DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Draxler

SMER-SD

A druhá vec je, školy jednoducho, tie kvalitné školy naozaj o peniaze neprichádzajú, veď my predsa máme už dnes rozbehnutý veľký program zo štrukturálnych fondov, kde kvalitné školy, naopak, sú dovybavovávané, takže to materiálne zabezpečenie je tam pomerne výrazné.

Budúcnost odborného vzdelávania - 02.03.2015
Pravda

V súčasnej dobe existuje systém oceňovania škôl na základe kvality, ktorý je financovaný aj zo štrukturálnych fondov. Jedným z cieľov projektov MŠVVŠ využívajúcich štrukturálne fondy pre obdobie 2014 až 2020 je aj zlepšenie kvality škôl, a to ako zlepšením kvality vyučujúcich tak aj lepším prepojením školstva s pracovným trhom. Taktiež existujú dotácie zo štrukturálnych fondov určené na vybavenie škôl. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Je pravdou, že bývalý minister školstva D. Čaplovič vydal nariadenie, podľa ktorého sa pri financovaní škôl bude prizerať na celkovú kvalitu konkrétnej školy a na uplatnenie jej absolventov na trhu práce. Podľa TASR v roku 2012 uviedol:

"Budeme meniť normatív, nie na žiaka, ale na kvalitu triedy, kvalitu školy a úspešnosť školy na trhu práce, a samozrejme, podľa toho, či na gymnáziách zriadia aspoň jednu triedu prírodovedného charakteru.Tí, ktorí to zriadia, dostanú bonifikáciu, tí, ktorí nie, budú sa musieť rozlúčiť s bonifikáciou."

Tieto zmeny, predstavené v správe MŠVVŠ v oblasti financovania školstva prišla do platnosti začiatkom januára 2014. Súčasťou procesu bola verejná diskusia o stave školstva v SR. Pripomienkujúci súhlasili s prihliadaním na kvalitu školy pri financovaní, avšak upozornili na fakt, že „systém sa musí oplatiť kvalitným školám, môže eliminovať neprijateľne nekvalitné, no nesmie ohroziť štandardné školy. Zavádzanie však musí byť postupné, na základe overovania, tak aby nevytvorilo nezdravú konkurenciu škôl a účelové správanie sa škôl.“(pdf, str.7)

Zároveň sa na stránke ÚV SR v oblasti školstvo,veda, mládež a šport uvádza (.doc), že "Vláda SR vytvorí motivačný finančný nástroj pre vysoké školy, ktoré majú ambíciu a kapacitu výrazne zvýšiť svoju kvalitu a medzinárodnú konkurencieschopnosť a byť ťahúňom zlepšenia celkového stavu slovenských vysokých škôl. Tento nástroj bude na súťažnom základe podporovať projekty vysokých škôl a následne odmeňovať úspech".

Výdavky MŠVVŠ tvoria okolo 1,5 mld eur vrátane európskych fondov. Zdroje z EÚ tvoria takmer 25% z celkových výdavkov na školstvo, konkrétne sumu okolo 370 miliónov eur.   

Pre obdobie 2014 až 2020 MŠ zo štrukturálnych fondov financuje dva projekty. Prvým je operačný program Výskum a inovácie, prostriedky ktorého "sú určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvyšná časť je alokovaná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov." Druhým projektom je operačný program Ľudské zdroje, ktorého cieľom "je využiť finančné prostriedky na prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce a zvýšenie kvality a inkluzívnosti všetkých úrovní vzdelávacieho systému od materských až po vysoké školy vrátane oblasti celoživotného vzdelávania." Práve tento projekt ponúka (.pdf) dotácie pre školy zvyšujúce kvalitu výučby a snažiace sa o prepojenie s pracovným trhom.

Ďalším opatrením by od 1. septembra 2015 malo byť lepšie financovanie pre odbory viac uplatniteľné na trhu práce. Podľa bývalého ministra Petra Pellegriniho: "máme stanovený zoznam odborov, ktoré sú nad potreby trhu práce. Financované budú zníženým koeficientom. Žiaduce odbory, ktorých zoznam sa tvorí s ústredím práce a zamestnávateľskými zväzmi, ho zase budú mať vyšší."

Dátum zverejnenia analýzy: 01.03.2015
success
error