DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Lubyová a Remišová v O5M12
V nedelu 28. januára boli hostami relácie O 5 minút 12 ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nom. SNS) a poslankyna NR SR Veronika Remišová (OLaNO). Hlavnými témami diskusie boli zmena kvót pre prvé rocníky osemrocných gymnázií, rekonštrukcia vysokoškolských internátov ale aj opatrenia na zvýšenie transparentnosti a cerpanie eurofondov na výskum a inovácie. Ak chcete vediet ako presne používali fakty a štatistické údaje, precítajte si našu analýzu. 

Veronika Remišová

Za ľudí
10 0 0 0

Martina Lubyová


10 5 0 2
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
Politik
 • Veronika Remišová
 • Martina Lubyová
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Veronika Remišová

Za ľudí

Ten škandál (s eurofondami, pozn.) sa týkal obrovskej sumy (...) 600 miliónov eur. Jedna výzva bola zrušená, po našom tlaku, po varovnom liste Európskej komisie, vlastne preto ste pani ministerka na svojej stoličke, kvôli tomu eurofondovému škandálu a tá druhá výzva, 300 miliónov eur, tá nebola zrušená.

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Pravda

Škandálu s eurofondami sa Demagog.SK venoval už v októbri 2017, kedy overoval výroky Branislava Gröhlinga a v decembri 2017, kedy overoval výroky Martiny Lubyovej. Podľa dostupných informácií boli obe kontroverzné výzvy ukončené, prvá výzva ku dňu 31. decembra 2016 a druhá výzva ku dňu 18. septembra...

Martina Lubyová

...každý projekt APVV má aj zložku, kde sa financujú platy tých výskumníkov, v minulosti bola snaha obmedziť to na 30% (...).

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Pravda

Podľa zákona č. 172/2005 Z.z. výška mzdy je súčasťou zmluvy, ktorú uzavrie Agentúra pre výskum a vývoj (APVV) s poberateľom grantu. V niektorých výzvach, hlavne v starších sa nachádza hranica mzdových nákladov na úrovni 30 %. Každý projekt má vlastnú zložku z ktorej sú mzdové náklady pokryté. V...

Martina Lubyová

To, že celkove klesol, ten obsah o 70 miliónov, je v dôsledku toho, že sa o 123 miliónov znížila tá zložka fondov a to súvisí s celkovým čerpaním eurofondov a spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu a že to, čo ide zo štátneho rozpočtu, že tá naša vlastná kapitola, štátny rozpočet, sa nám zvýšil o 54 miliónov eur, to znamená ten výsledok mínus 70 je akoby výsledkom týchto dvoch hrubých zložiek a ten celkový čistý výsledok ale skrýva to, že štátny rozpočet je teraz vyšší o 54 miliónov.

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Nepravda

Výrok sa dotýka rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na roky 2017 a 2018. Ministerka správne uviedla, že plánované výdavky rezortu sa oproti roku 2017 znížili približne o 70 miliónov eur, avšak nesprávne uviedla o koľko sa znížili prostriedky ministerstva z roz...

Veronika Remišová

Za ľudí

Keď sme rokovali o rozpočte, tak Slovenská národná strana si v rozpočte vyjednala o 70 miliónov menej a to som ešte nezarátala štadión pána Kmotríka, na ktorý je v rozpočte vyčlenených ďalších 63 miliónov eur, čiže v skutočnosti tento rok rezort školstva bude mat o 133 miliónov eur menej. Druhý rezort, ktorý patrí tiež Slovenskej národnej strane, rezort obrany, tam naopak si Slovenská národná strana presadila zvýšenie o 92 miliónov eur.

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Pravda

Štátny rozpočet na rok 2018 bol schválený Národnou radou SR v decembri 2017. Štátny rozpočet pri celkových výdavkoch v sume 15,956 miliardy eur počíta s menším objemom peňazí pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a ako správne uviedla Veronika Remišová, s vyššími investíciami pre rezo...

Martina Lubyová

Vysoké školy majú štatút verejnej právnickej osoby, verejnoprávnej inštitúcie, a majú majetok vo svojej dispozícii (...).

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Pravda

Postavenie vysokých škôl, ich kompetencie či nakladanie s finančnými prostriedkami legislatívne zastrešuje zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Tento zákon hovorí, že vysoká škola má postavenie právnickej osoby, ide o verejnoprávnu a samosprávnu inštitúciu a v neposlednom rade nakladá s vlast...

Martina Lubyová

...v tomto školskom roku sme mali tisíce študentov rádovo menej, prihlásených na vysoké školy, lebo tá situácia zohľadňuje demografický ročník, to znamená máme rádovo menej študentov (...).

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Neoveriteľné

Podľa kombinovaných informácií zo štatistík NÚCEM a Ministerstva školstva SR, môžme vidieť klesajúci trend v počte maturantov. Demografický ročník 2017 bol skoro o 5 tisíc menší než v roku 2016. Centrum vedecko-technických informácií SR vydáva ročne štatistiku prijímacieho konania na vysok...

Martina Lubyová

...ako ministerstvo (školstva, pozn.) za roky 2015 až 2017, zo štátnych prostriedkov, to znamená zo štátneho rozpočtu, investovali do obnovy internátov 2,5 milióna eur. Potom sme žiadali v roku 2017, 15 miliónov eur, tie nám neboli pridelené, roku 2018 sme žiadali 20 miliónov eur, tie nám neboli pridelené.

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Pravda

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR investovali za roky 2015 až 2017 do rekonštrukcie internátov verejných vysokých škôl pre 2 523 300 eur. Podľa komentárov k návrhu rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR na roky 2017-2019 a 2018-2020 rezort žiadal zvýšenie prostriedkov na vyso...

Martina Lubyová

Ten dokument (Učiace sa Slovensko, pozn.) má 493 opatrení a odporúčaní (...).

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Nepravda

Dokument " Učiace sa Slovensko", ktorý spomína ministerka Martina Lubyová tvorí osem kapitol venujúcich sa rôznym opatreniam a odporúčaniam. Tento materiál (.pdf) obsahuje, podľa nášho výpočtu, ktorý vychádzal z číslovania opatrení celkovo 394 opatrení, preto výrok hodnotíme ako nepravdivý.Takm...

Veronika Remišová

Za ľudí

...máme 3,5 milióna exekúcii v tomto štáte (...).

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Pravda

Posledné dostupné štatistiky Ministerstva spravodlivosti SR (.pdf, s.2) za rok 2016 ukazujú, že v tom čase bolo na Slovensku presne 3 387 603 nevybavených exekúcií. Toto číslo sa za rok 2017 skutočne mohlo navýšiť a s menšími odchýlkami sa môže približovať spomínaným 3,5 miliónom. Výrok preto hodnot...

Martina Lubyová

Treba rozlišovať medzi reformou ESO a treba rozlišovať medzi decentralizáciou, fiškálnou decentralizáciou, ktorá prebehla pred mnoho rokov pred ESOM (...).

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Pravda

Pojem fiškálna decentralizácia verejnej správy znamená zmenu vzťahov a kompetencií medzi štátnym rozpočtom a rozpočtami územnej samosprávy s cieľom posilnenia finančnej nezávislosti a zodpovednosti územnej samosprávy pri poskytovaní služieb občanom. Táto reforma verejnej správy začala v roku 2002 a ...

Martina Lubyová

...veľká časť školského systému je financovaná cez nepriame dane, cez podielové dane (...).

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Pravda

V podmienkach Slovenskej republiky rozlišujeme trojstupňový vzdelávací systém, rozdelené na primárne, sekundárne a terciálne vzdelávanie. Financovanie škôl prebieha zo štátneho rozpočtu, alebo z podielových daní. Podielové dane sú najčastejšie daňami obcí a miest, kde štát necháva z vybratej dane ur...

Martina Lubyová

...je to historický stav (zmena kompetencii súvislosti s rozpisovaním osemročných gymnázií, pozn.), áno, vyplývalo to z reformy ESO, (...).

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Pravda

Reforma ESO - Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa je jednou z reforiem verejnej správy avizovanej v programovom vyhlásení vlády na roky 2012-2016. Ide o rozsiahlu reformu štátnej správy, ktorej cieľom je zefektívniť fungovanie, zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej sp...

Martina Lubyová

...tá metodika (rozpisovania prvých tried, pozn.) nie je určená ani v zákone, ministerstvo školstva ju neurčuje, ministerstvo školstva nemá v tomto absolútne žiadnu kompetenciu, to, ako sa rozdelia tie prvé ročníky alebo teda tie triedy do prvých ročníkov, robia okresné úrady, okresné úrady sú v gescii a v kompetenciách ministerstva vnútra.

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Pravda

Ministerka Martina Lubyová v tomto výroku tvrdí, že kompetencie návrhu počtu tried a počtu žiakov prvého ročníka pre všetky gymnáziá s osemročným štúdiom spadajú pod rezort vnútra, konkrétne ide o jednu z náplní činnosti odboru školstva príslušného okresného úradu. Tento výrok hodnotíme ako pravdivý...

Veronika Remišová

Za ľudí

...sa teraz rušili tieto gymnáziá, (...), pretože sa rušili najlepšie gymnáziá, rušili sa aj gymnázia, ktorých absolventi mali najmenšiu nulovú nezamestnanosť (...).

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Pravda

Rušenie gymnázií, teda presnejšie zmeny v počte povolených tried sa dotknú iba škôl v Bratislavskom kraji. Centrum vedecko-technických informácii SR na ročnej báze sleduje nezamestnanosť absolventov stredných škôl. Posledné údaje z mája 2017 ukazujú, že všetkých päť gymnázií s nulovou nezamestnanosť...

Martina Lubyová

...(koalícia, pozn.) nemá väčšinu v tom výbore (NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, pozn.), ten výbor je vyvážený.

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Nepravda

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport pozostáva z 13 poslancov NR SR, z toho siedmi sú členmi politických strán tvoriacich vládnu koalíciu a šiesti poslanci sú z opozičných politických strán. Preto výrok hodnotíme, ako nepravdivý.Za vládnu koalíciu sú členmi: Ľubomír Petrák (SMER-SD...

Veronika Remišová

Za ľudí

...tie školy (osemročné, pozn.) sa rušili od buka do buka, videli sme, že cirkevným školám sa zrušilo 88%, súkromným sa zrušilo 59% a štátnym 25%, (...).

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Pravda

Výrok sa týka rušenia osemročných gymnázií na Slovensku. Remišová poukazuje na počet osemročných gymnázií, ktoré v školskom roku 2018/2019 neotvoria prvácke triedy. Rovnaké štatistické údaje zverejnil Arcibiskupský úrad Bratislava, ktoré následne zverejnila na svojej Facebookovej stránke aj eur...

Martina Lubyová

Keď sa v roku 2001 zverejnili prvé výsledky testovania PISA OECD vo svete, fínsky systém sa ocitol na špičke toho rebríčka (...).

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Pravda

Podľa dokumentu Highlights From the 2000 Program for International Student Assessment (PISA) (.pdf) sa Fínsko vo všetkých kategóriách umiestnilo buď na prvom mieste alebo veľmi blízko k prvému miestu. Výrok hodnotíme ako pravdivý.PISA (The Program for International Student Assessment) - Program na m...

Martina Lubyová

...Fíni to (inkluzívny školský systém, pozn.) budujú 50 rokov.

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Nepravda

Hoci sa so školskými reformami vo Fínsku začalo takmer pred 50 rokmi, inkluzívne prvky boli do systému zavádzané v 90. rokoch. Výrok tak hodnotíme ako nepravdivý.  Pre úplnosť pridávame aj kontext, v ktorom ministerka tento výrok povedala: "My sme práve teraz došli z Fínska, kde sme detailne naštudo...

Veronika Remišová

Za ľudí

...v tomto výbore má koalícia väčšinu (Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, pozn.).

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Pravda

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport pozostáva z 13 poslancov NR SR, z toho siedmi sú členmi politických strán tvoriacich vládnu koalíciu a šiesti poslanci sú z opozičných politických strán. Preto výrok hodnotíme, ako pravdivý.Za vládnu koalíciu sú členmi: Ľubomír Petrák (SMER-SD),...

Martina Lubyová

...10% (kvóta na osemročné gymnázia, pozn.) vzišlo, opakujem opäť, z poslaneckého návrhu, to nie je vládny návrh, to nie je návrh nášho rezortu, my tam nemáme kompetenciu riešiť túto metodiku rozdelenia a teraz bola, bol Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, na ktorý bol tento poslanecký návrh predložený, minulý týždeň a zablokovali ste ho osobne Vy, osobne pán poslanec Gröhling, pán poslanec Sopko a všetci poslanci opozície, ktorí ho jednoducho zbojkotovali a nezahlasovali zaňho, to znamená zdržali sa hlasovania, (...).

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Neoveriteľné

Posledný výbor pre vzdelávanie, mládež a šport sa uskutočnil dňa 25. januára 2018. Podľa zverejnených informácií na stránke Národnej rady SR bol predložený aj pozmeňujúci návrh poslanca Galisa (SMER-SD), ktorý sa týkal kvót na osemročných gymnázií. Podľa zápisnice z výboru tento návrh neboj prijatý ...

Veronika Remišová

Za ľudí

...pani ministerka hovorí, že nechce zvyšovať kvótu, chce uplatňovať 5% kvótu, v septembri povedala, že nebude sa zvyšovať. Pán minister vnútra, pán Kaliňák, pod ktorého patria osemročné gymnáziá, ten povedal, že, ten teda zvýšil na 10%, tak či tak, v tých rozhodnutiach a zároveň povedal, že on je proti akýmkoľvek kvótam.

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Pravda

Ministerka Lubyová pôvodne navrhovala 5 % kvótu, no nakoniec sa kvóta ustálila na 10 %, podľa Kaliňáka kompromisne. Je nutné upresniť, že minister vnútra je proti znižovaniu kvót a nie proti kvótam všeobecne. Kompetencie v oblasti rozhodovania o počte žiakov skutočne patria pod Ministerstvo vnútra S...

Veronika Remišová

Za ľudí

...okresné úrady, ktoré patria pod ministerstvo vnútra, vydali rozhodnutia, čím zrušili diskriminačne neférovo a nespravodlivo, zrušili niektoré gymnáziá a problém bol najmä v Bratislavskom kraji. Ale už teraz je táto situácia protizákonná lebo napriek tomu, že ich okresné úrady znížili, tak nechali viac ako 10% hranicu (kritérium zrušenia, pozn.) týchto gymnázií, (...).

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Pravda

Ako uviedla agentúra TASR, 17. januára 2018 Okresný úrad v Bratislave vydal rozhodnutie týkajúce sa otvorenia prvých ročníkov na osemročných gymnáziách, na základe ktorého až päť zo šiestich cirkevných osemročných gymnázií v Bratislave nebude môcť od školského roku 2017/2018 otvoriť prvú triedu. Gym...

Veronika Remišová

Za ľudí

...my sme v 90. rokoch zákonom umožnili to, že môžu vzniknúť osemročné gymnáziá. Školy sa na to nejako nastavili a nominant SNS, v roku 2008, do školského zákona zaviedol túto 5% kvótu. Jej účinnosť však posunul až po voľbách, (...) následne sa posúvala na rok 2011, 2013, 2015 a teraz, (...).

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Pravda

Legálne boli vytvorené osemročné gymnázia v roku 1990 v novele zákona č. 24/1984 Z.z. o sústave základných a stredných škôl (tzv. školský zákon). Tento zákon vošiel do platnosti 1. júna 1990. V roku 2008 vtedajší minister školstva Ján Mikolaj za stranu SNS v novom školskom zákone...

Martina Lubyová

...fínskeho systému, ktorý dosahuje najlepšie výsledky v rámci hodnotenia PISA (...).

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Nepravda

Fínsko sa v rámci medzinárodného hodnotenia PISA už tradične umiestňuje vysoko nad priemerom OECD, avšak podľa dokumentov PISA 2012 Results in Focus (.pdf) a PISA 2015 Results in Focus (.pdf) nemožno povedať, že Fínsko dosahuje najlepšie výsledky. Prvé priečky spravidla patria ázijským štátom (mestá...

Martina Lubyová

5 % pre tieto gymnáziá (osemročné v Bratislavskom kraji, pozn.) bolo určené Národnou radou Slovenskej republiky v roku 2008 a bolo dané asi trojročné obdobie na to, aby sa dokázal ten rozbujnený systém tých gymnázií nejakým spôsobom dostať do tejto 5 % kvóty.

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Pravda

Národná rada SR prijala 22. mája 2008 nový školský zákon, ktorý upravoval maximálny počet žiakov, ktorí môžu ísť z populačného ročníka na osemročné gymnáziá. Stanovený bol limit 5 %, s tým, že v prechodných ustanoveniach bolo upresnené, že orgány miestnej štátnej správy v školstve musia toto opatren...

Martina Lubyová

Tých 600 miliónov, nejednalo sa o 600 miliónov, jednalo sa o 900 miliónov, tá jedna výzva, tie priemyselné výskumné centrá, to je zhruba tých 300 miliónov a ďalšie prostriedky, bola tá dlhodobá strategická výzva, ktorú sme zrušili, pretože nebola zazmluvnená, tá prvá sa nedala zrušiť, pretože už bola zazmluvnená (...).

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Neoveriteľné

Martina Lubyová

...v rámci Agendy 2030, máme globálne veci, ktoré sa týkajú vzdelávania ku globálnemu občianstvu, Iuventa urobila už niekoľko metodík, kde sa robí boj s extrémizmom, vzdelávanie ku globálnemu občianstvu, posiluje sa predmet Občianska náuka, to znamená, že vkladajú sa nové bloky do vyučovania občianskej náuky, práve v tomto globálnom smere, je to veľkým cieľom Agendy 2030 a naše ministerstvo má nad týmto záštitu (...).

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Pravda

Agenda 2030 má pre globálne smerovanie unikátny význam a určuje 17 cieľov udržateľného rozvoja pre všetkých obyvateľov planéty. Podľa oficiálneho vyjadrenia Ministerstva školstva SR Táto agenda bola prijatá na summite OSN v New Yorku v roku 2015 a jej hlavným cieľom je ukončenie chudoby, boj pr...

Martina Lubyová

...ministerstvo školstva nemá kompetencie, v rámci rozdeľovania kvót a rozpisovania prvých tried na tieto školy (osemročné gymnáziá, pozn.).

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Neoveriteľné

Veronika Remišová

Za ľudí

...máme tu aj nemecký model, kde existujú len osemročné gymnáziá, ktorý má takisto fantastické výsledky (...).

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Pravda

K zásadnej reforme nemeckého vzdelávacieho systému s čím sa skrátila doba gymnaziálneho vzdelania z 9-tích na 8 rokov došlo v roku 2001. Tzv. G8-reformu vtedy prijali všetky spolkové štáty Nemecka. Demagog.sk sa pri výsledkoch osemročných gymnázií zameral na výsledky testovania PISA (Progr...

Martina Lubyová

Podľa mňa tá účinnosť nemôže byť odložená, lebo už uplynula (...) Tu už uplynula, nedá sa odložiť niečo, čo už uplynulo. Lehota, ktorá márne uplynula sa nedá odložiť, z právneho hľadiska.

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Neoveriteľné

Martina Lubyová

...momentálny zákonný stav je, že platí 5%. Nikto s tým nič nerobil, všetky vlády, ktoré šli, aj pani Radičovej, aj SaS, ani ďalšie, s tým nič neurobili, všetci vedeli, že tých 5% bude platiť od roku 2017, (...).

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Neoveriteľné

Martina Lubyová

...tak ako napríklad Učiace sa Slovensko, máme mať rozpísanú stratégiu na desať rokov.

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Neoveriteľné

Veronika Remišová

Za ľudí

...my máme problém so zaostávajúcimi školami. Ale to nie je podmienené tým, lebo v niektorých regiónoch, kde máme najhoršie školy, tam ani osemročné gymnáziá nie sú.

O 5 minút 12 - 28.01.2018
Neoveriteľné
success
error