DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ondrej Dostál

OKS

Občania majú aj dnes v ústave právo osvojiť si štátny jazyk.

Ondrej Dostál vs. Rafael Rafaj - 30.05.2011
Pravda

Podľa článku 34 odseku 2 Ústavy SR:

"Občanom patriacim k národnostným menšinám alebo etnickým skupinám sa za podmienok ustanoveným zákonom zaručuje okrem práva na osvojenie si štátneho jazyka aj:
a) právo na vzdelanie v ich jazyku,
b) právo používať ich jazyk v úradnom styku, 
c) právo zúčastňovať sa na riešení vecí týkajúcich sa národnostných menšín a etnických skupín."

Dátum zverejnenia analýzy: 29.05.2011
success
error