DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

a svedčí o tom aj stanovisko Benátskej komisie. Benátskej komisii bolo jasne povedané, že to bolo legitímne stanovisko, to je to najnovšie stanovisko, ktoré sme dostali, a ktoré teraz Most-Híd z toho vyberá hrozienka a nehovorí, treba si to celé prečítať a bolo by dobré, keby ste ho poznali a kde sa vlastne hovorí o tom, že tento zákon, táto novela zákona o štátnom jazyku nie vstúpila do problému, problémom národnostných menšín, naopak ich rozšírili ich právomoci, to je tam jasne konštatované na základe niektorých konkrétnych vecí, ktoré boli riešené aj v tomto zákone, hovorí aj zákon o štátnom jazyku

Dušan Caplovic a Pavol Abrhan - 10.12.2010
Zavádzajúce

Benátska komisia určite nepovažuje jazykový zákon za tak bezproblémový ako sa snaží Čaplovič ukázať. Podľa stanoviska Benátskej komisie, odstavec 136: „Benátska komisia ďalej považuje niektoré ustanovenia zákona o štátnom jazyku za nezlučiteľné s medzinárodnými záväzkami, ku ktorým Slovenská republika pristúpila, a preto by mali byť prehodnotené. Predmetné ustanovenia sa týkajú: povinnosti používať štátny jazyk v úradnom styku v oblastiach, kde menšinové obyvateľstvo nedosahuje 20 percentnú hranicu; povinnosti súkromných osôb používať úradný jazyk pri komunikácii so štátnymi a verejnými orgánmi; povinnosti používať štátny jazyk v súdnom a správnom konaní a v konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní, ak má osoba dostatočnú znalosť štátneho jazyka; a neuznávania zmlúv vyhotovených v jazyku menšiny.“

Dátum zverejnenia analýzy: 21.11.2010
success
error