DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Ondák

Nestraníci

Mesto obralo školu (v Trnovom, pozn.) o 9-tisíc plus o 6-tisíc na ešte iných veciach.

Žilina - komunálne volby 2014 - 06.11.2014
Neoveriteľné

Správa o kontrole ZŠ s MŠ Dolná Trnovská uvádza pochybenie zriaďovateľa (Žilina), ktorý nepoukazoval také finančné prostriedky, v akom rozsahu boli určené záväznými ukazovateľmi v rozpočte mesta. Mesto teda skutočne "obralo" školu o časť prostriedkov. Demagog.SK nezistil o akú sumu išlo. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Demagog.SK zistil, že v júni 2014 bol poverený kontrolór na vykonanie kontroly v ZŠ s MŠ Dolná Trnovská. 

Správa (.pdf, s. 1-4) o výsledku kontroly bola predložená v septembri 2014 a uvádza:

"Na základe vykonanej kontroly nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými 
prostriedkami v kontrolovanom subjekte Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, 
010 01 Žilina kontrolný orgán zistil celkom 41 kontrolných zistení. Kontrolné zistenia uvedené 
v tejto správe poukazujú na nedodržiavanie platnej legislatívy, vnútorné smernice, ktoré si 
kontrolovaný subjekt prijal, ako aj na vnútorné smernice, ktoré prijal zriaďovateľ, avšak vzťahujú 
sa aj na kontrolovaný subjekt. 

Na strane kontrolovaného subjektu, ale aj zo strany zriaďovateľa neboli dodržané legislatívne 
postupy v súvislosti s poukazovaním finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 
v rozpočtovom roku.
 V tomto prípade kontrolný orgán poukazuje na skutočnosť, že zo 
strany zriaďovateľa dochádza k pochybeniu v tom, že nepoukazuje finančné prostriedky 
v rozsahu, ktoré boli určené záväznými ukazovateľmi určenými v rozpočte."
Dátum zverejnenia analýzy: 03.11.2014
success
error