DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Počiatek

SMER-SD

Veľmi si to zjednodušili. Nemali pripravené žiadne riešenia. Balamutili voliča, že to je len o plytvaní, čo vôbec nie je pravda. Väčšia časť nárastu deficitu bola spôsobená krízou ako takou.

Ivan Mikloš vs. Ján Pociatek - 19.12.2010
Pravda

Materiál (Správa o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za prvý polrok 2010 a predikcia vývoja do konca roka), z ktorého mohol Počiatek vychádzať hovorí toto:

"Hlavný fiškálny cieľ vlády na rok 2010 bol stanovený v rámci rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 v podobe deficitu verejnej správy vo výške 5,5% HDP. Súčasný odhad deficitu verejnej správy je vo výške 7,8% HDP. Deficit verejnej správy sa zvýši v porovnaní s rozpočtom nominálne o 1 402,7 mil. Eur.

...

Odhad dane z príjmov právnických osôb (DPPO) zaznamenal pokles oproti rozpočtu a to vo výške 181,7 mil. Eur, pod čo sa podpísala najmä aktualizácia odhadu výnosu dane za rok 2009 a očakávaný pomalší rast ziskovosti podnikov (revízia odhadu rastu nominálneho HDP smerom nadol). Horšie ako očakávané plnenie výnosu dane za rok 2009 bolo spôsobené medziročným prepadom základu dane až o 24,5% ako dôsledok poklesu ziskovosti subjektov.

...

Pri predpoklade, že hospodárenie samospráv skončí tento rok s rovnakým výsledkom ako vlani, v porovnaní so schváleným rozpočtom verejnej správy to spôsobí nárast deficitu o 404 mil. Eur.

K 30. júnu 2010 dosiahli celkové hotovostné daňové príjmy štátneho rozpočtu 3 684,6 mil. Eur, čo je 42,7% rozpočtovanej úrovne. Očakáva sa, že ku koncu roka dosiahnu úroveň 7 975,4 mil. Eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom menej o 644,6 mil. Eur (92,5%). Na uvedenej sume výpadku daňových príjmov sa v najväčšej miere bude podieľať daň z príjmov právnických osôb vo výške 377,0 mil. Eur, daň z pridanej hodnoty vo výške 181,7 mil. Eur a spotrebné dane vo výške 71,2 mil. Eur."

Ak teda budeme do vplyvov krízy rátať výpadok príjmov a hospodárenie samosprávy (ako to robí Počiatek vyššie), má pravdu.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.12.2010
success
error