DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Choma

SMER-SD

Odvolávať (riaditeľa a zástupcov riaditeľa, pozn.) môže len rada školy (základné školy, pozn.).

Žilina - komunálne volby 2014 - 04.11.2014
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, keďže odvolávať a vymenúvať riaditeľa a zástupcov riaditeľa školy má podľa § 3 ods. jeden zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve právo zriaďovateľ, nie rada školy ako tvrdí Igor Choma. Návrh rady školy je záväzný len v prípade návrhu na vymenovanie.

Takáto situácia môže nastať v nasledujúcich prípadoch: 

"§ 3 

(1) Riaditeľa vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy alebo zriaďovateľ školského zariadenia (ďalej len „zriaďovateľ“).

(2) Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia návrhu. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania podľa § 4 okrem kandidáta, ktorý bol odvolaný podľa odseku 7 písm. a) až c) a e) a odseku 8 písm. c). Návrh rady školy je pre zriaďovateľa záväzný, ak tento zákon v odseku 12 neustanovuje inak.

(7) Zriaďovateľ odvolá riaditeľa:

a) ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b) za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu,9)
c) za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov,10) alebo
d) ak sa zrušuje škola alebo školské zariadenie,
e) na návrh hlavného školského inšpektora [§ 12 ods. 3 písm. f)].


(8) Zriaďovateľ môže odvolať riaditeľa aj
a) na návrh rady školy [§ 24 ods. 5 písm. c)],
b) ak neabsolvuje funkčné vzdelávanie alebo funkčné inovačné vzdelávanie v lehote podľa osobitného predpisu,11)
c) na návrh ministra školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), ak budú zistené závažné nedostatky [§ 14 ods. 6 písm. j) a l)]; riaditeľa strednej zdravotníckej školy na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky."

Dátum zverejnenia analýzy: 03.11.2014
success
error