DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Choma

SMER-SD

Na tomto pozemku ("Lúky", pozn.) sa byty stavať nemôžu.

Žilina - komunálne volby 2014 - 03.11.2014
Pravda

Podľa zápisnice zo zasadnutia finančnej komisie na Mestskom úrade v Žiline je pravdou, že na daných pozemkoch, ktoré mesto Žilina kúpilo za približne 2,5 mil. eur je výstavba bytových domov nemožná podľa súčasného územného plánu (aj rodinných domov). Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 

Dňa 4. septembra 2014 sa uskutočnilo na mestskom úrade v Žiline zasadnutie finančnej komisie. Súčasťou programu bolo Uznesenie č. 35 s názvom Materiál - odpredaj, kúpa, prenájom, zriadenie vecného bremena, zámena, ktoré sa konkrétne v bode č. 11 zaoberalo kúpou pozemkov a to parc.č.KN-C 4940/5, t.tr.p. o výmere 17 799 m2 a parc.č.KN-C 4940/10, t.tr.p. o výmere 26 998 m2 v k. ú. Žilina, zapísaných na LV č. 2100 pre DUXX Group, spol. s r.o., so sídlom Vajanského 10 Žilina. Jedná sa o pozemky s rozlohou približne 45 000 metrov štvorcových, za ktoré mesto Žilina zaplatí viac ako 2,5 mil. eur.

Podľa ÚPN-M Žilina v platnom znení, sú pozemky súčasťou navrhovaných rekreačných a športových plôch a vzťahujú sa naň záväzné regulatívy:
 
  • základná funkcia: zmiešaná, šport, rekreácia, s vysokým podielom zelene
  • doplnková funkcia: možnosť zástavby objektmi súvisiacimi so športovo - rekreačnou funkciou
  • prípustné funkcie: športovo-rekreačné funkcie, odpočinkové plochy, dopravné a technické vybavenie, parky, verejná zeleň a detské ihriská
  • neprípustné funkcie: rodinné domy, bytové domy, zariadenia výroby, samostatne stojace individuálne garáže, nehygienické prevádzky, prevádzky náročné na dopravu a iné ako základné doplnkové a prípustné funkcie

Dátum zverejnenia analýzy: 03.11.2014
success
error