DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Gábor Gál

MOST-HÍD

Moderátor: "Sú tu výhrady, že by sa mohlo počkať na to sčítanie ĺudu, ktoré bude v máji, aj keď jeho výsledky nevieme kedy budú. Rovnako sú tam aj viaceré sporné ustanovenia, takže prečo práve teraz (sa vláda snaži presadiť úpravu zákona o používaní jazykov nár. menšín pozn.)?" Máme to v programovom vyhlásení vlády a máme to v legislatívnom pláne vlády.

Gábor Gál vs. Marek Madaric - 04.04.2011
Pravda

V programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 - 2014 (.pdf) sa píše:

"Vláda SR napraví reštrikčné legislatívne a politické opatrenia z predchádzajúceho obdobia, ktoré neboli v súlade s ľudskoprávnymi princípmi. V krátkom čase pripraví návrhy zmien zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon), zákona o štátnom jazyku SR, zákona o občianstve SR, legislatívnych pravidiel vlády SR a i. tak, aby rešpektovali ľudské aj menšinové práva zaručené Ústavou SR aj medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Vláda SR bude iniciovať nápravu v individuálnych prípadoch, v ktorých mohlo dôjsť k zásahom do dôstojnosti občana zo strany štátu.

Okrem novelizácie zákona o štátnom jazyku, prijatia nového zákona o ochrane
a podpore zachovania a rozvoja kultúr národnostných menšín a novelizácie školského zákona vláda SR naplní princíp efektívnej rovnosti všetkých občanov SR aj novelizáciou zákona o používaní jazykov národnostných menšín, zákona o geodézii a kartografii a zákona o označovaní obcí a ďalších súvisiacich právnych predpisov. Dôsledne bude uplatňovať odporúčania Charty regionálnych alebo menšinových jazykov, kde sa zameria na riešenie problémov obsiahnutých v hodnotiacich správach."


Legislatívny plán na rok 2011 spomína novelizáciu tohto zákona v bode č. 8 v mesiaci január.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2011
success
error