DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Moderátor: "Ak by sme mali hovoriť konkrétne, je teda nejaký nájomník, ktorý býva dnes vo veľkometrážnom byte v Starom meste bratislavskom, platí okolo 250 eur nájomného, hoci tá trhová cena je okolo 1300 eur v Bratislave. Aký byt dostane?" J. Figeľ: "Dostane byt primeranej kategórie podľa dnešných obecných bytov ako sa stavajú, a teda podľa počtu osôb, ktoré v tomto byte žijú. So žiadateľom sú posudzované osoby, ktoré zákon vymedzuje ako osoby žijúce v spoločnej domácnosti a podľa toho koľko ich je, takú kategóriu bytov môžu od obce dostať."

Ján Figel - 04.04.2011
Zavádzajúce

Návrh zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom o doplnení zákona č. 18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov  hovorí:

"§12 ods. 1:
Obec je povinná poskytnúť bytovú náhradu žiadateľovi, ktorý je zapísaný v zozname podľa § 9 ods. 8 , do 31. decembra 2017 okrem prípadov podľa odsekov 2 a 3.

§12 ods.5
Ak obec neposkytne bytovú náhradu podľa odsekov 1 až 3, každý mesiac zaplatí prenajímateľovi sumu rovnajúcu sa polovici výšky mesačného nájomného vypočítaného podľa § 4 ods. 1 až do poskytnutia bytovej náhrady; povinnosť žiadateľa platiť nájomné tým nie je dotknutá. Tento nárok si uplatní prenajímateľ od obce písomnou žiadosťou; prílohou žiadosti sú podklady preukazujúce odôvodnenosť výšky nároku.
"

Zákon ďalej nehovorí či žiadateľ dostane primeraný byt, ani či sú v tomto prípade posudzované osoby spoločne tvoriace domácnosť. Ak o prideľovaní primeranej bytovej náhrady alebo o posudzovaní osôb hovorí iný zákon, túto informáciu radi doplníme.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2011
success
error