DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Dvonč

Nestraníci

Poskytujeme všetky služby, ktoré musíme zo zákona poskytovať, to znamená pobytové, ambulantné, terénne. Funguje zariadenie Zobor, 160 klientov, fungujú aj niektorí neverejní poskytovatelia, ako diecézna charita evanjelická, angažuje sa tretí sektor.

Nitra - komunálne volby 2014 - 08.11.2014
Pravda

Mesto Nitra poskytuje pobytové, ambulantné i terénne sociálne služby v súlade so zákonom. Medzi takýchto poskytovateľov patrí i príspevková organizácia Nitry, pod názvom ZOBOR s kapacitou 159 lôžok, a taktiež diecézna charita Nitra a mimovládne neziskové organizácie.

1. januára 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 485/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Mesto Nitra reagovalo na prijatie tejto novely tým, že sa mestskí poslanci uzniesli na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 4/2014 na svojom riadnom zasadnutí 27. marca 2014 (.pdf, s. 35-37).

VZN č. 4/2014 v § 17 uvádza (.pdf, s.17), že mesto Nitra poskytuje pobytové, ambulantné i terénne služby. Medzi terénne služby patria napríklad opatrovateľská služba (§ 13), prepravná služba (§ 14) či sociálna služba v jedálni s možnosťou donášky priamo do domu (§ 18). K ambulantným službám zaraďujeme 3 denné stacionáre (§ 12) či denné centrá v mestských častiach (§ 19). Mesto Nitra poskytuje i pobytové služby v zariadeniach pre nízkopríjmových obyvateľov, a to útulok, nocľaháreň a pod. (§ 2).

Zariadenie ZOBOR na svojej stránke uvádza:
"ZOBOR je príspevková organizácia mesta Nitry, ktorá sa orientuje na poskytovanie sociálnej starostlivosti. V prevádzke zariadenie pre seniorov je poskytovaná pobytová sociálna služba na útvaroch zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby. Prví prijímatelia sociálnej služby nastúpili do zariadenia na Zobore 4. mája 2011."

Zariadenie pre seniorov poskytuje 109 lôžok, zariadenie opatrovateľskej služby má kapacitu 50 lôžok, spolu teda 159, čo je takmer číslo, ktoré uvádza primátor.

Poskytovateľom sociálnych služieb je aj Diecézna charita Nitra:
"Poslaním Diecéznej charity Nitra je poskytovať charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie programy v oblasti sociálnych služieb, vykonávať sociálne poradenstvo na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva, vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytovať humanitárnu pomoc všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie."

V roku 2012 bol  vypracovaný tzv. II. Komunitný plán sociálnych služieb v meste Nitra na roky 2013-2018, ktorý uvádza, že medzi poskytovateľov sociálnych služieb patrí i tretí sektor, resp.  mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti (.pdf. s. 2) Medzi mimovládne organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti na území Nitry (spolu je ich 14) patrí napríklad Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Nitre, Centrum pre rodinu či Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nitre (s. 20).

Dátum zverejnenia analýzy: 07.11.2014
success
error