DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Ondruš

Hlas

Obdobné projekty (zamestnávania mladých, pozn.) budú financované z eurofondov aj v tých ďalších krajinách, ktoré EÚ označila ako krajiny, ktoré majú najvyššiu mieru mladých nezamestnaných.

Smerovanie SDKÚ a nezamestnanost na Slovensku - 12.11.2012
Pravda

B. Ondruš správne uvádza, že projekty na riešenie nezamestnanosti mladých prebehnú vo všetkých ôsmich krajinách EÚ s najvyššou nezamestnanosťou mladých ľudí. Tieto projekty budú financované realokáciou európskych zdrojov. 

José Manuel Barosso píše vo svojom prejave, z 24. mája 2012: 
"I have reported on the initiatives taken for eight Member States on youth unemployment. As you know we have been working with eight Member States that have a more than average problem of youth unemployment and as promised I reported to the European Council on the progress achieved so far. The initial results of the joint action teams with the eight countries with the highest levels of youth unemployment were able to relocate €7 billion of funds for youth employment."

Krajiny, ktoré J.M. Barosso vyzval, aby podnikli opatrenia na zníženie nezamestnanosti mladých sú Grécko, Írsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Španielsko  a Slovensko.

Predbežný výsledok v boji proti nezamestnanosti mladých prináša správa EK z 21. mája 2012, dostupná tu (pdf.). Píše sa v nej, že hneď po výzve predsedu EK boli vytvorené akčné tímy zložené zo zástupcov členských štátov a Komisie. V tejto predbežnej správe o projektoch, ktoré prebiehali od februára do mája 2012 v krajinách s najvyššou mierou nezamestnanosti mladých sa uvádzajú využitia financií príklady: 

- V Lotyšsku bolo pridelených 44 mil. EUR na zlepšenie vybavenia a priestorov v školách poskytujúcich odbornú prípravu.
- V Írsku bolo presunutých 25 mil. EUR v prospech integrovaného programu Youthreach, ktorý poskytuje vzdelanie, odbornú prípravu a pracovné skúsenosti mladým ľuďom, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku a sú bez akejkoľvek kvalifikácie alebo odbornej prípravy.
- V Litve s boli okrem iných opatrení presunuté prostriedky vo výške 12,45 mil. EUR v prospech investícií do výroby s vysokou pridanou hodnotou a na rozvoj služieb podnikaniu.
- V Taliansku bola začatá dôležitá iniciatíva zameraná na riešenie problematiky predčasného opustenia školskej dochádzky v konvergenčných regiónoch.
- Portugalská vláda podporí 35 500 mladých ľudí v rámci programu „Employment Passport“, ktorý je zameraný predovšetkým na stáže v hlavných hospodárskych odvetviach.
- V Španielsku bolo presunutých 135 mil. EUR na verejné služby zamestnanosti s cieľom pomôcť mladým ľuďom získať prácu.

- V Grécku sa na základe spolupráce s osobitnou pracovnou skupinou Komisie pre Grécko. Očakáva sa, že projekt prinesie približne 100 000 pracovných miest, predovšetkým v stavebníctve.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.11.2012
success
error