DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Vystúpenia poslancov Európskeho parlamentu, cast 3.
Ako pokracovanie k všeobecnej analýze plenárnych vystúpení slovenských europoslancov, sme overili niektoré ich faktické výroky. Zaujímali nás len tie výroky, ktoré neboli výsledkom „rekapitulácie“ prerokovávaných dokumentov (návrh uznesenia, dôvodová správa a pod.). Analyzovali sme vystúpenia poslancov a poslankýn na plenárnych schôdzach v období september 2013 až 2014 (teda po poslednej letnej prestávke, pozn.).

Eduard Kukan tvrdil, že v Bangladéši nemá opozícia zastúpenie v Parlamente prvýkrát od roku 1991. Avšak podobná situácia, ked opozícia bojkotovala volby a nezískala tak žiadne kreslá v parlamente, nastala už v roku 1996. Podla Moniky Smolkovej v Európe v poslednom desatrocí klesali výdavky na infraštruktúru. Z dostupných zdrojov ale vyplýva, že z celkového hladiska neplatí takéto zovšeobecnenie a navyše vo viacerých európskych krajinách bol trend dokonca opacný ako tvrdí Smolková. Poslankyna tiež nesprávne interpretuje výsledky Eurobarometra. Namiesto citovania výsledkov z najaktuálnejšieho dostupného prieskumu z jari 2013, hovorí o prieskume z roku 2012, pricom nie je jasné, ktorý z dvoch prieskumov (jar/jesen) má na mysli. V obidvoch prípadoch však jej tvrdenie nie je v súlade s výsledkami.

Výroky Jaroslava Pašku sme už v minulosti overovali samostatne. V prípade Kataríny Nevedalovej sme nenašli ani jedno faktické tvrdenie, ktoré by sme mohli oznacit ako „originálne“.

Miroslav Mikolášik

KDH
4 0 0 0

Monika Smolková

SMER-SD
3 2 0 0

Eduard Kukan

SDKÚ-DS
1 1 0 0

Anna Záborská


3 0 0 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
Politik
 • Miroslav Mikolášik
 • Monika Smolková
 • Eduard Kukan
 • Anna Záborská
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Eduard Kukan

SDKÚ-DS

Taiwan je siedmy najväčší obchodný partner Únie v Ázii.

Iné - 05.02.2014
Pravda

Výrok Eduarda Kukana je z 8. októbra 2013. Podľa údajov Európskej komisie bol Taiwan za rok 2012 skutočne siedmym v poradí z pohľadu celkového obchodu. Začínajúc prvým, najväčšími obchodnými partnermi EÚ v Ázii sú:Čína, Japonsko, India, Južná Kórea, Singapúr, Hong Kong a Taiwan....

Miroslav Mikolášik

KDH

Výrok Najvyššieho súdneho dvora v Luxemburgu z októbra 2011 v procese o experimentovaní na žijúcich embryách hovorí, že ľudský život začína oplodnením, počatím a že od tej chvíle má aj neodcudziteľnú ľudskú dôstojnosť. A to ako lekár tiež podpisujem.

Iné - 05.02.2014
Pravda

Je pravdou, že Európsky súdny dvor sídliaci v Luxemburgu vo svojom rozhodnutí z 18.októbra 2011 v spore Oliver Brustle vs. Greenpeace uviedol, že "k využívaniu biologického materiálu ľudského pôvodu musí dochádzať v rámci rešpektovania základných práv, a to najmä ľudskej dôstojnosti." Súd ďalej...

Miroslav Mikolášik

KDH

Pri tehotenstve sa nerozhoduje len o práve ženy, ale rovnako o práve nenarodeného dieťaťa. Toto dieťa má už plné dedičské právo z právnej stránky, ale zaujímavé, nemá právo sa narodiť.

Iné - 05.02.2014
Pravda

Demagog.SK nehodnotí politické vyhlásenia či hodnotové súdy, v rámci tohto výroku teda overujeme len to, či má nenarodené dieťa dedičské právo. Tvrdenie, že i nenarodené dieťa má právo na podiel z pozostalosti je pravdivé. Túto legislatívnu oblasť upravujú členské štáty individuálne, v prípade ...

Miroslav Mikolášik

KDH

Zákonodarstvo v oblasti zdravotníctva totiž vrátane reprodukcie patrí podľa platných zmlúv o Európskej únii výlučne, vážení priatelia, do právomoci členských štátov.

Iné - 05.02.2014
Pravda

Výrok Miroslava Mikolášika hodnotíme ako pravdivý, pretože zdravotníctvo patrí pod kompetenciu národných štátov.Od roku 2009, kedy bola podpísaná Lisabonská zmluva, patria pod výlučné kompetencie Európskej únie nasledovné politiky:- colná únia- ustanovenie pravidiel hospodárskej súťaže potrebný...

Anna Záborská

Aj preto by som chcela využiť túto príležitosť, aby som na pôde Európskeho parlamentu oznámila, že európska občianska iniciatíva Jeden z nás (One of Us) k dnešnému dňu získala už milión podpisov.

Iné - 05.02.2014
Pravda

Iniciatíva One of us, v slovenskom jazyku "Jeden z nás", je Európska občianska iniciatíva. Tá vo všeobecnosti predstavuje výzvu k Európskej komisii k návrhu legislatívy vo veciach, v ktorých má EÚ legislatívne kompetencie. Relevantnou sa stáva v momente, kedy získa aspoň jeden milión podpisov, ktoré...

Anna Záborská

Zmluva o fungovaní Európskej únie hovorí len o rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami. Pre používanie pojmov "rod" a "rodová rovnosť" neexistuje žiadny právny základ. Rozšírené chápanie termínu „gender“ nemá oporu ani v medzinárodnom práve. Jeho jedinú definíciu nájdeme v Rímskom štatúte Medzinárodného trestného tribunálu.

Iné - 05.02.2014
Pravda

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie v hlave II., článku 8 uvádza (.pdf, s. 7):"Vo všetkých svojich činnostiach sa Únia zameriava na odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami."  Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu v časti dva, článku sedem, o...

Anna Záborská

Európska komisia v súvislosti so 7. rámcovým programom vyhlásila, že nebude regulačnému výboru predkladať návrhy projektov, ktoré ničia ľudské embryá vrátane obstarávania embryonálnych kmeňových buniek. Toto vyhlásenie je pripojené k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady z roku 2006. Komisia však tento prísľub do programu Horizont 2020 nezapracovala. Výbor JURI sa snažil tento nedostatok odstrániť šiestimi pozmeňovacími návrhmi, ktoré sa odvolávali aj na medzinárodné dokumenty. Výbor ITRE tieto body uznesenia nezobral do úvahy.

Iné - 05.02.2014
Pravda

Výrok Anny Záborskej hodnotíme ako pravdivý, pretože zdroje z obdobia kedy výrok zaznel, potvrdzujú opisované skutočnosti. Samotné rozhodnutie Európskej komisie (EK) bolo napokon odlišné od toho, čo predpokladala A. Záborská. K tomuto však došlo až mesiac po samotnom vyhlásení A. Záborskej, a preto ...

Monika Smolková

SMER-SD

V EÚ v súčasnosti žije viac ako 6 miliónov Rómov, v celej Európe sa ich počet odhaduje na 10 až 12 miliónov. Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším podielom rómskej populácie v Európe a na základe mojich vedomostí na Slovensku aktuálne žije viac ako 350 tisíc Rómov, ktorí tvoria 6,5 % z celkového počtu obyvateľov krajiny. Najväčšia koncentrácia rómskeho etnika je na východe Slovenska (viac ako 60 % z ich celkového počtu) a najväčší podiel má Košický (31 %) a Prešovský kraj (29,3 %), odkiaľ priamo pochádzam.

Iné - 05.02.2014
Pravda

Pri používaní štatistík o počte Rómov narážame na problém, že reálny stav nie je nikdy zhodný s počtom ľudí, ktorí sa k rómskej menšine priznávajú v oficiálnych sčítaniach ľudu. Napríklad na Slovensku žije podľa sčítania ľudu z roku 2011 oficiálne 105 tisíc Rómov, ich odhadovaný počet sa však pohy...

Monika Smolková

SMER-SD

Aj keď výroba a predaj automobilov v rámci európskeho trhu sa od začiatku krízy javí ako alarmujúca, chcem upozorniť na to, že Slovensko so svojimi 74 000 zamestnancami patrí k najdôležitejším centrám svetového automobilového priemyslu, ktorý vyrába najvyšší počet osobných automobilov na obyvateľa na svete (171 automobilov na 1 000 obyvateľov). Na Slovensku sa v roku 2012 vyrobilo viac ako 926 tisíc áut, čo predstavuje medziročný rast takmer o 45%.

Iné - 05.02.2014
Pravda

Informácie, ktoré Monika Smolková uvádza, potvrdzuje Združenie automobilového priemyslu SR (ZAP).Podľa TASR a SITA (uverejnené na sme.sk alebo itsp.sk), bolo na Slovensku v roku 2012 vyrobených 926 555 áut, čo predstavuje priemer 171 automobilov na 1000 obyvateľov. V porovnaní s rokom...

Monika Smolková

SMER-SD

Na základe výsledkov prieskumu Európskeho parlamentu Eurobarometer 2012 nadpolovičná väčšina Európanov vníma slobodu pohybu a mier medzi členskými štátmi ako najpozitívnejšie dôsledky členstva v Únii. Počet obyvateľov EÚ, ktorí podľa tohto prieskumu cítia spolupatričnosť s EÚ v porovnaní s predchádzajúcim obdobím mierne narástol ...

Iné - 05.02.2014
Nepravda

Monika Smolková odkazuje na údaje získané v Eurobarometeri 2012, každoročne sa však robia dva prieskumy, na jar a na jeseň, a preto nie je jasné, na ktorý sa poslankyňa odvoláva. Avšak ani v jednom z týchto prípadov nie sú informácie, ktoré M. Smolková uvádza, správne.V nasledujúcej tabuľke je porov...

Monika Smolková

SMER-SD

Aj napriek tomu, že v posledných desiatich rokoch mali výdavky na infraštruktúru v Európe klesajúci trend ...

Iné - 05.02.2014
Nepravda

Na základe dostupných zdrojov hodnotíme výrok Moniky Smolkovej ako nepravdivý. Nemožno totiž tvrdiť, že výdavky v Európe na infraštruktúru mali v posledných desiatich rokoch klesajúci trend, pretože pokles zaznamenalo len niekoľko krajín, zatiaľ čo v iných krajinách výdavky rástli alebo stagnov...

Eduard Kukan

SDKÚ-DS

Prvýkrát v histórii od 1991 nemá opozícia zastúpenie v Parlamente. (v Bangladéši, pozn.)

Iné - 05.02.2014
Nepravda

5. januára 2014 sa v Bangladéši konali parlamentné voľby, ktoré boli sprevádzané krvavými stretmi vládnej koalície a protivládnych demonštrantov, ktorí voľby bojkotovali z dôvodu podozrenia z ich zmanipulovania. V súčasnosti teda nemá opozícia zastúpenie v parlamente. Podobná sit...

Miroslav Mikolášik

KDH

Európska únia ako najväčší poskytovateľ rozvojovej pomoci musí bdieť nad zákonným a etickým využívaním finančných prostriedkov, ktoré poskytuje.

Iné - 05.02.2014
Pravda

Výrok Miroslava Mikolášika je pravdivý v tom prípade, ak pod Európskou úniou chápeme súhrn poskytnutej rozvojovej pomoci inštitúcií EÚ a všetkých členských štátov EÚ. Podľa údajov zo stránky Európskej komisie je EÚ skutočne najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete.&nbs...

Monika Smolková

SMER-SD

Aj napriek tomu, že EÚ a AETR štáty si prostredníctvom záznamových zariadení (tachografov) vytvorili jednotný systém, prostredníctvom ktorého sa zaznamenávajú aktivity vodiča na účely kontroly dodržiavania sociálnej legislatívy, podľa údajov Európskej komisie sa priemerne u 9 % kontrolovaných vozidiel zistí porušovanie predpisov.

Iné - 05.02.2014
Pravda

Monika Smolková uvádza správne informácie v súvislosti s vytvorením jednotného systému záznamových zariadení aj v súvislosti s množstvom zistených porušení predpisov. Tieto informácie pravdepodobne preberá z tlačovej správy Európskeho parlamentu.Podľa portálu tamex.sk EÚ a AETR štáty si v roku ...

Miroslav Mikolášik

KDH

Makroregión Karpaty spája osem členských štátov. Vlastne geograficky presahuje hranice Únie. Z regionálneho pohľadu však Karpaty predstavujú spoločný menovateľ až pre 41 regiónov Európskej únie a sedem regiónov mimo Európsku úniu.

Iné - 05.02.2014
Neoveriteľné
success
error