DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Ondruš

SMER-SD

Vláda si do programového vyhlásenia do svojho programového vyhlásenia dala tézu, že odbory, postavenie odborov treba oslabovať, že právomoci odborov alebo práva odborov a zamestnancov sú privilégia, ktoré treba odstrániť.

Jozef Mihál vs. Branislav Ondruš - 14.03.2011
Pravda

programovom vyhlásení vlády (.pdf) sa okrem iného píše:

"Vláda SR zastaví plytvanie finančných prostriedkov v sociálnych podnikoch, dôsledne prešetrí ich doterajšie hospodárenie a prehodnotí opodstatnenosť ich ďalšej existencie, Vláda SR bude presadzovať zmenu Zákonníka práce a ďalších pracovnoprávnych predpisov s cieľom zaviesť pružnejšie pracovné vzťahy a motivovať zamestnávateľov k podpore pracovnej klímy zameranej na zosúlaďovanie pracovných a rodičovských povinností. S cieľom znižovania neprimeraných nákladov zamestnávateľov vláda SR zruší súbeh výpovednej doby a odstupného.

Vláda SR považuje privilégiá odborov za neopodstatnené, a preto rozšíri možnosť uzatvárať vzájomné dohody medzi zamestnávateľmi a zamestnancami na riešenie operatívnych zmien pracovných podmienok. Vláda SR zruší súčasný právny stav možnosti rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa bez súhlasu príslušného zamestnávateľa pri rešpektovaní platných medzinárodných dohovorov. Spružní podmienky na výkon pracovnej zdravotnej služby a ponechá určenie podmienok zabezpečenia zdravotnej starostlivosti o zamestnancov na individuálnych dohodách. Vláda SR obmedzí súbeh dôchodku a príjmu u štátnych zamestnancov, zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a u zamestnancov v služobnom pomere."

B. Ondruš, napriek tomu, že to nie je presná citácia programového vyhlásenia, interpretuje jeho znenie a dôsledky korektne. "Pod zrušením možnosti rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv bez súhlasu príslušného zamestnávateľa" môžeme rozumieť oslabovanie práv odborov či zamestnancov resp. posilnenie práv zamestnávateľov. Rovnako dôležitá v tomto zmysle je téza o "neopodstatnenosti privilégií odborov."

Dátum zverejnenia analýzy: 13.03.2011
success
error