DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zuzana Zvolenská

Zvýšili sme, áno, aj pokuty (za porušenie zákazu fajčenia, pozn.) z 331 eur v tejto chvíli dávame hranicu 500 eur a bude možné udeliť pokutu až do výšky 15 tisíc eur. Pôvodne táto pokuta bola 3 319 eur.

Súdy a ich dôveryhodnost a ochrana nefajciarov - 19.11.2012
Pravda

Podľa §10 zákona č. 547/2011 s účinnosťou od 1.1.2011:


(6) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 331 eur do 3 319 eur fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak nezabezpečí dodržiavanie obmedzení podľa § 8 ods. 2 až 4.
(7) Orgány verejného zdravotníctva uložia pokutu od 331 eur do 3 319 eur fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak nezabezpečí dodržiavanie zákazov podľa § 7 ods. 1 písm. b) až i).

§8: (2) Každý, kto predáva tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, je povinný upozorniť verejnosť na zákaz podľa § 6 ods. 2 oznamom umiestneným na viditeľnom mieste.
(3) Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia, v ktorých je zakázané fajčenie, sú povinní upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia bezpečnostným a zdravotným označením3a), ktorý musí byť umiestnený na viditeľnom mieste.
(4) V priestoroch, kde je podľa § 7 zákaz fajčenia, musí byť na viditeľnom mieste umiestnený oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch, ktoré sú podľa § 9 povinné vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, je možné podať oznámenie o porušovaní tohto zákona.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská sa naozaj snaží tento zákon upraviť, tak aby pokuta bola namiesto 331 minimálne vo výške 500 eúr a maximálne 15 000 eúr, preto je tento výrok pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 20.11.2012
success
error