DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Malatinský

Nestraníci

Zákon o dotáciách som do parlamentu predkladal ja a tá formulácia, že sa inovačné vouchre dajú na toto použiť, dostala teraz už legislatívnu podobu.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 20.05.2013
Pravda

V programe 14. schôdze NR SR, ktorá sa začína 29. januára 2013, je uvedený vládny Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. V samotnom zákone o dotáciách sa pojem voucher, alebo informačné klastre nenachádza. Charakteristiku voucherov a klastrov však napĺňa § 8. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. Zákon bol odsúhlasený parlamentom 19. marca 2013. 

Inovačné vouchery sú v dokumente Inovačná politika na roky 2011 - 2013 v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, definované nasledovne:
"Opatrenie je jednoduchým podporným finančným nástrojom zabezpečenia priameho prepojenia podnikateľov (najmä MSP) s univerzitami, vysokými školami a výskumnovývojovými pracoviskami. Konkrétne sa jedná o „nepeňažné šeky“ poskytované priamo podnikateľskému subjektu na nákup určitého podielu služieb od oprávnenej výskumnovývojovej organizácie, na základe „Schémy podpory de minimiss - Inovačné vouchre."

Inovačné vouchre sú jedným z troch foriem podpory podnikania a rastu zamestnanosti. Podľa Ministerstva hospodárstva Slovenskej Republiky (MH SR) ide o nástroj, ktorý bude motivovať malé a stredné podniky, aby zazmluvnili výskumné ústavy, ktoré podnikom dopomôžu zvýšiť svoje inovačné výkony a tak prinesú dlhodobo pozitívny efekt vo forme vyšších ziskov a stability na trhu. Informačné vouchre sú súčasťou zákona o poskytovaní dotácií, ktorý bol predložený MH SR.

Dôvodová správa k návrhu zákona:
"Cieľom dotácií na výskum, vývoj a inovácie je podporiť fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie na území Slovenskej republiky, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom riešenia projektov priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií vlastných produktov, služieb alebo technológií. Dotácie na podporu priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií sú vysoko motivujúci nástroj pre podnikateľský sektor investovať prostriedky do rozširovania ľudského potenciálu zameraného na oblasti výskumu a vývoja a do podpory inovačného rozvoja cez financovanie výskumných, vývojových a inovačných činností."

Dátum zverejnenia analýzy: 19.05.2013
success
error