DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martina Lubyová

...v rámci Agendy 2030, máme globálne veci, ktoré sa týkajú vzdelávania ku globálnemu občianstvu, Iuventa urobila už niekoľko metodík, kde sa robí boj s extrémizmom, vzdelávanie ku globálnemu občianstvu, posiluje sa predmet Občianska náuka, to znamená, že vkladajú sa nové bloky do vyučovania občianskej náuky, práve v tomto globálnom smere, je to veľkým cieľom Agendy 2030 a naše ministerstvo má nad týmto záštitu (...).

Lubyová a Remišová v O5M12 - 29.01.2018
Pravda

Agenda 2030 má pre globálne smerovanie unikátny význam a určuje 17 cieľov udržateľného rozvoja pre všetkých obyvateľov planéty. Podľa oficiálneho vyjadrenia Ministerstva školstva SR 
Táto agenda bola prijatá na summite OSN v New Yorku v roku 2015 a jej hlavným cieľom je ukončenie chudoby, boj proti klimatickým zmenám a nespravodlivosti. IUVENTA zorganizovala a organizuje školenia na podporu neformálneho vzdelávania, považuje ich za jednu zo svojich priorít. Výrok je pravdivý.

Okruh cieľov udržateľného rozvoja je veľmi široký. Netýka sa len odstránenia chudoby či ochrany klímy, ale dotýka sa aj takých tém, akými sú posilňovanie mieru, spravodlivosti či silných inštitúcií. Agenda vyzýva všetky krajiny a ľudí, aby sa zapojili do jej napĺňania. Nie je však právne záväzná, vyjadruje len zámer krajín viesť ich rozvoj smerom k udržateľnosti a nastaviť národné politiky a stratégie ku prispievaniu k dosiahnutiu globálnych cieľov, teda cieľov udržateľného rozvoja.

IUVENTA zorganizovala v októbri 2017 9 školení v rámci neformálneho vzdelávania, ktoré boli zamerané na široký okruh tém, medzi ktoré napríklad patrilo školenie Aktívne občianstvo konajúce sa v Trnave zamerané pre mladých ľudí vo veku 15 až 17 rokov. Všetky školenie nabádajú k aktívnej občianskej participácii.
K tolerancii a vzájomnej akceptácii kultúr má na základných školách prispieť nový učebný materiál pre učiteľov o národnostných menšinách, ktorý môže byť zakomponovaný aj do výučby dejepis či občianskej náuky na stredných školách.

Dátum zverejnenia analýzy: 28.01.2018
success
error