DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Ondák

Nestraníci

Potom (po odvolaní, pozn.) tam prebehla kontrola (základná škola v Trhovom, pozn.) a zistilo sa, že riaditeľka (odvolaná, pozn.) vlastne nehospodárila nejako zle.

Žilina - komunálne volby 2014 - 04.11.2014
Nepravda

Je pravdou, že v apríli 2014 došlo radou školy k vysloveniu nedôvery riaditeľke ZŠ s MŠ Dolná Trnovská, ktorá za prvý kvartál roka 2014 hospodárila podľa zriaďovateľa so zápornými výsledkami. Deň na to bola odvolaná. Správa uvádza viaceré porušenia v oblasti účtovníctva a rozpočtovania kontrolovaného subjektu -  ZŠ s MŠ Dolná Trnovská. Kontrola nekontroluje hospodárenie v zmysle hospodárskeho výsledku, ale hodnotí zákonnosť nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami. Preto nie je pravdou, že kontrola preukázala, že škola "nehospodárila zle". Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Demagog.SK zistil, že v júni 2014 bol poverený kontrolór na vykonanie kontroly v ZŠ s MŠ Dolná Trnovská. 

Správa (.pdf, s. 1-4) o výsledku kontroly bola predložená v septembri 2014 a uvádza:

"Na základe vykonanej kontroly nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými
prostriedkami v kontrolovanom subjekte Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36,
010 01 Žilina kontrolný orgán zistil celkom 41 kontrolných zistení. Kontrolné zistenia uvedené
v tejto správe poukazujú na nedodržiavanie platnej legislatívy, vnútorné smernice, ktoré si
kontrolovaný subjekt prijal, ako aj na vnútorné smernice, ktoré prijal zriaďovateľ, avšak vzťahujú
sa aj na kontrolovaný subjekt. 

Na strane kontrolovaného subjektu, ale aj zo strany zriaďovateľa neboli dodržané legislatívne
postupy v súvislosti s poukazovaním finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu
v rozpočtovom roku.
 V tomto prípade kontrolný orgán poukazuje na skutočnosť, že zo
strany zriaďovateľa dochádza k pochybeniu v tom, že nepoukazuje finančné prostriedky
v rozsahu, ktoré boli určené záväznými ukazovateľmi určenými v rozpočte

Porušenia boli zistené aj v oblasti účtovníctva, hlavne v likvidácii cestovných príkazov, kde
kontrolný orgán môže vyhodnotiť absolútnu neznalosť zákona o cestovných náhradách, kde boli
vyplatené finančné prostriedky nad rámec zákona.
Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly
bolo v tejto súvislosti vykonávané až po vykonaní pracovnej cesty. Kontrolný orgán má za to, že
kontrolovaný subjekt nedostatočne pochopil tento inštitút aj v súvislosti s objednávkami,
dodacími listami a pod."

Žilinský večerník, 12. mája 2014:

"Rada školy (RŠ) minulý mesiac vyslovila nedôveru riaditeľke ZŠ s MŠ Dolná Trnovská – za prvý kvartál tohto roka hospodári podľa zriaďovateľa so zápornými výsledkami. Narastanie zadlženosti školy a záporný výsledok hospodárenia školy sa stali dôvodmi, prečo RŠ vyjadrila nedôveru riaditeľke Ľubici Brennerovej. „Realizácia prijatých opatrení nedáva záruku, že sa škola v ďalšom období dostane do vyrovnaného hospodárenia. V záujme zabezpečenia budúcnosti školy ako samostatného právneho subjektu, ako aj v záujme pokračovania vzdelávania detí na škole, je nevyhnutné prijať nové opatrenia, ktorých realizáciu musí zabezpečiť vedenie školy,“ píše sa v uznesení z 15. apríla, pod ktoré sa podpísali jej členovia z radov pedagógov i poslancov."

Naša pedagogická rada odvolala členku RŠ v pondelok a utorok (16. apríla 2014, pozn.) prebehlo zasadnutie RŠ, ktoré mi vyslovilo nedôveru."

Dátum zverejnenia analýzy: 03.11.2014
success
error