DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anton Chromík

Nestraníci

Ale tá otázka v skutočnosti vôbec neexistuje preto, lebo vieme moc dobre, že všetky deti do 6 rokov, okrem možno veľmi ťažkých zdravotných stavov, sú u profi rodičoch, kde žijú v normálnej reálnej rodine. Všetky deti do 6 rokov, je to 1 150 detí v roku 2011 to bolo zo 4 600 detí.

Referendum, sloboda slova a radikalizácia spolocnosti - 26.01.2015
Pravda

Od januára 2012 musí byť do profesionálnej rodiny umiestnené každé dieťa do 6-tich rokov. Ústredie práce chce túto hranicu postupne zvyšovať a umožniť vyrastať v rodinnom prostredí čo najväčšiemu počtu detí. K 31. novembru 2011 v detských domovoch vyrastalo 4589 detí a z tohto počtu 1140 detí práve v profesionálnej rodine. Chromík len mierne prekročil počet detí. Výrok hodnotíme ako pravdivý.


"Profesionálne rodiny postupne nahrádzajú ústavnú starostlivosť - podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele museli byť do profesionálnej rodiny umiestňované od 1. januára 2007 všetky deti do jedného roka. Od 1. januára 2009 všetky deti do troch rokov a od 1. januára 2012 všetky deti do šesť rokov veku."

"Podľa Koncepcie by malo byť umiestnené v profesionálnej rodine od 1. januára 2016 každé dieťa do osem rokov veku a od 1. januára 2021 každé dieťa do 10 roku veku. Samozrejme, pravidlom zostáva, že umiestnenie v profesionálnej rodine má pri dieťati v každom veku prednosť pred umiestnením v zariadení."

Dátum zverejnenia analýzy: 25.01.2015
success
error