DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Gábor Gál

MOST-HÍD

Moderátor: "Chcem sa to naozaj opýtať. 90% obyvateľstvo napr. rómskej národnosti žije v niektorých osadách. Vy si viete predstaviť, že teda príde nejaký Róm na daný úrad, daná pracovníčka nebude vôbec vedieť po rómsky a musí zabezpečiť ten preklad do rómskeho jazyka. Ako to urobí?" Veľmi jednoducho. Máme inštitúcie, ktoré sa zaoberajú rómštinou, čiže podpredseda vlády zo zákona bude tým metodickým orgánom, ktorá bude pomáhať samosprávam v tejto sfére. Budú musieť zaplatiť konkrétne služby, tlmočníka, prekladateľa, keď nebudú mať nejakého takého. Ale čo sa týka metodiky a možnosti pomôcť, tak to bude mať na bremene práve podpredseda vlády.

Gábor Gál vs. Marek Madaric - 04.04.2011
Pravda

V návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1999 Z. z.o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. (.pdf) sa okrem iného píše:

"Za § 7 sa vkladajú nové § 7a, 7b, 7c a 7d, ktoré znejú:

§ 7a

Právomoc podpredsedu vlády

(1) Podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny (ďalej len „podpredseda vlády“) poskytuje odbornú a metodickú pomoc orgánom verejnej správy a organizačným zložkám bezpečnostných a záchranných zborov pri vykonávaní tohto zákona.

(2) Podpredseda vlády v spolupráci s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a ďalšími orgánmi verejnej správy vytvára podmienky, aby si osoby neovládajúce jazyk menšiny mohli v prípade záujmu jazyk menšiny osvojiť.

(3) Podpredseda vlády predkladá vláde Slovenskej republiky raz za dva roky správu o stave používania jazykov menšín na území Slovenskej republiky. K správe podľa prvej vety pred jej predložením zaujme stanovisko Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť."

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2011
success
error