DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Ondák

Nestraníci

Zo zákona má povinnosť aby mala takéto zariadenie (zariadenie pre seniorov, pozn.).

Žilina - komunálne volby 2014 - 04.11.2014
Nepravda

Peter Ondrák naráža na fakt, že mesto Žilina má len jedno zariadenie pre seniorov Úsmev. Zákon v prípade obcí a ich pôsobnosti pri zabezpečovaní sociálnych služieb hovorí o tom, že obec poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby, a teda aj služby pre seniorov. Mesto tak nemá povinnosť mať zariadenie pre seniorov, ale môže ho zabezpečiť cez iného verejného/neverejného poskytovateľa. To bol aj prípad Žiliny až do roku 2013, ktorá jediné zariadenie pre seniorov získala o ZASK v auguste 2013. Do roku 2013 teda Žilina nemala žiadne zariadenie pre seniorov. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyinterpretuje zákon o sociálnej pomoci tak, že ak obec nemá svoje vlastné zariadenie, tak zabezpečí poskytovanie a platbu úhrady v inej obci alebo v rámci VÚC alebo súkromným poskytovateľom. 

"Zo zákona o sociálnych službách vyplýva pre obec povinnosť zriaďovať domov pre seniorov. Konkrétna otázka: Ak obec takýto typ zariadenia nemá a požiada o zabezpečenie služby pre občana u VÚC a ten tuto službu zabezpečí svojim zariadením, je povinná obec finančné prispievať VUC na tohto občana alebo sa to tyká len neverejných poskytovateľov?
Ustanovenie § 71 ods. 6 upravuje, že ak obec alebo vyšší územný celok zabezpečí klientovi poskytovanie sociálnej služby v inej obci alebo u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo iný vyšší územný celok, obec alebo vyšší územný celok uhrádza inej obci alebo poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo iný vyšší územný celok,ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním tejto sociálnej služby uvedené v § 72 ods. 5, do ktorých sa započítavajú aj náklady uvedené v § 72 ods. 5 písm. a) a b) pri poskytovaní pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby."

Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z., v § 80 a § 81 stanovuje že zriaďovanie zariadení pre seniorov je v pôsobnosti obcí a VÚC. 

Podľa § 80 písm. e) je obec ,,poskytuje alebo zabezpečuje sociálne služby"

Podľa § 8 odseku 2 obec buď službu poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.11.2014
success
error