DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Ondák

Nestraníci

Rada školy dala navrhla a zriaďovateľ odvolal riaditeľku školy (na základnej škole v Trhovom, pozn.). Zriaďovateľ mohol a nemusel odvolať riaditeľku.

Žilina - komunálne volby 2014 - 04.11.2014
Pravda

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve uvádza v § 3 odsek 7 kedy zriaďovateľ, v tomto prípade mesto Žilina, musí odvolať riaditeľa školy. V tomto odseku sa neuvádza "na návrh rady školy". Na návrh rady školy zriaďovateľ len môže odvolať, teda má právo rozhodnúť sa a zvážiť návrh rady školy. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

"§ 3 

(7) Zriaďovateľ odvolá riaditeľa:
a) ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b) za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu,9)
c) za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov,10) alebo
d) ak sa zrušuje škola alebo školské zariadenie,
e) na návrh hlavného školského inšpektora [§ 12 ods. 3 písm. f)].


(8) Zriaďovateľ môže odvolať riaditeľa aj
a) na návrh rady školy [§ 24 ods. 5 písm. c)],
b) ak neabsolvuje funkčné vzdelávanie alebo funkčné inovačné vzdelávanie v lehote podľa osobitného predpisu,11)
c) na návrh ministra školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), ak budú zistené závažné nedostatky [§ 14 ods. 6 písm. j) a l)]; riaditeľa strednej zdravotníckej školy na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky."

Dátum zverejnenia analýzy: 03.11.2014
success
error