DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

A akým spôsobom motivovať zamestnávateľov, aby sa im oplatilo investovať? Nuž, využiť terajšiu legislatívu, ktorá sa nevyužíva. Nevyužíva sa v tom, keď firma podpíše so študentom SŠ v 3. alebo 4. Ročníku alebo s učňom pred výučným listom dohodu, tak je možné tieto položky niektoré, ktoré do toho dáva tá firma, odpísať. To tu už je možné takýmto spôsobom realizovať.

Reforma školstva Dušan Caplovic vs. Miroslav Beblavý - 30.04.2012
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže podmienky, ktoré uvádza Čaplovič sa zhodujú s tými, ktoré uvádza zákon.

Zákonník práce (Zákon č. 311/2001 Z. z. po novele č. 512/2011 Z. z.) v § 53 uvádza, že „Pracovnú zmluvu môže zamestnávateľ so žiakom uzatvoriť aj pred skončením štúdia (prípravy na povolanie) najskôr v deň, keď dovŕši 15 rokov veku.

Ako uvádza Ústredný portál verejnej správy SR, daňové výdavky (náklady), ktoré si podnikateľ môže uplatniť sú okrem iného aj výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na „výchovu a vzdelávanie žiakov v stredných odborných školách a žiakov v odborných učilištiach, s ktorými má zamestnávateľ uzavretú pracovnú zmluvu a na finančné a hmotné zabezpečenie žiakov.

Finančné zabezpečenie sa podľa portálu poskytuje žiakovi strednej odbornej školy alebo odborného učilištia za podmienok, ktorými sa sledujú výchovno-vdelávacie ciele, a to buď v podobe motivačného štipendia, alebo odmeny za produktívnu prácu. Je uhrádzané z prostriedkov fyzickej, alebo právnickej osoby, pre ktorú sa žiak pripravuje na povolanie.

Motivačné štipendium sa žiakovi poskytuje najviac do výšky 65 % sumy životného minima pre zaopatrené neplnoleté dieťa, alebo nezaopatrené dieťa. Pri určovaní jeho výšky sa prihliada najmä na dosiahnutý prospech a na školskú dochádzku.

Odmena za produktívnu prácu sa žiakovi poskytuje za každú hodinu vykonanej práce vo výške 50 % až 100 % z minimálnej hodinovej mzdy. Pri určovaní jej výšky sa zohľadňuje kvalita práce a správanie žiaka.

Hmotné zabezpečenie predstavuje príspevok na stravovanie, ubytovanie a cestovné. Tieto náklady sa uhrádzajú spoločne, najviac do výšky 65 % sumy životného minima.

Výšku výdavkov (nákladov) podnikateľa limituje osobitý predpis, Zákon č. 152/1994 Z. z. Ten upravuje tvorbu a následné použitie sociálneho fondu, z ktorého sú hradené aj tieto výdavky na žiakov.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.04.2012
success
error