DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zuzana Zvolenská

Predstavenstvo a dozorná rada (Spoločnosti pre unitarizáciu. pozn.), bude mať obmedzenú svoju pôsobnosť len na poli realizácie unitárneho zdravotného systému, predstavenstvo a dozorná rada ako kontrolné orgány budú zložené z predstaviteľov štátu, ktorí tieto funkcie vykonávajú zadarmo.

Systém jednej zdravotnej poistovne - 05.11.2012
Neoveriteľné

Vo finálnom návrhu Projektu na vytvorenie unitárneho systému zdravotného poistenia, sa o spoločnosti pre unitarizáciu uvádza nasledovné:

"Žiadny z variantov nepredpokladá zlúčenie so Spoločnosťou pre unitarizáciu. Je to najmä z dôvodu, že Spoločnosť pre unitarizáciu nebude zdravotnou poisťovňou, ale len právnym nástrojom pre realizáciu primárneho štádia Procesu unitarizácie. Keďže Spoločnosť pre unitarizáciu nebude zdravotnou poisťovňou v zmysle platnej právnej úpravy, zlúčenie preto neprichádza do úvahy (platná právna úprava to neumožňuje). Prípadné zmeny v platnej právnej úprave, ktoré by takéto zlúčenie umožňovali, sa javia byť nielen nadbytočné pre naplnenie zamýšľaného cieľa, ale mohli by byť aj v rozpore s ústavným princípom právnej istoty. Preto sa takéto riešenie nejaví byť kompatibilné ani so samotným konceptom unitárneho neziskového systému."

Spoločnosť pre unitarizáciu má byť vytvorená do 30.11.2012. Podrobné oficiálne informácie o konkrétnej podobe Spoločnosti ešte zverejnené neboli.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2012
success
error