DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Gábor Gál

MOST-HÍD

Túto doktrínu nevyhnutnosti [súčasť Bangalorských princípy - pozn.] má aplikovať súd, ktorý je v nejakej patovej situácii a nie zákonodarný orgán.

Zmeny v zákone o organizácii Ústavného súdu - 06.05.2013
Pravda

V dokumente (.pdf) The Bangalore principles of judicial conduct je ich úloha jasne špecifikovaná, a to aj v prípade doktríny nevyhnutnosti:

"The following principles are intended to establish standards for ethical conduct of judges. They are designed to provide guidance to judges and to afford the judiciary a framework for regulating judicial conduct. They are also intended to assist members of the executive and the legislature, and lawyers and the public in general, to better understand and support the judiciary. These principles presuppose that judges are accountable for their conduct to appropriate institutions established to maintain judicial standards, which are themselves independent and impartial, and are intended to supplement and not to derogate from existing rules of law and conduct which bind the judge."

"Zámerom nasledujúcich princípov je ustanovenie etických štandardov pre správanie sa sudcov. Majú im poskytovať vodítko a rámec pre riadenie súdneho konania. Taktiež majú pomáhať členom exekutívy  a legislatívy, právnikom a verejnosti vo všeobecnosti lepšie pochopiť a podporiť súdnictvo. Tieto princípy predpokladajú, že sudcovia sú zodpovední za svoj výkon príslušným inštitúciám, ustanoveným za účelom udržania súdnych štandardov, ktoré sú nezávislé a nestranné.
Princípy majú byť doplnkom neodchyľujúcim sa od už existujúcich zákonov a postupov viažúcich sa k osobe sudcu."

Z tejto definície teda vyplýva, že Bangalorské princípy vrátane doktríny nevyhnutnosti majú dopĺňať legislatívu, a aplikovať ich má súd. 


Rezolúcia (.pdf) Hospodárskej a sociálnej rady OSN (UN ECOSOC) 2006/23 o posilňovaní základných princípov správania sa sudcov sa k Bangalorským princípom vyjadruje:

1.Invites Member States, consistent with their domestic legal systems, to encourage their judiciaries to take into consideration the Bangalore Principles of Judicial Conduct, annexed to the present resolution, when reviewing or developing rules with respect to the professional and ethical conduct of members of the judiciary.

"Vyzýva členské štáty, aby v súlade s domácimi právnymi systémami povzbudzovali sudcov, aby vzali do úvahy Bangalorské príncípy správania sa sudcov, priložené k tejto rezolúcii, pri revízii alebo tvorbe pravidiel profesionálneho a etického správania sa členov súdnictva."

Dátum zverejnenia analýzy: 05.05.2013
success
error