DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Miškov

SKOK!

Sú opatrenia, ktoré sme pripravili ešte my a ktoré sme schvaľovali ešte my ako naša vláda. Ja uvediem konkrétne tie, ktoré sa týkajú ministerstva hospodárstva. Ide väčšinou teda o návrhy ako sú mikropôžičkový program, ide väčšinou o návrhy ako inovačné vouchre, inovačný fond, inovačné klastre, ktoré boli súčasťou inovačnej stratégie, ktorú som ešte pripravoval ja.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 20.05.2013
Pravda

Inovačná politika SR na roky 2011 - 2013, predložená J. Miškovom bola schválená vládou I. Radičovej 11. mája 2011. Táto Inovačná politika hovorí o inovačných vouchroch, klastroch, ako aj fondoch:

Opatrenie č 12: Inovačné vouchery

"Opatrenie je jednoduchým podporným finančným nástrojom zabezpečenia priameho prepojenia podnikateľov (najmä MSP) s univerzitami, vysokými školami a výskumno-vývojovými pracoviskami. Konkrétne sa jedná o „nepeňažné šeky“ poskytované priamo podnikateľskému subjektu na nákup určitého podielu služieb od oprávnenej výskumno-vývojovej organizácie, na základe „Schémy podpory de minimiss - Inovačné vouchery. Opatrenie nadväzuje na opatrenie z Inovačnej politiky na roky 2008 – 2010"

Úloha č. 1: Zabezpečiť financovanie inovačných aktivít podnikateľských subjektov z fondu JEREMIE
"Cieľom iniciatívy JEREMIE a návratnej finančnej pomoci formou inovatívnych finančných nástrojov je podpora malých a stredných podnikateľov (MSP). Prostredníctvom bankových záruk, nepriamych úverov ako aj rizikového kapitálu sa odhaduje finančná podpora cca. od 400 – 600 subjektov. Tieto subjekty by mali byť prevažne mladé inovatívne firmy s rastovým potenciálom, ktoré majú problémy s financovaním svojich expanzných a inovatívnych aktivít."

Priorita č. 1. Vysoko kvalitná infraštruktúra a efektívny systém pre rozvoj inovácií
Opatrenie č. 1: Podpora inovatívnych priemyselných klastrových organizácií
"V rámci opatrenia sa budú podporovať vybrané klastrové aktivity, ktoré prispievajú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti firemných členov inovatívnych klastrových organizácií. Opatrenie bude zamerané na reálne fungujúce etablované klastrové organizácie, ktoré v predchádzajúcom období vykonávali aktivity v prospech svojich členov. Vytvorenie podporného rozvojového nástroja umožní rozvoj klastrov, ale prispeje najmä k zvyšovaniu inovačnej kapacity firemných členov klastrových organizácií."

Dátum zverejnenia analýzy: 19.05.2013
success
error