DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ondrej Dostál

OKS

Štátny jazyk, štátny jazyk sa normálne používa, má sa používať v orgánoch verejnej správy, sú povinné používať štátny jazyk.

Lipšic, Dostál vs. Rafaj - 19.12.2010
Pravda

Nové znenie jazykového zákona stále zachováva povinnosť používať štátny jazyk v orgánoch verejnej správy. Citujeme § 3 ods.1:

"Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej správy, nimi zriadené právnické osoby a právnické osoby zriadené zákonom5) používajú v úradnom styku štátny jazyk; a ich zamestnanci, štátni zamestnanci, príslušníci obecnej polície, príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“), ozbrojených bezpečnostných zborov, iných ozbrojených zborov a Hasičského a záchranného zboru sú povinní ovládať a v úradnom styku používať štátny jazyk“; tým nie je dotknuté používanie jazykov národnostných menšín v úradnom styku podľa osobitného predpisu5aa) a používanie iných jazykov v úradnom styku s cudzinou v súlade so zaužívanou praxou v medzinárodnom styku."

Dátum zverejnenia analýzy: 12.12.2010
success
error