľovi stavby a stavbyvedúcemu alebo osobe, ktorá vykonáva na stavbe stavebný dozor.

(3) V rozhodnutí podľa odseku 2 môže stavebný úrad uložiť fyzickej osobe alebo právnickej osobe podľa povahy veci tiež povinnosť zdržať sa takej činnosti, ktorá nad prípustnú mieru ustanovenú osobitnými predpismi poškodzuje životné prostredie, alebo povinnosť vykonať také opatrenia, ktoré znížia nepriaznivé účinky ich činnosti na životné prostredie na prípustnú mieru. Pôsobnosť iných orgánov podľa osobitných predpisov nie je dotknutá.

(4) Ak osoby, ktorým sa rozhodnutie podľa odseku 2 má doručiť, alebo ich pobyt, nie sú známe, oznámi stavebný úrad rozhodnutie verejnou vyhláškou.

(5) Odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení prác na stavbe nemá odkladný účinok.

(6) Ak nejde o jednoduchú stavbu, drobnú stavbu alebo stavebnú úpravu, zašle stavebný úrad rozhodnutie podľa odseku 2 bezodkladne na vedomie aj útvaru Policajného zboru, príslušnému podľa osobitného predpisu.

(7) Stavebný úrad podľa povahy veci doručí rozhodnutie na vedomie aj dodávateľovi vody, elektrickej energie a iných médií potrebných na uskutočnenie stavby.

(8) Ak stavebník nerešpektuje rozhodnutie podľa odseku 2, vydá stavebný úrad rozhodnutie, ktorým nariadi dodávateľovi vody, elektrickej energie a iných médií potrebných na uskutočnenie stavby, zastavenie dodávok na stavbu. Rozhodnutie doručí aj stavebníkovi. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok.

(9) Stavebník môže pokračovať v prácach na stavbe len na základe nového rozhodnutia stavebného úradu (§ 88 a § 88a).

§ 106

2) Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu od 17.000 eur do 170.000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá ako stavebník alebo vlastník stavby

a) vykonáva činnosti bez územného rozhodnutia alebo v rozpore s ním,

b) neodstráni zistené nedostatky stavby nariadené rozhodnutím stavebného úradu alebo inšpekcie (§ 102 ods. 3),

c) zhoršuje životné prostredie tým, že predlžuje lehotu výstavby v rozpore so stavebným povolením,

d) uskutočňuje stavbu alebo jej zmenu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, ak nejde o trestný čin9e),

e) užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním,

f) umožní inej osobe užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním,

g) odstraňuje stavbu bez povolenia príslušného orgánu, ak sa takéto povolenie vyžaduje.

(3) Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu od 100.000 eur do 350.000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá ako stavebník alebo vlastník stavby

a) bez stavebného povolenia uskutočňuje stavbu v chránenom území alebo v ochrannom pásme, ak nejde o trestný čin9e),

b) nezastaví stavebné práce na nepovolenej stavbe napriek právoplatnému rozhodnutiu stavebného úradu o zastavení stavebných prác (§ 102a ods. 2), ak nejde o trestný čin9f),

c) odstraňuje stavbu, ktorá je kultúrnou pamiatkou bez povolenia odstránenia stavby.Súčasný zákon z 27. apríla 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) aj s príslušnými novelami si viete pozrieť tu.

V súčasnom zákone je maximálna pokuta stanovená na 5 mil. Sk (166.000 eur). Novela tak viac ako dvojnásobne navyšuje maximálnu sadzbu pokuty.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2011
success
error