DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Žiška

Nestraníci

Trenčín má dve vysoké školy, ale žiaľbohu uplatnenie študentov z týchto vysokých škôl je prakticky nulové.

Trencín - komunálne volby 2014 - 01.11.2014
Nepravda

V Trenčíne sa nacházajú dve vysoké školy. Prvou z nich je Vysoká škola manažmentu a druhou je Univerzita Alexandra Dubčeka. Podľa analýzy INEKO, ktorá skúmala nezamesntnanosť absolventov za roky 2010 - 2013 vyplýva, že trenčianske vysoké školy nepatria medzi tie s najhoršou uplatniteľnosťou absolventov. Vysoká škola manažmentu bola dokonca v roku 2013 na prvej priečke v miere nezamestnanosti meranej po viac ako roku od skončenia školy (pozri Tabuľku 2).

INEKO vo svojej analýze AMN - absolventskej miery nezamestnanosti "v rámci ktorej pre jednotlivé vysoké školy v SR vypočítali AMN za roky 2010 až 2013, a to podľa definície absolventov škôl v zákone o službách zamestnanosti a s využitím údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) a Ústavu informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ). Napríklad za rok 2013 sa AMN počíta ako podiel počtu nezamestnaných absolventov školy podľa metodiky ÚPSVaR k 30. septembru 2013 spomedzi absolventov školy za obdobie najviac 2 rokov pred 30. septembrom 2013 (1.10.2011 až 30.9.2013) a celkového počtu absolventov tejto školy za toto dvojročné obdobie (podľa ÚIPŠ). Zo študentov, ktorí ukončili štúdium v období 1.10.2011 až 30.9.2013 bol ku koncu septembra minulého roka nezamestnaný približne každý desiaty absolvent. V predchádzajúcich troch rokoch to bolo nižšie číslo, keď sa AMN za celú SR pohybovala na úrovni medzi 5,8 a 7,4 %. Pre porovnanie, nezamestnanosť za celú ekonomiku SR sa počas tohto obdobia držala na približne 13 až 14 %. Upozornenie: AMN vzhľadom na metodiku ÚPSVaR zahŕňa len absolventov denného štúdia mladších ako 26 rokov. Takisto sú zo štatistiky vylúčení uchádzači o zamestnanie, ktorí pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie mali pravidelne platené zamestnanie. Z porovnania sme ďalej vylúčili školy, ktoré mali v uplynulých rokoch menej ako 20 absolventov denného štúdia za rok (na celej škole)."Pre zaujímavosť vo svojom výskume uviedli aj hodnoty nezamestnaných absolventov po viac ako roku od ukončenia štúdia. Pretože, podľa nich to môže eliminovať zahrnutie veľkej skupiny absolventov, ktorí si z rôznych príčin počas leta nehľadajú prácu. Do tejto štatistiky boli zahrnutí iba tí absolventi, ktorí boli evidovaní ako uchádzači o zamestnanie počas aspoň 12 mesiacov bez prerušenia

"Ukazuje sa, že miera nezamestnanosti meraná po viac ako roku od skončenia školy sa pohybuje na veľmi nízkych úrovniach (nanajvýš 2,2 %), čo vypovedá o tom, že ak si aj absolvent nenájde prácu hneď (v priebehu pár mesiacov), tak väčšinou už do roka s tým problém nemá."
 Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2014
success
error