DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Gábor Gál

MOST-HÍD

[Podmienky na - pozn.] skrátené legislatívne konanie absolútne neboli dodržané, ani jedna podmienka nebola tam splnená na to, aby sme mohli skrátiť lehoty.

Zmeny v zákone o organizácii Ústavného súdu - 06.05.2013
Pravda

Rokovací poriadok NR SR (str. 40., .pdf) ustanovuje určité podmienky pre využitie inštitútu skráteného legislatívneho konania. "Za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo k ohrozeniu bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona." 

"O skrátenom legislatívnom konaní môže národná rada rozhodnúť aj vtedy, ak si rozhodnutie Rady bezpečnosti Organizácie Spojených národov o akciách na zabezpečenie medzinárodného mieru a bezpečnosti vydané podľa čl. 41 Charty Organizácie Spojených národov vyžaduje neodkladné prijatie zákona."

Takýmto spôsobom sú teda v rokovacom poriadku dané podmienky, o ktorých hovorí vo svojom výroku Gábor Gál.

Zmenou a novelizáciou dotyčného zákona takáto situácia nenastáva. Nejedná sa teda o žiadnu z týchto mimoriadnych okolností a výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 05.05.2013
success
error