DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Veronika Remišová

Za ľudí

...máme tu aj nemecký model, kde existujú len osemročné gymnáziá, ktorý má takisto fantastické výsledky (...).

Lubyová a Remišová v O5M12 - 29.01.2018
Pravda

K zásadnej reforme nemeckého vzdelávacieho systému s čím sa skrátila doba gymnaziálneho vzdelania z 9-tích na 8 rokov došlo v roku 2001. Tzv. G8-reformu vtedy prijali všetky spolkové štáty Nemecka. Demagog.sk sa pri výsledkoch osemročných gymnázií zameral na výsledky testovania PISA (Program medzinárodného hodnotenia žiakov) v roku 2015, ktoré sa od roku 2000 vykonáva v trojročných cykloch. Testovanie berie do úvahy čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť 15-ročných žiakov základných a stredných škôl. Podľa hodnotiacej správy PISA boli výsledky žiakov osemročných gymnázií skutočne nadpriemerné, výrok preto hodnotíme ako pravdivý.
Do vzorky škôl PISA neboli zaradené všetky školy na Slovensku. Celkový podiel osemročných gymnázií tvorí 4,7 % spomedzi všetkých testovaných škôl. Výsledky testovania slovenských žiakov vykázali pokračujúci trend znižovania výkonov žiakov na Slovensku. Pokles výkonov žiakov je zaznamenaný nielen oproti predchádzajúcim slovenským výsledkom, ale aj oproti priemeru OECD. Percentuálne zastúpenie žiakov osemročných žiakov v takzvanej "rizikovej skupine", t.j. v skupine, kde sa nachádzajú žiaci, ktorí napríklad majú obmedzené znalosti, dokážu vysvetliť len základné pojmy, nedokážu selektovať informácie, je veľmi nízke a prípadný pokles výkonov pri týchto žiakoch nie je tak signifikantný, ako pri žiakoch ostatných škôl.
Školský systém v Nemecku je odlišný od toho slovenského. Štúdium na nemeckých gymnáziách trvá deväť rokov, kedy posledné tri roky sú prípravou na maturitnú skúšku. Úspešné maturitné vysvedčenie je jediné, čo nemecké vysoké školy vyžadujú pri prijímaní študentov.

Dátum zverejnenia analýzy: 28.01.2018
success
error