DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Danica Bírošová

Nestraníci

Napríklad máme mestskú organizáciu Mestské hospodárstvo a správa lesov. Činnosť tejto organizácie sa úplne utlmila, kdežto môžem povedať v Novom Meste nad Váhom táto organizácia ostala zachovaná a mnohé finančné prostriedky sa šetria práve tým, že mesto si ich samé zabezpečuje mnohé veci. Dajme tomu aj to kosenie, že nekosí to cez služby.

Trencín - komunálne volby 2014 - 01.11.2014
Zavádzajúce

Nie je jasné, čo myslela Danica Bírošová slovami, že činnosť organizácie Mestské hospodárstvo a správa lesov (ďalej len MHSL, pozn.) sa úplne utlmila. Skúmali sme aké činnosti vykonáva MHSL, a predovšetkým to s akými finančnými prostriedkami táto organizácia disponuje. Predpokladali sme, že ak sa mala činnosť tejto organizácie utlmiť, jej príjmy aj výdavky by mali klesať. Počas posledného volebného obdobia možno však sledovať skôr opačný vývoj. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci, pretože Danica Bírošová neuvádza, na základe akých kritérií posudzuje činnosť MHSL za "úplne utlmenú" a navyše naše zistenia ohľadom objemu finančných prostriedkov nasvedčujú skôr opak.

Oficiálna stránka mesta Trenčín uvádza ako 23 rôznych činností, ktoré MHSL zabezpečuje. Konkrétne príklady činnosti MHSL na mesiac november 2014 možno vidieť napr. TU.

Z nasledujúcej tabuľky možno vidieť, že príjmy aj výdavky MHSL v poslednom volebnom období prevažne rástli (výdavky MHSL sú hradené z rozpočtu mesta Trenčín, pozn.). Výnimkou je rok 2014, tu však vychádzame z predbežných údajov na základe schváleného rozpočtu. Údaje z rokov 2011-2013 sú čerpané zo Záverečného účtu mesta Trenčín za príslušný rok.

  2011 2012 2013 2014*
Bežné príjmy 542 650 639 460
Bežné výdavky 1 108 1 557 1 697 1 665
POZN.: sumy sú uvádzané v tisícoch eur


Pre zaujímavosť pripájame aj informáciu o výške príspevku mesta na podpornú činnosť MHSL, pričom najväčšou položkou hradenou z tohto príspevku sú mzdy zamestnancov MHSL. Ako možno vidieť z nasledujúcej tabuľky, táto položka v rozpočte mesta sa po roku 2011 zvýšila.

  2011 2012 2013 2014*
Podporná činnosť MHSL 158 371 363 377
POZN.: sumy sú uvádzané v tisícoch eur
Zdroje: 2011201220132014

V súvislosti s tvrdením Danice Bírošovej, že v Novom Meste nad Váhom táto organizácia (Mestské hospodárstvo a správa lesov, pozn.) ostala zachovaná, treba ešte podotknúť, že na stránke Nového Mesta nad Váhom, sme medzi organizáciami mesta nenašli spomínanú organizáciu. Na stránke je uvedená len organizácia Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom.

Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2014
success
error