DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Malatinský

Nestraníci

Sme realokovali prostriedky z iných operačných programov, ktoré sa nedaria naštartovať a máme na ministerstve dneska už dve výzvy, ktoré sú vonku.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 20.05.2013
Pravda

Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo prostredníctvom Slovenskej informačnej a energetickej agentúry (SIEA) v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v roku 2013 dve výzvy:

Výzva KaHR-111SP-1201 - Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách
Uzávierka: 26. apríla 2013

Výzva KaHR-111DM-1301 - Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 3
Uzávierka: 10. júna 2013

Obidve výzvy obsahujú podmienku:
"Okrem transferu technológií a inovácií sa očakáva i vytváranie nových pracovných miest prostredníctvom podpory podnikania s osobitným dôrazom na mladých nezamestnaných ľudí do 29 rokov.
Žiadateľ na seba preberá záväzok vytvoriť počas doby fyzickej realizácie projektu minimálne jedno nové pracovné miesto pre mladého človeka od 15 do 29 rokov, ktorý bol evidovaný ako uchádzač o zamestnanie najmenej 6 mesiacov."

Dátum zverejnenia analýzy: 19.05.2013
success
error