DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Gábor Gál

MOST-HÍD

Jednak aj to čo povedal, že keď niekto požiada na zastupiteľstve, aby mu bolo pridelené slovo a môže rozprávať vo svojom materinskom jazyku. Áno, ako to je v zákone napísané, keď s tým všetci súhlasia. Je to tam napísané.

Gábor Gál vs. Marek Madaric - 04.04.2011
Nepravda

G. Gál si zamiena jednotlivé ustanovenia zákona. Hovorí pravdu, ak by sa výrok M. Madarica, na ktorý reaguje, vztahoval na nové znenie § 3 ods. 1. Tam sa hovorí o možnosti používat jazyk menšiny pri všeobecne pri rokovaní. Tu má pravdu, že s tým musia súhlasit všetci prítomní.

Avšak výrok M. Madarica sa vztahuje na nové znenie § 3 ods. 2, kde sa doplna:

"15. V § 3 ods. 2 sa slová 'v obci podla § 2 ods. 1 má' nahrádzajú slovami 'a ostatní úcastníci zasadnutia obecného zastupitelstva v obci podla § 2 ods. 1 majú'."


Zákon teda rozširuje právo používat materinský jazyk aj na úcastníka rokovania, zatial co doteraz takéto právo mal len poslanec. G. Gál takto nehovorí pravdu. Novelizované znenie je možné odkontrolovat na pozadí súcasného zákona.

"§ 3

(1) Rokovanie orgánu územnej samosprávy v obci podla § 2 ods. 1 sa môže uskutocnit aj v jazyku menšiny, ak s tým súhlasia všetci prítomní.

(2) Poslanec obecného zastupitelstva v obci podla § 2 ods. 1 má právo používat na rokovaní tohto orgánu jazyk menšiny. Tlmocenie zabezpecí obec."

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2011
success
error